Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wspólnie w obronie fundamentalnych wartości. Międzynarodowa konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego

Data publikacji: 30.04.2021

Ordo Iuris

Skuteczna ochrona życia i rodziny wymaga wspólnych działań na szczeblu międzynarodowym. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i organizacji pozarządowych z kilku krajów, m.in. USA, Brazylii, Słowacji czy Ukrainy. Dyskusja poświęcona była zagadnieniom takim jak ochrona życia ludzkiego, troska o zdrowie kobiet czy wzmacnianie rodziny. Konferencję zorganizował Instytut Ordo Iuris wraz z koalicją organizacji społecznych z regionu Trójmorza.

Deklaracja Konsensusu Genewskiego została podpisana 22 października 2020 r. Dokument powstał z inicjatywy Departamentu Zdrowia Stanów Zjednoczonych i sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo oraz sekretarza zdrowia i opieki społecznej Alexa Azara (poparcie dla Deklaracji wycofał później prezydent Joe Biden). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 30 państw.

Ostatnia konferencja miała na celu ponowne wyrażenie poparcia dla Deklaracji. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządów Słowacji (Milan Krajniak – minister pracy), Brazylii (Angela Gandra – sekretarz w Ministerstwie Rodziny i Praw Człowieka) i Polski (Paweł Jabłoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych). W spotkaniu uczestniczyli także posłowie do parlamentów Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Chorwacji oraz delegaci organizacji pozarządowych z Rumunii, Węgier, Bułgarii i Słowacji. Głos zabrała również Valerie Huber – były specjalny przedstawiciel USA ds. zdrowia kobiet na świecie (w administracji Donalda Trumpa).

„Jestem ogromnie dumny, że Polska znalazła się w gronie sygnatariuszy Deklaracji Konsensusu Genewskiego. Wraz z tak licznym gronem innych krajów wspólnie bronimy najważniejszej wartości, jaką jest ludzkie życie. Jak podkreśliliśmy w Deklaracji, każda jednostka ludzka ma własne prawo do życia. Jest to prawo absolutnie podstawowe, bez którego nie może istnieć żadne inne prawo” – podkreślił Paweł Jabłoński.

„Brazylia bardzo mocno popiera Deklarację Konsensusu Genewskiego. Jesteśmy ogromnie zobowiązani do ochrony życia ludzkiego, ponieważ nasze państwo powstało na fundamencie uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka. Chcemy chronić prawo do życia jako podstawowe ludzkie prawo, bez którego żadne inne prawo nie ma racji bytu” – zaznaczyła Angela Gandra

„Deklaracja Konsensusu Genewskiego podkreśla standardy, które są już gwarantowane w wielu dokumentach międzynarodowych - kobiety i mężczyźni powinni cieszyć się równymi prawami na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i politycznej, wkład kobiet w społeczeństwo ma ogromną wartość, rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa, macierzyństwo i dzieciństwo zasługują na specjalną opiekę i poparcie, zaś życie ludzkie powinno być chronione na każdym etapie rozwoju” – nadmienił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

04.05.2021

Nauczyciel zabrał dzieci na obsceniczny spektakl – interwencja RPD po zawiadomieniu Ordo Iuris

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podjął interwencję w sprawie udziału warszawskich uczniów w obscenicznym spektaklu w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Przedstawienie „Śmierć białej pończochy” posiadało elementy wulgarne i mogące obrażać uczucia religijne, jak np. scena gwałtu na św. Jadwidze Andegaweńskiej. O treści spektaklu wiedziała dyrektor szkoły, mimo to wyraziła zgodę na wycieczkę. Po interwencji Ordo Iuris, kontrolę w szkole przeprowadził Mazowiecki Kurator Oświaty.

Czytaj Więcej

Dyskryminacja pod pozorem walki o równość. Raport Ordo Iuris na temat luki płacowej

W debacie publicznej mówi się dziś wiele o równości płci, także w kontekście rynku pracy.

Czytaj Więcej

Międzynarodowa koalicja w obronie rodzin. Konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego

Trwają międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony rodzin. Temu zagadnieniu poświęcona będzie organizowana 29 kwietnia przez Instytut Ordo Iuris i koalicję organizacji prorodzinnych z regionu Trójmorza, konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego. Dokument podpisany z inicjatywy przedstawicieli władz USA poparło ponad 30 krajów w tym Polska.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.04.2021

Konieczna transparentność finansowania organizacji pozarządowych. Petycja Ordo Iuris

W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność non-profit i z tej racji korzystają z wielorakich źródeł finansowania. Czerpią one fundusze m.in. z dotacji i darowizn pochodzących ze środków publicznych, dlatego podstawą ich funkcjonowania powinna być całkowita transparentność w pozyskiwaniu takich środków pieniężnych oraz sposobie ich wydatkowania – zwłaszcza, jeżeli pieniądze te pochodzą z zagranicy.

Czytaj Więcej