Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Aborcja nie jest rozwiązaniem. Poradnik dla matek w "trudnej ciąży"

Data publikacji: 24.08.2023

Adobe Stock

· Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. pomógł ochronić życie wielu dzieci, u których przed narodzeniem stwierdzono chorobę lub niepełnosprawność.

· TK zaznaczył jednocześnie, że pomoc oferowana kobietom będącym w „trudnej ciąży” musi mieć „realny wymiar”.

· Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik, w którym wskazuje na możliwe formy pomocy dla będących w ciąży matek dzieci chorych lub niepełnosprawnych oraz tych, które z jakiegoś powodu nie chcą opiekować się dzieckiem.

· W publikacji omówione zostały rozwiązania takie jak hospicja perinatalne, domy samotnej matki, ośrodki adopcyjne czy okna życia.

· Poradnik został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

 

PRZECZYTAJ PORADNIK - LINK

 

Jedną z form wsparcia kobiet w „trudnej ciąży” są hospicja perinatalne. Celem tych instytucji jest pomoc dzieciom z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz ich rodzinom. Opieka nad noworodkiem w hospicjach perinatalnych nastawiona jest na zapewnienie mu komfortu i ochronę przed uporczywą terapią. Obecnie w Polsce działają 22 tego typu placówki.

Innym rozwiązaniem dla kobiet w trudnej sytuacji są domy samotnej matki. Znaleźć pomoc mogą tam np. kobiety w ciąży, którym grozi przemoc lub zostały odrzucone przez najbliższych, w tym ojca dziecka. Matki otrzymują w tych instytucjach wsparcie w zakresie psychologicznym, terapeutycznym, prawnym, socjalnym, wychowawczym czy administracyjnym. W naszym kraju funkcjonuje 69 domów samotnej matki.

W poradniku omówiono również działalność ośrodków adopcyjnych. Ich celem jest wsparcie kobiet w ciąży, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po porodzie. Oprócz przeprowadzenia procedury adopcyjnej, ośrodki te zajmują się m.in. wsparciem psychologicznym dla matek spodziewających się dziecka. Tego typu instytucje udzielają także pomocy kobietom, które zamierzają pozostawić dziecko po porodzie w szpitalu. Przez 6 tygodni od urodzenia dziecka, kobieta ma możliwość zmiany decyzji.

Formą pomocy dla matek w „trudnej ciąży” są także okna życia. Jest to rozwiązanie w szczególności dla tych kobiet, które ukrywają ciążę, nie chcą urodzić w szpitalu, nie widzą też szans na podjęcie się opieki nad dzieckiem. Z punktu widzenia dziecka, jest to miejsce dające mu szansę na przeżycie i trafienie w przyszłości do rodziny adopcyjnej. W takich przypadkach anonimowość matki i konieczność przeprowadzenia określonych procedur sądowych sprawia jednak, że czas oczekiwania dziecka na adopcję przez nową rodzinę się wydłuża.

Podczas konferencji prezentującej poradnik głos zabrała Monika Leszczyńska, wiceprezes Ordo Iuris. Wskazała ona na trudności, z jakimi się musi mierzyć wiele kobiet będących w ciąży i podkreśliła, że to właśnie do nich adresowana jest publikacja.

- „Trudna ciąża” to ciąża nieoczekiwana, nieplanowana. Jest to też moment, kiedy kobieta zostaje porzucona przez ojca dziecka albo kiedy odwraca się od niej rodzina. Również wtedy, gdy ciąża jest planowana i chciana, ale dziecko okazuje się być chore. To jest też bardzo trudny moment w życiu kobiety – zaznaczyła Monika Leszczyńska.

Treść poradnika przybliżyła r.pr. Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.

- Poradnik będzie stanowił kompendium wiedzy dla kobiet, które są w trudnej sytuacji i potrzebują skorzystać z pomocy. Są w nim zawarte m.in. tabele z danymi teleadresowymi ośrodków, które świadczą odpowiednią pomoc – wskazała Katarzyna Gęsiak.

Głos zabrała również Aleksandra Gajek z Centrum Życia i Rodziny.

- Poradnik docenią wszystkie środowiska zajmujące się ochroną życia w Polsce. Ten dokument to zwrócenie się w stronę kobiet, które znajdują się w trudnej sytuacji związanej m.in. z przebiegiem ciąży, podczas której mogą pojawić się różne komplikacje, chociażby choroba dziecka – zauważyła.

Agnieszka Sawicz z Konfederacji Kobiet RP zwróciła natomiast uwagę na fakt, że upowszechnienie wiedzy o formach pomocy dla kobiet, może uchronić wiele z nich przed decyzją o aborcji.

- Niektóre środowiska proponują szybką i niezwykle tragiczną alternatywę, którą jest aborcja. Uważam, że jako społeczeństwo stać nas na więcej niż oferowanie alternatywy w postaci aborcji. Mamy obowiązek wspierać najsłabsze i najbardziej potrzebujące jednostki, w tym dzieci, również nienarodzone, jak i kobiety w „trudnych ciążach” – zaznaczyła.

Wspieram
Ochrona życia

12.07.2024

Oświadczenie w sprawie odrzucenia przez sejm projektu ustawy depenalizującej aborcję

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2024

Porażka radykalnego projektu aborcyjnego Lewicy w Sejmie

· Sejmowa większość sprzeciwiła się przyjęciu

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.07.2024

Aborcja wraca do Sejmu! Ponawiamy akcję „Zadzwoń do posła”

· Rząd przyspiesza prace nad projektami ustaw proaborcyjnych, ograniczających prawo do życia dzieci nienarodzonych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.07.2024

Trybunał w Strasburgu: zakaz aborcji eugenicznej nie narusza praw człowieka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił dwie kolejne skargi na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej