Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wkrótce podpisanie międzynarodowej umowy. Sprzeciw Polski wobec ideologicznej interpretacji pojęć

Data publikacji: 10.11.2023

Adobe Stock

· Umowa o partnerstwie pomiędzy UE a organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS) ma zostać podpisana 15 listopada.

· Przyjęcie porozumienia może skutkować m.in. forsowaniem koncepcji tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych czy teorii gender.

· Podpisaniu umowy sprzeciwiła się Namibia. Wicepremier tego kraju Nandi Ndaitwah oświadczyła, że jej państwo nie podpisze traktatu w obecnym kształcie, gdyż jego zapisy podważają suwerenność państwa.

· Polska przygotowała deklarację dotyczącą umowy wskazując m.in., że będzie interpretować pojęcie „praw reprodukcyjnych” wyłącznie jako działania, które mogą mieć na celu bezpośrednie wspieranie i ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, w związku z czym sprzeciwia się wywodzeniu z tych „praw" aborcji.

„Nowa umowa o partnerstwie stanowi ważną część międzynarodowego porządku prawnego. Zawarcie porozumienia w proponowanej formie może skutkować wprowadzeniem liberalnej myśli, mającej na celu zniszczenie podstawowych wartości obowiązujących w danym społeczeństwie i wspólnocie, w tym również kulturach państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku” – zaznaczył dr Przemysław Kulawiński, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Rząd Namibii już w 2021 r. wyraził obawy co do zapisów Umowy, opierając się na postulatach przedstawionych na Afrykańskiej Konferencji Międzyparlamentarnej na temat wartości i suwerenności rodziny, zorganizowanej przez Parlamentarne Forum ds. Rodziny Ugandy, we współpracy z Afrykańską Izbą Adwokacką i Fundacją na rzecz Afrykańskiego Dziedzictwa Kulturowego. Namibia sprzeciwiła się ideologii ruchu LGBT, a w tym roku przyjęła ustawę zakazującą uznawania tzw. małżeństw jednopłciowych. W opublikowanej po Konferencji Deklaracji Entebbe wezwano przywódców wszystkich afrykańskich krajów OACPS do powstrzymania się od podpisania umowy, ponieważ będzie ona prawnie wiązać te kraje na 20 lat – z wyjątkiem wyraźnych zastrzeżeń mających na celu ochronę suwerenności państw afrykańskich i ich wartości rodzinnych.

Prokurator Generalny Republiki Namibii został poproszony o przedstawienie opinii prawnej w sprawie umowy. W opracowanej opinii prawnej wskazano na regulacje normatywne będące w sprzeczności z zapisami Konstytucji Namibii, jej ramami prawnymi i polityką stosunków międzynarodowych i współpracy. Prokurator ponadto podkreślił, że w zapisach traktatu brakuje glosarium i słownika definicji, co jest fundamentalne do zrozumienia dokumentu. Ta wieloznaczność może powodować problem z wdrożeniem i oceną traktatu.

Wicepremier Namibii stwierdziła z kolei, że przyjęcie umowy narzuci Namibii implementację około 80 traktatów, umów, strategii, inicjatyw, których jej państwo nie zamierza wdrażać. Szczególne zaniepokojenie budzi, zdaniem rządu Namibii, brzmienie artykułu 101 podpunkt 7, zgodnie z którym na kraj, który nie wypełni obowiązków, zostanie nałożony obowiązek zapłaty odpowiednich środków.

Zaproszeni na Konferencję goście przedstawili swoje uwagi dotyczące pojęć „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” oraz „zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych”. Motywowane to było faktem, że zarówno UE jak i ONZ często przywołują te terminy, aby popierać aborcję. Zauważono, że każdy kraj musi mieć prawo do wprowadzenia poprawek do traktatu, jeśli ono jest sprzeczne z ich prawem, wartościami religijnymi i kulturowymi w kwestii LGBT. Ponadto wskazywano na konieczność zamieszczenia klauzuli dotyczącej zakazu promowania i zachęcania do aborcji, edukacji seksualnej, tożsamości genderowej, innych autonomicznych praw seksualnych" czy usług seksualnych nieletnich. Wymaga tego poszanowanie wolności i praw religijnych, kulturowych danego państwa.

Państwa zrzeszone w Unii Europejskiej zgodziły się na podpisanie umowy. Niemniej, przedstawiciele Polski przygotowali jednocześnie deklarację, zgodnie z którą, w przypadku gdy Umowa stanowi o „równości płci”, Rzeczpospolita Polska będzie interpretowała tę zasadę zgodnie z prawem Unii Europejskiej, a więc jako zasadę równości kobiet i mężczyzn. Co więcej, sformułowanie „gender”, zawarte w umowie i nieobecne w Traktatach, interpretowała będzie jako „płeć”, zgodnie z art. 10, art. 19 ust. 1 i art. 157 ust. 2 i 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto, „prawa reprodukcyjne” i inne pochodne, identyczne lub podobne Polska rozumie wyłącznie jako działania, które mogą mieć na celu bezpośrednie wspieranie i ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, w związku z czym sprzeciwia się wywodzeniu z tych praw aborcji i stosowania antykoncepcji jako formy promowania zdrowia, planowania rodziny lub gwarantowania praw człowieka. Aborcja – jak słusznie wskazuje Polski rząd - nie jest prawem człowieka, lecz przeciwnie – formą pozbawienia prawa do życia. W odniesieniu do tzw. edukacji seksualnej, Rzeczpospolita Polska rozumie ją jako edukację dostosowaną do wieku i treści, zgodnie z odpowiednimi polskimi przepisami prawa i opartymi na nich programami nauczania.

Instytut Ordo Iuris już w 2021 roku informował o umowie, wskazując na niebezpieczne przepisy i zwracał uwagę na konieczność złożenia zastrzeżenia w przypadku jej podpisania, w tym przygotowując petycję i tworząc międzynarodową koalicję sprzeciwu. Eksperci Instytutu przygotowali także memorandum adresowane do ministerstw spraw zagranicznych państw-sygnatariuszy, w którym to dokumencie ukazali zagrożenia związane z podpisaniem dokumentu. 

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.04.2024

Pakt o azylu i migracji przyjęty przez Parlament Europejski

· Parlament Europejski przyjął Pakt o azylu i migracji.

Czytaj Więcej