Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Aktywista LGBT przyznaje - Samorządowe Karty Praw Rodzin nie tworzą dyskryminujących stref

Data publikacji: 29.12.2020

Adobe Stock

Opinia publiczna jest obecnie regularnie wprowadzana w błąd co do treści i rzeczywistych skutków Samorządowej Karty Praw Rodzin. Kłamstwa, jakoby SKPR tworzyła jakąkolwiek dyskryminującą „strefę”, wymagają nieustannego prostowania – jeżeli zachodzi taka potrzeba, również na drodze sądowej. W ostatnim czasie Bartosz Staszewski – działacz LGBT i autor tabliczek „strefa wolna od LGBT”, sam przyznał jednak, że „celem jego projektu są stanowiska «przeciw-ideologii» a nie Samorządowe Karty Praw Rodzin”. Do tej pory żaden sąd administracyjny nie zdecydował się na unieważnienie SKPR.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O SKPR, POZNAJ ODPOWIEDZI NA 13 CZĘSTO ZADAWANYCH PYTAŃ

Samorządowa Karta Praw Rodzin, przyjęta przez 39 samorządów w Polsce, to projekt prorodzinnej uchwały, zawierającej propozycje wzmacniania małżeństwa i rodziny już na poziomie samorządowym. Dokument ten nie ma nic wspólnego z jednorazowymi rezolucjami przyjętymi przez 50 innych samorządów, które zadeklarowały, że będą „wolne od ideologii LGBT” lub sprzeciwiły się jej propagowaniu.

W ostatnim czasie, sam Bartosz Staszewski – autor projektu, propagującego nieprawdziwe określenie „strefa wolna od LGBT” – przyznał na Twitterze, że „celem jego projektu są stanowiska «przeciw-ideologii» a nie Samorządowe Karty Praw Rodzin”. Przejawia się to również w tym, że nazwa ani jednego samorządu, który przyjął SKPR, nie pojawia się na przygotowanej przez Staszewskiego mapie „LGBTFreeZones.pl”.

Samorządowa Karta Praw Rodzin jest zatem bezpieczną formą potwierdzenia realizacji ustrojowej zasady ochrony małżeństwa i rodziny na poziomie samorządowym, zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości. Jak informował niedawno Instytut Ordo Iuris, wbrew nieprawdziwym informacjom przekazywanym przez unijną komisarz ds. równości Helenę Dalli, żaden samorząd, który przyjął SKPR, nie stracił z tego powodu funduszów przyznawanych przez Komisję Europejską w ramach programu miast partnerskich. Co istotne, prawnicy Instytutu już od marca 2020 r. zapewniają bezpłatne wsparcie prawne dla każdego samorządu, który z powodu uchwalenia Samorządowej Karty Praw Rodzin został bezpodstawnie oskarżony o rzekomą dyskryminację lub umieszczony w tzw. „Atlasie nienawiści”.

Z kolei określenie „strefa wolna od LGBT” (w domyśle: od osób o skłonnościach homoseksualnych lub transseksualnych zaburzeniach tożsamości płciowej) nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Żaden samorząd w Polsce nie określił się mianem takiej „strefy”. 50 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce przyjęło natomiast niewiążące prawnie jednorazowe rezolucje, w których zadeklarowały, że ich samorząd będzie „wolny od ideologii LGBT” lub sprzeciwia się jej propagowaniu. Samorządy te zastrzegły zarazem, że „nie będą ingerować w prywatną sferę życia”. Przykładowo, radni Tuchowa wyjaśnili w dodatkowej uchwale, że jako „ideologię LGBT” rozumieją zespół „kontrowersyjnych i niepodzielanych przez znaczną część społeczeństwa poglądów na małżeństwo, rodzinę, sposób okazywania ludzkiej seksualności, wczesną seksualizację dzieci” oraz „próby ich forsowania w edukacji, kulturze i życiu społecznym”.

Stanowisko radnych okazało się być przekonujące dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który postanowieniem z dnia 6 lipca 2020 r. (sygn. akt III SA/Kr 316/20) odrzucił na jego podstawie skargę przeciwko Radzie Miejskiej w Tuchowie. Sąd przyznał, że deklaracja „nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje swoją treścią w sferę publicznoprawną”. W swoich postanowieniach sądy administracyjne potwierdziły prawo samorządowców do korzystania z wolności słowa w taki sposób już łącznie aż 7 razy. WSA w Rzeszowie postanowieniem z dnia 8 września 2020 r. (sygn. akt II Sa/Rz 27/20), odrzucając skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę radnych gminy Niebylec, wyraźnie podkreślił, że zaskarżona deklaracja „nie zawiera w swej treści sformułowań dyskryminujących osoby LGBT, jak też ograniczających prawa tych osób”.

„Ostrożne wypowiedzi aktywistów LGBT to kolejne potwierdzenie, że wśród prorodzinnych uchwał to Samorządowa Karta Praw Rodzin jest najbardziej bezpieczna, precyzyjna i odporna na fałszywe oskarżenia. Wspiera rodzinę, nie tworząc żadnych dyskryminujących «stref»” – podsumowuje apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Węgry mają prawo zakazać eutanazji. Komentujemy wyrok Trybunału w Strasburgu, który orzekł, że obowiązujący w tym kraju zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej