Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wyrok Sądu Najwyższego sprzeczny z linią orzeczniczą w sprawach działaczy pro life

Data publikacji: 16.02.2023

Adobe Stock

· Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego w sprawie działacza pro life skazanego za czyn nieprzyzwoity".

· Powodem skazania wolontariusza przez sądy niższych instancji było prezentowanie przez niego banerów pokazujących skutki aborcji.

· Ten wyrok jest sprzeczny z dotychczasową linią orzeczniczą Sądu Najwyższego w podobnych sprawach.

· Wcześniej SN pięciokrotnie uwzględniał kasacje w sprawach obrońców życia skazanych za podobne wykroczenia.

Działacz pro life był skazany za domniemane naruszenie art. 141 Kodeksu wykroczeń. Wcześniej aktywistę skazał Sąd Rejonowy we Wrocławiu, wymierzając mu karę 1,5 tys. zł grzywny. Następnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu odstąpił od wymierzenia kary i zwolnił go z kosztów sądowych, formalnie uznając jednak jego winę.

Utrwalona linia orzecznicza

Do tej pory zapadło już pięć wyroków Sądu Najwyższego uniewinniających działaczy pro life od zarzutów związanych z kampaniami polegającymi na prezentowaniu billboardów czy plakatów pokazujących fotografie obrazujące skutki aborcji. Szósta ze spraw została przekazana do ponownego rozpoznania z uwagi na zbyt lakoniczne uzasadnienie Sądu Okręgowego.

Dominującą linią orzeczniczą sądów powszechnych, jak i wszystkich pozostałych wyroków Sądu Najwyższego dotyczących kampanii pro life, jest brak znamion czynu zabronionego w sytuacji prezentowania tego typu treści. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1977 r. (sygn. akt VII KZP 30/76), obyczajność jest definiowana przez wskazanie na podstawowe moralne zasady współżycia społecznego w zakresie przeżyć, kontaktów i związków seksualnych. Wobec tego nieobyczajność i nieprzyzwoitość odnosi się do ugruntowanych w danym społeczeństwie norm i obyczajów, ze szczególnym uwzględnieniem sfery ludzkiej fizjologii i seksualności – czego nie dotyczyła rozpatrywana sprawa. Instytut Ordo Iuris, który reprezentował działacza pro life w postępowaniu, podkreśla, że prezentowanie fotografii przedstawiających skutki aborcji w celu zdyskredytowania praktyk aborcyjnych, nie może wiązać się z lekceważeniem panujących w społeczeństwie obyczajów. Nawet w rozpatrywanej dziś sprawie, pierwotnie Sąd Rejonowy odmówił wszczęcia postępowania, wskazując na brak znamienia nieprzyzwoitości oraz korzystanie przez obwinionego z wolności wypowiedzi.

„Dzisiejsze postanowienie stanowi de facto odosobniony pogląd jednego składu Sądu Najwyższego. W pięciu analogicznych sprawach rozstrzyganych przez Sąd Najwyższy zapadały wyroki uniewinniające, potwierdzające dominującą w Polsce linię orzeczniczą. W rozstrzyganych w ostatnich miesiącach sprawach Sądy Rejonowe wprost wskazują na to, że kwestia ta jest już obecnie bezsporna i wcześniejsza linia orzecznicza została ostatecznie potwierdzona szeregiem wyroków Sądu Najwyższego, stąd dzisiejsze orzeczenie jest w pewnym sensie zaskakujące. Jednolitość orzecznictwa – którą powinien zapewniać Sąd Najwyższy - stanowi ważną społecznie wartość, wzmacnia pewność stosowania prawa i zaufanie obywateli do państwa, a tutaj mieliśmy do czynienia z jej naruszeniem” podkreślił radca prawny Wawrzyniec Knoblauch z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Analogiczna sprawa (I KK 419/22) była rozpatrywana przez Sąd Najwyższy również w ubiegłym miesiącu. Czwartego stycznia Sąd Najwyższy, uchylając wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji, uniewinnił obwinionego, stwierdzając jednoznacznie w uzasadnieniu: „Sąd okręgowy zaakceptował bowiem błędny pogląd sądu I instancji w postaci błędnej wykładni znamion wykroczenia w art. 141 k.w., dokonując rażąco wadliwej kontroli wyroku”. Wątpliwości nie miał również Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, uniewinniając w ubiegłym tygodniu innego działacza pro life reprezentowanego przez prawników Ordo Iuris i stwierdzając, że istnieje utarta linia orzecznicza, potwierdzona wyrokami Sądu Najwyższego. Zgodnie z nią, tego typu treści nie mogą zostać uznane za nieprzyzwoite oraz korzystają z ochrony jaką daje wolność wypowiedzi – gwarantowana zarówno na poziomie Konstytucji RP, jak i norm prawa międzynarodowego.

