Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop ideologicznemu neokolonializmowi. Międzynarodowa koalicja przeciwko umowie Unii Europejskiej i Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Data publikacji: 23.11.2021

Adobe Stock

· Unia Europejska zamierza podpisać nową umowę partnerską z Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS).

· Porozumienie ma zrzeszać większość członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ i regulować zajmowanie jednolitych stanowisk w sprawach wchodzących w zakres porozumienia.

· Stworzenie takiego bloku może umożliwić przyjmowanie ideologicznych postulatów na forum ONZ w formie postanowień wiążących także Polskę.

· Podpisaniu porozumienia sprzeciwia się koalicja organizacji pozarządowych z Europy i USA.

· Na stronie stopideologicalneocolonialism.org można podpisywać apel o odrzucenie umowy.

PODPISZ APEL - LINK

Partnerstwo OACPS-UE oprócz państw członkowskich Unii, obejmuje także 79 krajów obszaru Afryki, Karaibów i Pacyfiku. W sumie jest to 106 państw, co stanowi większość bezwzględną w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Obecnie stosunki między Unią a OACPS reguluje układ z Kotonu skupiający się na kwestiach gospodarczych. Nowa umowa ma obowiązywać przez okres 20 lat i ingerować sferę kulturalną, prawną i zdrowotną.

Wdrożenie porozumienia będzie oznaczało przyjęcie przez sygnatariuszy ideologicznych postulatów, sprzecznych z porządkiem prawnym wielu krajów. Już preambuła podkreśla konieczność uznania „tożsamości genderowej” za czynnik niezbędny do zrównoważonego rozwoju. Umowa zobowiązuje także do systematycznego promowania perspektywy gender i wprowadzania „równości genderowej” na wszystkich szczeblach polityki prowadzonej przez państwa i Unię Europejską oraz uwzględniania jej w krajowych konstytucjach. Termin ten występuje tylko w jednym akcie międzynarodowym – Konwencji stambulskiej, której nie przyjęło do tej pory 13 państw Rady Europy. Porozumienie zakłada też przyjęcie narracji uwzględniającej istnienie domniemanego „głęboko zakorzenionego uprzedzenia opartego o gender”.

Ponadto, umowa zawiera zobowiązanie do wspierania „koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz „planowania rodziny”. W dokumencie nie zostały jednak podane definicje tych pojęć, co stwarza szerokie pole do ich interpretacji. Co więcej, pod określeniem „praw reprodukcyjnych i seksualnych”, umieszczany bywa zwykle postulat promowania aborcji.

Instytut Ordo Iuris, wraz z organizacjami pozarządowymi z USA, Włoch, Holandii i Tanzanii, przygotował oświadczenie z apelem o odrzucenie porozumienia. Apel można podpisywać na stronie stopideologicalneocolonialism.org.

- Ta umowa, chociaż nie mówi się o niej zbyt wiele, stanowi istotną część międzynarodowego porządku prawnego. Porozumienie próbuje przemycić wiele kontrowersyjnych, radykalnych terminów, takich jak prawa seksualne i reprodukcyjne, a także obowiązek promowania perspektywy gender. Koncepcje te są podważane na gruncie sprzeczności z podstawowymi biologicznymi pojęciami, nie tylko przez kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku, ale także przez znaczną część Europy - podkreślił Patryk Miernowski, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Wspieram

Strategiczne znaczenie żeglugi na Odrze. Cykl "Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie"

Czy żegluga śródlądowa może stać się kluczem do rozwoju gospodarczego Polski? W najnowszej publikacji „Żegluga na Odrze” Jacek Trych, ekspert Centrum Myśli Gospodarczej, analizuje historyczne i współczesne wyzwania oraz perspektywy żeglugi śródlądowej w Polsce. Autor wskazuje, jak Odra, jedna z najważniejszych polskich rzek, może odzyskać swoje strategiczne znaczenie i jakie korzyści gospodarcze przyniesie to naszemu krajowi. Więcej na ten temat w kolejnym tekście z cyklu „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie".

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2024

Oświadczenie w sprawie odrzucenia przez sejm projektu ustawy depenalizującej aborcję

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2024

Porażka radykalnego projektu aborcyjnego Lewicy w Sejmie

· Sejmowa większość sprzeciwiła się przyjęciu

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej