Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sukces prawników Ordo Iuris w sprawie o „człowieczeństwo” i prawną ochronę dziecka poczętego

Data publikacji: 21.04.2016

Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił zażalenie prawników Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku o umorzeniu postępowania karnego przeciwko lekarzowi, oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka w 39. tygodniu ciąży.

 

Prowadzone przez dwa lata prokuratorskie śledztwo zostało umorzone, bowiem w ocenie prokuratury nienarodzone dziecko nie jest „człowiekiem” w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. W zaskarżonym orzeczeniu również Sąd Rejonowy stwierdził, że na gruncie art. 160 § 2 KK i art. 155 KK, dziecko nienarodzone – pomimo zaawansowanego stanu ciąży (dziewczynka miała wagę oraz wzrost noworodka) – nie podlega ochronie prawa karnego. Sąd powoływał się przy tym na orzecznictwo Sądu Najwyższego, który niezasadnie przyjął, iż skoro ustawodawca posługuje się na gruncie kodeksu karnego terminem „dziecka poczętego”, to wyłączone jest zastosowanie przepisów chroniących życie oraz zdrowie „człowieka”.

 

Na takie rozstrzygnięcie zażalenie złożyli prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Wskazali, że z uwagi na rozwój medycyny oraz tendencję w rozwoju prawa oraz praktyki sądowej, jak również konstytucyjną zasadę ochrony życia, orzecznictwo różnicujące ochronę przysługującą „dziecku poczętemu” i „człowiekowi” nie może dłużej się utrzymać. Co więcej, argumentacja Sądu Rejonowego i Sądu Najwyższego prowadziłaby do wniosku, że ustawa karna powinna wykluczyć ochronę prawną również wobec innych podmiotów, nie nazywanych wprost „ludźmi” w przepisach prawa karnego, w tym np. „małoletnich”.

 

Sąd Okręgowy w Białymstoku przychylił się do zażalenia prawników Ordo Iuris i uchylił rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego, nakazując mu rozpoczęcie procesu przeciwko lekarzowi i przeprowadzenie postepowania dowodowego.

 

Wszelkie wątpliwości odnośnie prawa dziecka do ochrony prawnokarnej eliminuje obywatelski projekt ustawy Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, przywracający do polskiego prawa pełną prawną ochronę dziecka poczętego, włącznie z jego ochroną prawnokarną.

 

Z ramienia Instytutu, interwencję podjęli: mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski.

Wspieram
Ochrona życia

21.02.2024

Brak aborcji może prowadzić do ubóstwa – rezolucja Parlamentu Europejskiego

· Parlament Europejski przyjął rezolucję o priorytetach unijnych na nadchodzące, marcowe posiedzenie Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

· W dokumencie wskazano m.in., że ubóstwo kobiet może być skutkiem braku dostępu do aborcji i antykoncepcji.

· Europosłowie wzywają Radę Europejską do zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.02.2024

Ochrona życia dzieci zagrożona. Ordo Iuris zgłasza zastrzeżenia do nowych zasad etyki dla lekarzy

· Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Etyki Lekarskiej uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.02.2024

Przeciwko pigułkom śmierci. Apel do parlamentarzystów

· Trwają prace nad projektem ustawy mającej na celu udostępnienie pigułek wczesnoporonnych bez recepty osobom powyżej 15 roku życia.

· Zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska, chodzi o produkt ellaOne.

· Jak wskazują badania, substancja ta może mieć działanie wczesnoporonne i przyczynić się do poważnych problemów ze zdrowiem kobiety, która ją zażyje.

Czytaj Więcej