Podobne środki wykorzystywane w innych kampaniach

Ordo Iuris zauważa, że drastyczne środki wyrazu są zjawiskiem spotykanym w toku debat społecznych, prowadzonych w Polsce czy na obszarze innych państw podlegających jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Używają ich przede wszystkim organizacje pozarządowe, których działacze nie godzą się na dotychczasową sytuację w kwestiach wzbudzających społeczne emocje. Przykładem są podmioty walczące z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. Również instytucje publiczne decydują się na używanie mocnych środków wyrazu, by ostrzec obywateli przed szkodliwością różnych działań powodujących znaczne moralne czy zdrowotne szkody. Należały do nich instytucje polskie, w tym Policja, które w organizowanych przez siebie kampaniach informacyjnych, związanych przede wszystkim z walką z nadmierną prędkością kierowców na drogach (takich jak: „10 mniej. Zwolnij!”, „Piłeś? Nie jedź!” oraz „Użyj wyobraźni”) w sposób naturalistyczny, szczegółowy, również w zwolnionym tempie, przedstawiały przebieg wypadków drogowych, w tym ich skutki w postaci okaleczonych zwłok i ciał osób, które miały przeżyć wypadek. Kampania „10 mniej. Zwolnij” była prezentowana przez całą dobę w głównych kanałach telewizyjnych. Podobnego typu kampanie dotyczyły przykładowo także uchodźców nad basenem Morza Śródziemnego czy ukraińskich ofiar trwającego za wschodnią granicą Polski konfliktu.

Metodę o analogicznym charakterze zastosowały również instytucje Unii Europejskiej. Chcąc sugestywnie i przekonywująco ukazać konsumentom negatywne skutki palenia tytoniu, nałożyły one na producentów wyrobów tytoniowych obowiązek umieszczania wywołujących obrzydzenie zdjęć pokazujących fragmenty ludzkiego ciała, zniszczone przez toksyczne substancje smoliste zawarte w tych wyrobach czy też ludzkie zwłoki, a także zewnętrzne objawy wciągania dymu papierosowego oraz jego społeczne następstwa. Ponadto, w dyrektywie wprowadzającej ten obowiązek (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE) w art. 8 pkt 3 nakazały, by ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniu jednostkowym i na opakowaniu zbiorczym były nadrukowane w sposób nieusuwalny, były trwałe i w pełni widoczne, w tym by nie były one częściowo lub całkowicie ukryte lub zasłonięte. Zatem celem było pokazywanie drastycznych zdjęć ku przestrodze i dla osiągnięcia szczególnie uzasadnionego celu.

„Biorąc pod uwagę powyższe, powszechnie spotykane w codziennym życiu przykłady, zaprezentowane w dniu dzisiejszym stanowisko doprowadziłoby do absurdalnych wniosków, że każda z tych kampanii społecznych prowadzi do szeregu wykroczeń i powinna prowadzić do represji ze strony państwa, mimo, że część z tych kampanii jest prowadzona przez same organy państwa czy też stanowi wykonanie wymogów wprowadzonych przez Unię Europejską” – zaznacza Wawrzyniec Knoblauch.

Wspieram

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.06.2024

Szpitale bez aborcji stracą kontrakty z NFZ? Ministerstwo Zdrowia walczy z wolnością sumienia

· Z początkiem czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zmienia zasady dotyczące ogólnych warunków umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z placówkami medycznymi.

· W przepisach rozporządzenia znalazło się postanowienie umożliwiające zrywanie przez NFZ kontraktów z tymi podmiotami, w których nie jest możliwe dokonanie aborcji z uwagi na to, że wszyscy zatrudnieni tam lekarze zdecydowali się skorzystać z klauzuli sumienia.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

03.06.2024

W jakim kierunku zmierzają zmiany prawne dotyczące ochrony życia ludzkiego w Polsce? - wykład mec. Katarzyny Gęsiak na konferencji naukowej w Gdańsku

„Po co żyć?" - pod tym hasłem odbędzie się 14. konferencja naukowa "Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI w". Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 7-9 czerwca w Gdańsku. Wykład pt. "W jakim kierunku zmierzają zmiany prawne dotyczące ochrony życia ludzkiego w Polsce? Czy podążamy śladem Francji?" wygłosi mec. Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

28.05.2024

Amerykańscy kongresmeni sprzeciwiają się współpracy WHO z aborcjonistami

· Grupa 26 amerykańskich Kongresmanów wystosowała list, w którym sprzeciwia się współpracy Światowej Organizacji Zdrowia z proaborcyjną organizacją Centrum na rzecz Praw Reprodukcyjnych (Center for Reproductive Rights).

Czytaj Więcej