Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Tworzenie dzieci trójki rodziców narusza godność człowieka i prawo międzynarodowe

Data publikacji: 20.09.2016

Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w deklaracji nr 557 podkreślili, że planowana w Zjednoczonym Królestwie, oficjalna zgoda na tworzenie embrionów ludzkich przy użyciu materiału genetycznego pochodzącego od trójki rodziców, jest praktyką eugeniczną i jako taka zadaje gwałt godność człowieka łamiąc jednocześnie normy prawa międzynarodowego.

 

Krytykowana w deklaracji procedura ma na celu wymianę mitochondriów komórki jajowej kobiety, której DNA mitochondrialne jest genetycznie obciążone, na mitochondria pochodzące z komórki jajowej innej kobiety, nie obciążonej taką chorobą. Tak zmodyfikowana komórka jajowa (zawierająca swoje dotychczasowe jądro komórkowe ale mitochondria z innej komórki jajowej) byłaby dopiero poddawana zapłodnieniu. Według genetyków, media dość trafnie określiły tę technologię mianem tworzenia dziecka trójki rodziców.

 

Ta kontrowersyjna technika została rekomendowana rządowi Wielkiej Brytanii przez Urząd ds. płodności i embriologii (Human Fertilisation and Embryology Authority HFEA) w bieżącym roku. Krytyka przedmiotowych propozycji w oświadczeniu nr 557 jest ważnym sygnałem wystosowanym przez całą Europę do Wielkiej Brytanii. Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego RE mogą podpisywać deklarację do końca stycznia 2014 r.

 

Sygnatariusze deklaracji wprost uznają przedmiotową technikę za praktykę eugeniczną i stwierdzają expressis verbis, że „stworzenie zarodka ludzkiego z materiału genetycznego pochodzącego od więcej niż dwóch osobników, jak zaproponował HFEA w Wielkiej Brytanii, narusza godność człowieka i prawo międzynarodowe".

 

Stanowisko to znajduje uzasadnienie w wiążących unormowaniach prawa międzynarodowego. Przykładowo art. 13 Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie stanowi, że interwencja mająca na celu dokonanie zmian w genomie ludzkim może być przeprowadzona wyłącznie w celach profilaktycznych, terapeutycznych lub diagnostycznych tylko wtedy, gdy jej celem nie jest wywołanie dziedzicznych zmian genetycznych u potomstwa. Podobnie art. 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że "w dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności" "zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób" oraz "zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich". W tym kontekście członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego RE stwierdzają, że modyfikacja komórek jajowych albo embrionów we wczesnej fazie rozwoju na potrzeby prokreacji przy wykorzystaniu zewnętrznego materiału genetycznego modyfikującego informacje genetyczne pochodzące od dwójki rodziców. stanowi praktykę eugeniczną”.

 

Deklaracja odzwierciedla międzynarodowe obawy wyrażane przez naukowców i bioetyków na całym świecie. Organizacja CARE for Europe wyraziła poparcie dla deklaracji, dając wyraz obawom "co do bezpieczeństwa technik stosowanych w procesie modyfikowania linii zarodkowej człowieka". CARE for Europe wyjaśnia, że chociaż zabiegi o legalizację procedur tworzenia embrionów pochodzących od trzech rodziców "są uzasadniane dążeniem do zmniejszenia szans na urodzenie dziecka z chorobą genetyczną", jednak "procedura ta zmniejszy zaledwie ryzyko przenoszenia się choroby z matki na dziecko i nie wyleczy jej całkowicie". David Fieldsend, bioetyk i dyrektor CARE for Europe, wezwał rząd Wielkiej Brytanii "do zmiany swojego stanowiska i do nie wprowadzania przepisów zezwalających na te bardzo kontrowersyjne procedury", które przełamują "newralgiczny próg etyczny", mocno ugruntowany w wyżej wymienionych aktach prawa międzynarodowego.

