Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Jeden z nas” – ostateczne rozstrzygnięcie lada dzień

Data publikacji: 26.03.2019

Adobe Stock

Ważą się losy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”, stającej w obronie godności człowieka i wartości życia ludzkiego. W najbliższym czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda ostateczne rozstrzygnięcie, decydujące o tym, czy Inicjatywa będzie dalej procedowana przed organami Unii Europejskiej.

 

Celem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas” jest wprowadzenie zakazu finansowania ze środków europejskich działań niszczących embriony ludzkie jako naruszających godność człowieka. EIO została zarejestrowana w Komisji Europejskiej w maju 2012 r., a w ciągu kolejnych 18 miesięcy podpisało ją prawie 2 miliony mieszkańców Starego Kontynentu. Jest to największa inicjatywa obywatelska w historii Unii Europejskiej.

 

Jednakże, Komisja Europejska w dniu 28 maja 2014 r. odmówiła dalszego procedowania nad EIO „Jeden z nas”. Twórcy inicjatywy wnieśli skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Komisji Europejskiej, wnosząc o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej o nieprzekazaniu inicjatywy do dalszego procedowania do Parlamentu Europejskiego oraz do Rady Unii Europejskiej. Zarzuty podniesione w skardze dotyczyły m.in. nieuwzględnienia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie statusu embrionu ludzkiego i błędnej argumentacji uzasadniającej finansowanie aborcji czy naruszenia procedury rozpatrywania EIO.

 

Niestety, w kwietniu 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę wniesioną przez twórców EIO „Jeden z nas”. W wyroku z dnia 23 kwietnia 2018 r.[1] TSUE stwierdził, że Komisja Europejska dysponuje na mocy traktatów szeroką władzą dyskrecjonalną w zakresie decyzji o ewentualnym podjęciu określonych działań. Wskazał przy tym, że Komisja ma obowiązek wspierania ogólnego interesu UE, w tym powinna próbować pogodzić ewentualne rozbieżne interesy. Ponadto, zdaniem Trybunału, Komisja wystarczająco uzasadniła swoją decyzję i nie popełniła błędu w ocenie. Tym samym, skupiając się na zarzutach proceduralnych, TSUE nie wypowiedział się w kwestiach etycznych.

 

W dniu 26 czerwca 2018 r. twórcy EIO „Jeden z nas” wnieśli apelację do Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE. W dniu 25 marca 2019 r. odbyło  się posiedzenie w tej sprawie, a niedługo TSUE ma wydać ostateczną decyzję. Wyrok będzie kluczowy nie tylko dla inicjatywy pro-life „Jeden z nas”, ale również dla przyszłości funkcjonowania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. O tym, czy TSUE opowie się za skutecznością tego narzędzia jako przejawu aktywności obywatelskiej w Unii Europejskiej, dowiemy się niebawem.

 

 

[1] Wyrok TSUE z dnia 23 kwietnia 2018 r., Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z nas” v. Komisja Europejska, T-561/14, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=aborcja&docid=201469&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12831999#ctx1 (Dostęp: 19.02.2019).

Wspieram
Wolność Sumienia

23.05.2019

Ochrona uczuć religijnych standardem wielu państw Unii Europejskiej – analiza Ordo Iuris

Polska nie jest jedynym krajem, w którym kodeks karny nakazuje ścigać za obrazę uczuć religijnych. Znieważenie przedmiotów czci, szydzenie z dogmatów, obrażanie instytucji religijnych czy bluźnierstwo to tylko niektóre czyny stanowiące przestępstwo w świetle prawa licznych państw Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

22.05.2019

Parlament Europejski po stronie ruchu LGBT i organizacji proaborcyjnych – podsumowanie ostatniej kadencji

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego są okazją do podsumowania najważniejszych działań europosłów w ostatniej kadencji. Instytut Ordo Iuris przygotował zestawienie wyników głosowań dotyczących ochrony życia od poczęcia, tożsamości małżeństwa czy prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.05.2019

Pomówiony przez feministki działacz pro-life uniewinniony

Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Marka Sz., wolontariusza Fundacji PRO-Prawo do życia. Mężczyzna był oskarżony o rzekomą kradzież telefonu komórkowego jednej z feministek w trakcie ujęcia jej na gorącym uczynku usuwania banerów antyaborcyjnych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.05.2019

Konwencja o Prawach Rodziny zaprezentowana na forum ONZ

W głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona znaczeniu rodziny dla społeczeństwa i konieczności jej skutecznej prawnej ochrony. Wydarzenie odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. Instytut Ordo Iuris zaprezentował podczas konferencji projekt Konwencji o Prawach Rodziny.

Czytaj Więcej