Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ministerstwo pracuje nad ochroną dzieci przed pornografią. Przykłady rozwiązań z innych państw

Data publikacji: 21.12.2022

Adobe Stock

· W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad rozwiązaniami mającymi ograniczyć dostęp najmłodszych do pornografii w internecie.

· Instytut Ordo Iuris wskazuje, że zaprezentowany przez resort projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie jest co do zasady krokiem w dobrą stronę, choć mogącym wymagać pewnych korekt.

· Na rosnący problem łatwego dostępu dzieci do pornografii i jej destrukcyjnego wpływu wskazuje coraz więcej danych i badań, w sporządzonych przez Polską Akademię Nauk oraz Światową Organizacji Zdrowia, która wprowadziła do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych nową kategorię: kompulsywne zachowania seksualne.

· Kolejne państwa zachodnie, w tym Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Stany Zjednoczone podejmują działania zmierzające do ochrony dzieci przez pornografią i wprowadzenia mechanizmów weryfikujących wiek użytkowników stron pornograficznych.

· Instytut Ordo Iuris opisuje te działania w swoim raporcie.

 

RAPORT ORDO IURIS - LINK

 

W reakcji na dane dotyczące styczności dzieci z pornografią, Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało projekt ustawy mający na celu wyposażenie rodziców w narzędzie ochrony małoletnich przed tego typu treściami. Projekt przewiduje możliwość zablokowania pornografii za pośrednictwem dostawców internetu. Instytut Ordo Iuris, w nawiązaniu do trwających w Ministerstwie prac, przygotował raport wskazujący działania jakie w tym obszarze podejmowane są w wybranych państwach zachodnich.

 

„W świetle dostępnych danych nie ulega wątpliwości, że ochrona dzieci przed dostępem do treści pornograficznych powinna być, przy zachowaniu standardów prywatności, równie oczywista, co ochrona przed alkoholem, narkotykami i innymi uzależniającymi substancjami. Dobrze, że polski rząd dołącza do zachodnich krajów, które sukcesywnie zmierzają w tym kierunku” – podkreśla adw. Rafał Dorosiński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris. 

 

Na problem coraz większej konsumpcji pornografii i jej destrukcyjnego wpływu wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, która do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11), obowiązującej od 1 stycznia 2022 r., dodała nową kategorię: kompulsywne zachowania seksualne. Dostęp małoletnich do treści pornograficznych stanowi istotny problem już nie tylko dla moralności publicznej, ale także dla zdrowia publicznego.

 

Jedną z podstaw wyróżnienia nowego rodzaju zaburzenia przez WHO stanowiły badania Polskiej Akademii Nauk prowadzone w ramach projektu Hiperseksualność.pl przez zespół dr. hab. Mateusza Goli. „To, co widzimy w mózgu osób kompulsywnie korzystających z pornografii, to dokładnie ten sam mechanizm, który widzimy np. w uzależnieniu od hazardu czy uzależnieniu od substancji. To mechanizm zwiększonej reaktywności układu nagrody na bodźce, które kojarzą się np. z korzystaniem z pornografii” – ostrzegają naukowiec tych, którzy chcieliby bagatelizować problem.

 

Obecnie nawet dawni obrońcy swobodnego dostępu do treści pornograficznych stają się jego przeciwnikami. W wywiadzie opublikowanym w lipcu 2022 r. prof. Zbigniew Lew-Starowicz przyznał: „Byłem orędownikiem pornografii, ale nie spodziewałem się takiej destrukcji”. Okazało się bowiem, że korzystanie ze stron pornograficznych „prowadzi nie tylko do zaburzeń erekcji, zdrad, problemów z nawiązaniem relacji, ale przede wszystkim niszczy kobiecą samoocenę” Profesor przyznaje: „Nie przypuszczałem, że pornografia będzie aż tak niszcząca dla relacji.” Podkreśla on jednocześnie, że:

  • kontakt z pornografią o połowę zwiększa szanse na rozwód w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia oglądania porno, a po 6 latach trwania związku – o 86 proc. To są niezwykle alarmujące dane, które także w jakiś sposób mogą tłumaczyć rosnącą liczbę rozpadających się związków”,
  • „im niższy wiek pierwszego kontaktu z pornografią, tym mniejsza możliwość zrozumienia prezentowanych treści, większe ryzyko traumatyzacji i rozwinięcia nieprawidłowych zachowań seksualnych, wcześniejszy wiek inicjacji seksualnej, potrzeba „odgrywania” seksu – w konsekwencji instrumentalne traktowanie kobiet”,
  • „oglądanie przez młodzież pornografii ze scenami przemocy czterokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo agresywnych zachowań seksualnych”,
  • „kobiety w związkach z mężczyznami oglądającymi pornografię mają niską samoocenę i poczucie bycia atrakcyjną dla partnera”.

