Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Grzywna za zniszczenie banerów pro-life. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

Data publikacji: 22.12.2020

Adobe Stock

Sąd Rejonowy w Sanoku skazał na karę grzywny mężczyznę, który zniszczył antyaborcyjne banery umieszczone przed jednym z kościołów. Jerzy J. musi także naprawić szkodę wyrządzoną Fundacji Pro – Prawo do Życia, do której należały transparenty. Przedstawiały one zdjęcia nienarodzonych dzieci, pozbawionych życia na prenatalnym etapie rozwoju. Fundację reprezentowali prawnicy Ordo Iuris. Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Białymstoku umorzył postępowanie przeciwko działaczowi pro-life.

Sprawa z Sanoka swój początek miała 30 czerwca 2018 r., kiedy to, Jerzy J. zniszczył dwa banery antyaborcyjne znajdujące się to przed tamtejszym kościołem p.w. Przemienienia Pańskiego. Czyn zakwalifikowano jako wykroczenie z art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń, czyli zniszczenie lub uszkodzenie mienia. W czerwcu 2019 r., po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd Rejonowy w Sanoku uniewinnił obwinionego. Apelację od tego wyroku złożyli prawnicy Ordo Iuris, którzy wskazali, że doszło do naruszenia przepisów prawa procesowego, co miało wpływ na treść orzeczenia, poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów. Naruszenie tych przepisów, w ocenie Instytutu, skutkowało błędnym ustaleniem stanu faktycznego, przez co sąd I instancji ustalił, że obwiniony, rzekomo, nie miał zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego w zniszczeniu dwóch banerów antyaborcyjnych.

Apelację rozpatrywał Sąd Okręgowy w Krośnie, który wyrokiem z 2 marca 2020 r. uchylił wcześniejszy wyrok oraz przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Sanoku do ponownego rozpoznania. Sąd I instancji został też zobowiązany do przesłuchania Jerzego J. i bezpośrednich świadków jego zachowania. Sąd Rejonowy, po przeprowadzeniu czynności zakreślonych przez sąd odwoławczy, wyrokiem z 21 grudnia 2020 r. uznał Jerzego J. za winnego popełnienia wykroczenia określonego w art. 124 § 1 k.w. oraz skazał na karę grzywny 200 złotych, jak również zobowiązał do naprawienia szkody na rzecz Fundacji Pro-Prawo do Życia.

Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Białymstoku umorzył postępowanie toczące się przeciwko działaczowi pro-life. Mężczyzna, podczas jednej z pikiet, prezentował banery z fotografią dziecka pozbawionego życia w wyniku aborcji. Nieco wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uniewinnił prezesa Fundacji Pro – prawo do życia Mariusza Dzierżawskiego, w którego sprawie skierowano do sądu pięć wniosków o ukaranie dotyczących kampanii antyaborcyjnej. Miało w niej dojść do realizacji znamion wykroczenia określonego w art. 141 k.w., czyli prezentowania nieprzyzwoitych treści w miejscu publicznym.

„Niewątpliwie, ostatnie orzeczenia wpisują się, w utrwaloną już linię orzeczniczą sądów powszechnych, która wskazuje, że publiczne prezentowanie treści pro-life nie wypełnia znamion wykroczenia. Podkreśla się w niej również, że działacze, wolontariusze organizacji przedstawiających treści antyaborcyjne, realizują wolność do wyrażania swoich poglądów ustanowionej na mocy art. 54 Konstytucji RP oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” – podkreślił Witold Łukasik z Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris.             

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo byłego aktywisty ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo życia

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu po raz drugi oddalił powództwo byłego działacza ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.05.2024

Doroczne spotkanie Komisji ONZ – genderowe i proaborcyjne postulaty zablokowane przez sprzeciw państw

· W Nowym Jorku miała miejsce 57. sesja Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.05.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· W Sejmie RP miało miejsce wysłuchanie publiczne dotyczące projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość przeprowadzania aborcji. W dyskusji wzięła udział mec Katarzyna Gęsiak z Ordo Iuris i Aleksandra Gajek z Centrum Życia i Rodziny.

Czytaj Więcej