Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Tezy działaczy proaborcyjnych jedną z podstaw do oskarżenia Polski o naruszenie prawa

Data publikacji: 09.01.2019

Adobe Stock

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) z misji badającej rządy prawa w Polsce. Członkowie LIBE odbyli szereg rozmów na temat przeprowadzanych w Polsce w ostatnich latach reform sądownictwa i związanych z nimi sporów. W trakcie wizyty w Warszawie Komisja wykroczyła jednak poza ramy procedury kontroli praworządności podejmując m.in. temat dostępności aborcji i antykoncepcji.

 

W grudniu 2017 r. Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę monitorowania praworządności, zarzucając naszemu krajowi naruszenie prawa UE w wyniku przyjęcia nowelizacji m.in. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Na podstawie przepisów unijnych (art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej) Rada, większością 4/5 swoich członków, może za zgodą Parlamentu Europejskiego stwierdzić ryzyko poważnego naruszenia praworządności w kraju objętym procedurą. W jej ramach we wrześniu 2018 r. do Polski przybyła delegacja złożona z członków komisji LIBE, „aby lepiej zrozumieć przeprowadzane w Polsce reformy wymiaru sprawiedliwości, ich cele oraz wpływ na rządy prawa w Polsce”. Zorganizowano spotkania z przedstawicielami rządu, Sejmu i Senatu, partii politycznych, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, reprezentantami Sądu Najwyższego i zawodów prawniczych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, z dziennikarzami czy z delegatami organizacji społecznych, w tym z dr. Tymoteuszem Zychem i Kariną Walinowicz z Ordo Iuris. Ponadto, dr Zych na zaproszenie komisji LIBE wziął udział w dyskusji na ten temat odbywającej się w Parlamencie Europejskim. Instytut już w 2016 r. opublikował wszechstronny anglojęzyczny raport ukazujący rzeczywisty stan rządów prawa w Polsce, a podczas spotkań z Komisją zaprezentował analizy zmian w systemie sądownictwa z ostatnich kilkunastu miesięcy. Krótkie sprawozdanie ze spotkania z Ordo Iuris znalazło się w sprawozdaniu LIBE.

 

Komisja wykroczyła jednak w swoim sprawozdaniu poza ramy tzw. procedury praworządności, uwzględniając w nim kwestie zdrowia i tzw. praw reprodukcyjnych w Polsce, chociaż pozostają poza zakresem kompetencji Unii Europejskiej. Delegacja Parlamentu Europejskiego spotkała się z Krystyną Kacpurą, dyrektorem wykonawczym Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, oraz Agnieszką Dziemianowicz, aktywistką „Czarnego Protestu”. W trakcie rozmów przedstawicielki ruchu aborcyjnego, nie opierając się na żadnych badaniach i danych, postawiły szereg kontrowersyjnych tez odnośnie sytuacji kobiet w Polsce. Krystyna Kacpura stwierdziła, że Polki „nie mają podstawowych praw reprodukcyjnych”, w tym dostępu do antykoncepcji oraz że utrudnia się aborcyjne uśmiercanie dzieci zgodnie z wyjątkami przewidzianymi w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r.

 

Następnie, chociaż prawo unijne pozwala państwom członkowskim na całkowity zakaz obrotu lekami wczesnoporonnymi, Krystyna Kacpura jako dowód rzekomego naruszania praw kobiet w Polsce przytoczyła utrudniony dostęp do tzw. pigułki „dzień po”. Zarzuciła również, że kobiety w ciąży miałyby mieć utrudniony dostęp do badań prenatalnych, a lekarze i farmaceuci nadużywają klauzuli sumienia, aby nie sprzedawać środków antykoncepcyjnych. Agnieszka Dziemianowicz dodała, że po upadku komunizmu większość partii politycznych, zabiegając o poparcie Kościoła katolickiego, opowiada się za „radykalnymi” postulatami „pro-life” oraz że nie wspiera się „podstawowych praw reprodukcyjnych kobiet”, w tym prawa do tzw. edukacji seksualnej. Co istotne, w 2016 r. Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji.

 

„Według Agnieszki Dziemianowicz, wskutek decyzji ministra edukacji narodowej, dzieci w szkołach nie mają dostępu do edukacji seksualnej, a rodzice muszą zwracać się do organizacji takich jak Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z prośbą o przeprowadzenie zajęć w tym zakresie. Aktywistka „Czarnego Protestu” pominęła przy tym fakt, że pozalekcyjne zajęcia prowadzone w polskich placówkach oświatowych niejednokrotnie propagowały skrajnie permisywny model edukacji seksualnej oraz odbywały się często bez wiedzy i zgody rodziców, co spotkało się z ich protestami” – skomentował dr Tymoteusz Zych z Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

„Twierdzenia Krystyny Kacpury i Agnieszki Dziemianowicz nie zostały rzetelnie zweryfikowane, a jednocześnie powielono je we wnioskach sprawozdania z misji LIBE do Polski jako jeden z dowodów na rzekome naruszenie rządów prawa w Polsce. Ponadto, zarzuty podniesione przez aktywistki nie zostały wspomniane przez delegację komisji LIBE w rozmowach ze stroną rządową, co, w liście do komisji LIBE, wytknął stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, Andrzej Sados. Tym samym, stworzono jednostronny, nieprawdziwy obraz Polski jako kraju nieprzyjaznego kobietom. Jednocześnie, wykorzystano misję komisji LIBE w celu forsowania postulatów lobby proaborcyjnego i LGBT w Polsce” – stwierdziła Magdalena Olek, Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

28.02.2024

Przełomowy krok Ordo Iuris i Centrum Życia i Rodziny

O tym odważnym kroku myśleliśmy od dawna. Obserwowaliśmy skuteczne organizacje konserwatywne zza oceanu oraz… analizowaliśmy metody działania lewicowych środowisk, łączących zdolności analityczne z silnym zapleczem społecznym i strukturami terenowymi.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.02.2024

Szpital w Oleśnicy zabija setki dzieci rocznie. Za chwilę będzie to możliwe w całym kraju?

3 lata od przełomowego wyroku TK – wskutek zaniechań władzy i ogromnych braków w promocji kultury życia – znaleźliśmy się w sytuacji, w której w jednym tylko szpitalu w Polsce w 2023 roku zabito aż 144 dzieci. U wielu z nich nie było najmniejszego podejrzenia żadnej choroby.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

26.02.2024

Urodziła dziecko, które miało być martwe. Prokuratura w Lublinie przejmuje sprawę

· Do wydziału do spraw błędów medycznych Prokuratury Regionalnej w Lublinie trafiła sprawa kobiety z Lubartowa, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.02.2024

Oświadczenie Instytutu Ordo Iuris w związku z tzw. czarną listą Sienkiewicza

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o tym, że kierowane przez Bartłomieja Sienkiewicza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało tzw.

Czytaj Więcej