Na zjawisko pornograficznej „pandemii” od kilku lat zaczynają reagować kolejne zachodnie państwa. Już w 2009 r. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjnego orzekł, że „jest oczywiste, że dostępność treści pornograficznych w Internecie można przynajmniej ograniczyć, zapewniając prawne gwarancje dostępu tylko dla dorosłych”. W 2020 r. niemiecka federalna Komisja ds. Ochrony Młodzieży w Mediach wszczęła postępowania przeciwko trzem dużym pornograficznym serwisom internetowym, stwierdzając, że zapewniają one swobodny dostęp do treści pornograficznych bez weryfikacji wieku.

 

Także w 2020 r. prezydent Francji podpisał ustawę umożliwiającą administracji publicznej blokadę dostępu do stron pornograficznych, które udostępniają swoje materiały bez weryfikacji wieku. Akt został zaskarżony przez serwisy pornograficzne i sprawa rozpatrywana jest przez francuski Trybunał Sprawiedliwości. Z kolei w 2022 r. parlament Wielkiej Brytanii rozpoczął prace nad ustawą Online Safety Bill, która według rządu zmusi strony udostępniające treści pornograficzne, aby uniemożliwiły one dostęp do nich osobom małoletnim, w tym za pomocą technologii skutecznej weryfikacji wieku.

 

Zagadnienie pornografii jako zagrożenia dla zdrowia publicznego jest obecnie w Stanach Zjednoczonych przedmiotem intensywnej debaty naukowej. Obecnie aż 16 stanów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w oficjalnych rezolucjach wskazuje na pornografię jako istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Co więcej, Amerykańskie National Center on Sexual Exploitation (NCOSE) zainaugurowało program Sexual Exploitation Lawsuits, w ramach którego, przy pomocy powództw cywilnych, dochodzone są prawa osób poszkodowanych przez zbyt łatwy dostęp do treści pornograficznych. Z kolei legislatura stanu Utah uchwaliła ustawę nakazującą domyślne blokowanie dostępu do pornografii na każdym smartfonie sprzedawanym w tym stanie.

 

„Przykłady działań podejmowanych w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pokazują, że demokracje zachodnie stopniowo zdają sobie sprawę, że dostęp małoletnich do treści pornograficznych stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego, a wprowadzenie mechanizmów skutecznej weryfikacji wieku użytkowników jest konieczne w celu ochrony społeczeństw przed tym zagrożeniem. Projekt zaprezentowany przez Ministerztwo Cyfryzacji jest co do zasady krokiem w dobrą stronę, choć wymagającym być może pewnych korekt” – dodaje Rafał Dorosiński.  

Wspieram

Prawo do dziecka czy prawa dziecka?

Takim tytułem opatrzony został artykuł w „The Washington Post” dotyczący ubiegłotygodniowej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez twórców tzw. Deklaracji z Casablanki. Dwudniowa konferencja, poświęcona dyskusji na temat globalnego zakazu macierzyństwa zastępczego, odbyła się w gmachu prywatnego rzymskokatolickiego uniwersytetu LUMSA (drugiego najstarszego uniwersytetu w Rzymie po Uniwersytecie Sapienza).

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej

Sprzeczka powodem wszczęcia postępowania. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziny

· Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nastolatki.

Czytaj Więcej

Projekt budżetu USA: płatny urlop macierzyński po raz pierwszy w historii. W Polsce funkcjonuje już od 1919 r.

· Biały Dom opublikował prezydencki projekt budżetu Stanów Zjednoczonych na rok 2025, w którym – po raz pierwszy w historii – znalazła się propozycja wprowadzenia płatnego, 12-tygodniowego urlopu macierzyńskiego.

Czytaj Więcej