Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Udogodnienia dla koncernów farmaceutycznych. Wniosek KE w sprawie wykorzystania substancji pochodzenia ludzkiego

Data publikacji: 22.09.2023

Adobe Stock

· Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący substancji pochodzenia ludzkiego – „SoHo”, którego pierwsze czytanie miało miejsce 12 września.

· Proponowane przez Komisję zmiany w rozporządzeniu dążą do zwiększenia poziomu nadzoru UE w państwach członkowskich.

· Wprowadzane modyfikacje mają na celu nieograniczoną możliwość badań na komórkach, tkankach czy krwi, bez uwzględnia kwestii etyczno-moralnych, a także wprowadzenie daleko idących udogodnień dla firm farmaceutycznych dla realizacji ich celów biznesowych. 

· Proponowane rozwiązania mają zbyt szeroką terminologię, co w dużej mierze przekłada się na fundamentalne kwestie etyczno-moralne.

 

- Omawiana materia jest niezwykle delikatnym tematem, a jej regulacje mają daleko idący wpływ na poziom, jakość i ochronę zdrowia ludzkiego. Wydaje się jednak, że wniosek Komisji jest pisany nie tyle w duchu bezpieczeństwa, na który Komisja się powołuje, ale raczej w duchu wsparcia i pomocy dla firm farmaceutycznych w badaniach nad nowymi terapiami, które nie są określone – podkreśla dr Przemysław Kulawiński z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Definicyjnie „SoHo” (substances of human origin) to substancje pochodzenia ludzkiego, w skład których wchodzi krew, tkanki, komórki i narządy. Podstawa prawna „SoHo" wyrażona w art. 168. ust. 4 lit.a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) obejmuje środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa organów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi. Państwa członkowskie mają możliwość utrzymywania lub ustanawiania bardziej rygorystycznych środków ochronnych. Tym samym, podstawa działania tych regulacji opiera się na zasadnie pomocniczości i proporcjonalności. Pomocniczość w przypadku kompetencji niewyłącznych skupia się przede wszystkim na wymianie doświadczenia, pomocy i określeniu wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa oraz ma za zadanie ułatwić dostęp do bezpiecznych terapii dla wszystkich obywateli UE i zapewnić pomoc w obiegu materiału „SoHo". Proporcjonalność jest kolejnym z argumentów które staje się istota dla wspólnego i jedynego bezpieczeństwa. Argument ten zostaje opracowany przez grupy eksperckie ECDC i Europejska Dyrekcja ds. Leków i opieki Zdrowotnej EDQM.

 

W Komisji Europejskiej trwają prace nad zmianą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego „SoHo”. Pierwsze czytanie wniosku Komisji odbyło się 12 września 2023 roku. Wniosek Komisji dotyczy tylko trzech elementów w całym procesie tzn. oddawania, pobierania, badania. Rozporządzenie ma wzmocnić współpracę między tymi momentami. Jak to przedstawia wniosek pozostałe części tak ważnego łańcucha działań (wytwarzanie, przechowywanie czy dystrybucja) są uwarunkowane innymi ramami prawnymi.

 

Przestarzałe przepisy techniczne i brak zapewnienia pełnej ochrony przed ryzykiem dla osób, które były dawcami, krwi, tkanek, komórek, oraz dzieci urodzonych z oddanych komórek jajowych i spermy lub zarodków, były podstawowymi przesłankami jakimi kierowała się Komisja przy podejmowanych pracach. Rozbieżności w prawodawstwie poszczególnych państw członkowskich dotyczące nadzoru, powodują problemy z transgranicznością i niewykorzystywaniem w pełni całego potencjału materiału jakimi jest krew, tkanki i komórki. Pandemia COVID-19 i powstałe wówczas problemy, stały się impulsem do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dostępu dla każdego z obywateli Unii Europejskiej do systemu dystrybucji krwi, tkanek i komórek.

 

- Analizując wniosek Komisji Europejskiej, należy poddać pod rozwagę, czy argumenty pomocniczości i proporcjonalności to nie jedyne argumenty, które Komisja potrafi zdefiniować i czy działania Komisji nie wykraczają ponad jej kompetencje. Proponowane rozwiązania mają niezwykle szeroką skalę, a w dużej mierze fundamentalne kwestie pozostają niejasne. Ponadto w projekcie zmian także dane budżetowe wydają się być niedoszacowane lub wręcz nieokreślone. Powoływanie się przed Komisję w treści wniosku na argument, że szpitale i centra w krajach członkowskich są przestarzałe i skutkują brakiem bezpieczeństwa jest zgeneralizowany i wymaga uprzedniej weryfikacji i opinii instytutów i ekspertów związanych z tą materią – wskazuje dr Kulawiński.

 

Zmiany zaproponowane przez Komisję w rozporządzeniu mają na celu aktualizację i poprawę rozwiązań prawnych w UE, dotyczących wszystkich substancji pochodzenia ludzkiego, przeznaczonych dla ludzi. Rozporządzanie ma na celu określenie wymogów dotyczących jakości bezpieczeństwa pacjentów, którzy korzystają z terapii na bazie „SoHo" oraz zminimalizowanie ryzyka jakim obarczone są dzieci urodzone z oddanych komórek jajowych i spermy lub zarodków. Kolejnym elementem, na którym skupia się wniosek Komisji Europejskiej jest zbudowanie procedur i ułatwienie w opracowywania nowych terapii, w których jest wykorzystywana materia „SoHo" oraz zminimalizowanie ryzyka w kwestii wystąpienia niedoborów tego materiału. Komisja podkreśla, że proponowane zmiany stanowią pomoc w procesie i ocenie ram prawnych dotyczących produktów leczniczych. Ponadto wskazuje się na relację z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

 

- Należy wyraźnie podkreślić, że obecnie obowiązujące prawodawstwo UE określa już w sposób dostateczny bezpieczeństwo i procedury dotyczące oddawania, pobierania, badania, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji krwi, tkanek i komórek i nakłada w tym zakresie obowiązki na państwa członkowskie. Wniosek Komisji wydaje się zatem być próbą stworzenia nowego rozwiązania i nowej treści, które swoim celem i tak nie pokrywa kwestii prawnych całego cyklu dotyczącego krwi, tkanek i narządów. Dlatego też można się spodziewać, że w najbliższym czasie Komisja przedstawi kolejny wniosek z brzmieniem nowego rozporządzenia. Proponowane zmiany w rozporządzeniu dążą do zwiększenia poziomu nadzoru UE w państwach członkowskich. Kolejne jakże ważne kwestie będą dotyczyły elementów etyczno-moralnych, dotyczący: badań, przechowywania zarodków. Ponieważ regulacja „SoHo” będę odgrywała w tym aspekcie ważna role. Pojęcie: „badania” w tym kontekście zostaje określony tak szeroko ze sam wnioskodawca nie jest w stanie jasno odpowiedzieć na pytanie czego mogą dotyczyć i wziąć na siebie odpowiedzialność w kwestii etyczno-moralnej – zaznacza dr Przemysław Kulawiński.

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.04.2024

Pakt o azylu i migracji przyjęty przez Parlament Europejski

· Parlament Europejski przyjął Pakt o azylu i migracji.

Czytaj Więcej