 

Swoje poparcie dla delegatów Zgromadzenia Parlamentarnego, którzy podpisali pisemną deklarację 557 wyraziła również organizacja Comment on Reproductive Ethics (CORE), która koncentruje się na dylematach etycznych związanych z rozrodczością. W swoim stanowisku CORE podkreśliła również, że inicjatywa ta jest żywo doceniana, i służy za inspirację dla wielu grup amerykańskich przeciwników inżynierii zarodkowej.

 

W szczególności swoje stanowisko w tym zakresie wyraziła Dr Darnovsky, dyrektor wykonawczy Center for Genetics and Society promującego odpowiedzialne zastosowania i skuteczne zarządzanie w sferze ludzkiej genetyki i technologii reprodukcyjnych. We wrześniu wystosowała ona list otwarty do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego aby przekazać głębokie zaniepokojenie amerykańskiego środowiska naukowego "ewentualnym zatwierdzeniem w Wielkiej Brytanii technik znanych jako wymiana mitochondriów, które stanowiłyby dziedziczną modyfikację genetyczną człowieka". W imieniu swojej organizacji dr Darnovsky wyraziła nadzieję: "że zatwierdzenie przez Parlament Zjednoczonego Królestwa prawnego 'wyjątku' umożliwiającego eksperymentowanie z tymi technikami na ludziach byłoby klinicznie, etycznie i społecznie niebezpieczne, i będzie naruszeniem norm międzynarodowych".

 

W ocenie dr Darnovsky, Wielka Brytania, wprowadzając projektowane zmiany, "jednostronnie przekroczy granicę tego, co prawnie i etycznie dopuszczalne w tej sprawie” bowiem istniejący konsensus dopuszcza stosowanie z najwyższą ostrożnością technik inżynierii genetycznej jedynie w sytuacjach, gdy służy to leczeniu człowieka. Technik tych nie można stosować celem „modyfikowania gamet lub wczesnych zarodków tak, aby manipulować charakterystyką przyszłych dzieci".

 

Zwolennicy idei dzieci pochodzących od trzech rodziców uważają, że takie techniki mogą zmniejszyć ryzyko posiadania dzieci z chorobą mitochondrialną (np. dystrofią mięśniową).

 

Powszechnie używa się przy tym statystyk, których wiarygodność budzi istotne wątpliwości. Dr Darnovsky zauważa, że podczas gdy „HFEA wielokrotnie powtarza, że 1 na 200 dzieci rodzi się każdego roku z jakąś formą choroby mitochondrialnej", statystyki środowiska naukowego wskazują, że wskaźnik ten wynosi 1 na 5000 dzieci a zatem dwadzieścia pięć razy mniej (!). Co więcej, znaczna większość przypadków w tej znikomej grupie, to choroby obejmujące nie tylko mutację DNA mitochondrium ale również DNA jądra komórkowego. Tym samym, procedury wymiany mitochondriów w ogóle nie będą znajdowały zastosowania do większości z tych, i tak bardzo już nielicznych, przypadków.

 

Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy lub ich zastępcy mogą podpisać deklarację do 31 stycznia 2014 roku za pośrednictwem biura podawczego Rady Europy.

Autor: Ordo Iuris

Rodzina i Małżeństwo

Stanowisko Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris w sprawie listu do marszałków województw

27 maja 2020 r. dwaj przedstawiciele Komisji Europejskiej – Pan Joost Korte, Dyrektor Generalny dyrekcji ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego oraz Pan Marc Lemaître, Dyrektor Generalny dyrekcji ds.

Czytaj Więcej

Rodzina i Małżeństwo

Równouprawnienie czy unifromizacja? Analiza komunikatu Komisji Europejskiej „A Union of Equality: Gender Equailty Strategy 2020-2025”

Wiosną br. Komisja Europejska opublikowała nowy Komunikat Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020- 2025” (ang. „A Union of Equality: Gender Equailty Strategy 2020-2025”, dalej: Strategia na rzecz równouprawnienia “gender”). Jest to trzeci tego typu dokument wyznaczający ramy polityki równościowej w Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej