Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Matka prawidłowo opiekuje się córką. Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej

Data publikacji: 14.12.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Radomiu oddalił wniosek dotyczący ograniczenia władzy rodzicielskiej matki wychowującej nastoletnią córkę.

· Postępowanie wszczęto z urzędu po upozorowaniu przez dziewczynę próby samobójczej, której powodem było nieradzenie sobie nastolatki ze stresem.

·​​​​​​​ Przyczyną tych problemów nie była sytuacja rodzinna, a długotrwała izolacja od rówieśników, spowodowana obostrzeniami pandemicznymi.

·​​​​​​​ Matka zapewniła córce odpowiednią pomoc oraz współpracowała ze szkołą dziewczyny.

·​​​​​​​ Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

 

Dziewczyna, źle radząc sobie ze stresem, upozorowała próbę samobójczą, stwarzając wrażenie przyjęcia nadmiarowej ilości leków. Co istotne, wcześniej z dzieckiem nie było tego rodzaju problemów. Trudności pojawiły się po wprowadzeniu obostrzeń jakie wdrażano w związku z COVID-19, w szczególności nauki zdalnej, prowadzącej do izolacji od rówieśników oraz późniejszym trudnym powrotem „między ludzi”.

 

Matka dołożyła wszelkich starań, aby zadbać o dobrostan córki, otaczając ją szeroką opieką specjalistów z dziedziny psychologii i psychiatrii oraz współpracując ze szkołą, do której uczęszcza jej córka. W sprawę zaangażowali się prawnicy Instytutu Ordo Iuris, obejmując rodzinę wsparciem prawnym w toku postępowania. Sąd prawidłowo rozpoznał sprawę, stwierdzając, że zachowania stanowiące próbę odreagowania stresu związanego z izolacją i późniejszymi trudnościami integracyjnymi, nie mogą uzasadniać tak daleko idącej ingerencji w życie rodziny, jak ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jednocześnie sąd zwrócił uwagę na to, jak bardzo, już przy pierwszych sygnałach, matka zaangażowała się w poprawę sytuacji dziecka, szukając najlepszej dostępnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz współpracując ze szkołą.

 

Dobro małoletniej wskazywało na konieczność wydania postanowienia o braku podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Sąd uchylił zatem wydane wcześniej postanowienie o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego w trybie zabezpieczenia, tak by rodzina nie była już niepokojona.

 

„Działania Sądu polegające na kompleksowym rozpatrzeniu materiału dowodowego, w tym dowodów, które złożyliśmy oraz zeznań wskazanych świadków, przejściowego charakteru trudności w sprawowaniu opieki, co było wynikiem jak ustalono trudnego momentu przymusowej izolacji od rówieśników oraz koniecznością integracji na nowo z grupą rówieśniczą – i na tej podstawie ustalenie, że nie zachodzi potrzeba ograniczenia władzy rodzicielskiej były ze wszech miar prawidłowe. Sąd wydając orzeczenie kierował się przede wszystkim dobrem małoletniego dziecka. Pozytywnie ocenił też czynności, jakie podjęła matka po pojawieniu się trudnej sytuacji. Znalezienie odpowiednich specjalistów oraz współpraca ze szkołą, do której uczęszczała córka, zostały trafnie ocenione jako wyraz dbałości o dobro dziecka, a jednocześnie trudno było wymagać w tej sytuacji czegokolwiek więcej. Rodzic dołożył wszelkich możliwych starań by jak najlepiej zadbać o swoje dziecko. Można powiedzieć, że ingerencja państwa w tej sytuacji byłaby zbyteczna, a poprzez stres jaki wiązał się z prowadzonym postępowaniem, jego przedłużanie byłoby krzywdzące dla małoletniej, która jest osobą wrażliwą i mocno zżytą z rodziną. Jednocześnie sprawa ta pokazuje daleko idące skutki wprowadzanych obostrzeń, przekładające się na konkretne ludzkie dramaty” – podkreślił radca prawny Wawrzyniec Knoblauch z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

26.05.2023

Realna pomoc dla kobiet w „trudnej ciąży” – debata z okazji Dnia Matki

· W Polsce trwa dyskusja na temat skutecznej pomocy kobietom w ciąży, u których dzieci stwierdzono poważną wadę lub niepełnosprawność.

· Do systemowych rozwiązań tej kwestii zaliczają się hospicja perinatalne, okna życia czy domy samotnej matki.

· Z okazji Dnia Matki, Instytut Ordo Iuris zorganizował debatę ekspertów poświęconą temu zagadnieniu.

Czytaj Więcej

Zatrzymajmy biznes robiony na dramatach nastolatków

„Pocałunek Śpiącej Królewny” – sztukę taneczną pod takim niewinnym tytułem zaprezentowano uczniom szkoły podstawowej w niemieckiej Kolonii. Tak jak to bywa i w polskich szkołach, rodzice dopiero z ust zawstydzonych dzieci dowiedzieli się, że w ramach „przedstawienia” półnadzy mężczyźni całowali się w usta i lizali po stopach. Tak samo jak w dziesiątkach interwencji naszego zespołu w ramach kampanii „Chrońmy Dzieci!” – początkowo władze szkoły twierdziły, że nic złego nie miało miejsca. W końcu do wszystkiego przyznali się sami artyści.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

24.05.2023

Jak systemowo pomagać kobietom w "trudnej ciąży"? Debata z okazji Dnia Matki

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. w większym stopniu zagwarantował ochronę konstytucyjnego prawa do życia. W debacie publicznej coraz częściej zaczęły się jednak pojawiać pytania o pomoc matkom dzieci z wadami i niepełnosprawnościami. Temu zagadnieniu Instytut Ordo Iuris poświęcił raport, który zostanie wkrótce opublikowany. Na zakończenie prac nad raportem odbędzie się debata ekspertów poświęcona tematowi pomocy matkom w „trudnej ciąży”.

Czytaj Więcej

Trybunał w Strasburgu nakazuje Rumunii instytucjonalizację konkubinatów jednopłciowych, mimo sprzeciwu większości społeczeństwa

· Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że że Rumunia naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 21 par jednopłciowych, które złożyły skargę na brak możliwości sformalizowania ich konkubinatów.

Czytaj Więcej