Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Noworodki pozbawiane kontaktu z matką. Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie po interwencji Ordo Iuris

Data publikacji: 18.12.2020

Adobe Stock

W ostatnim czasie media podawały wiele informacji o tym, że w niektórych szpitalach, zwłaszcza na oddziałach neonatologicznych, dzieci pozbawiane są opieki rodziców, często na wiele dni. Problem ten potwierdziły napływające do Instytutu Ordo Iuris prośby o interwencję w tej sprawie, od rodziców dzieci pokrzywdzonych tym problemem. Sytuacja może być szczególnie niepokojąca w przypadku noworodków, dla których brak kontaktu z matką może skutkować konsekwencjami zdrowotnymi w okresie całego dalszego życia. Mimo to, dyrektor jednego ze szpitali uznał za „egoistyczne” nastawienie matek, które chciałyby opiekować się swoimi chorymi dziećmi. Po interwencji Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Ordo Iuris, Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie w tej sprawie.

 

Wstrzymanie możliwości odwiedzin godzi w dobro dzieci znajdujących się pod opieką szpitali. Co istotne, Konstytucja RP w art. 68 ust. 3 zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Mówią o tym także art. 71 Konstytucji (zasada dobra rodziny) oraz art. 72 (zasada dobra dziecka).

 

W obliczu braku jednoznacznych wytycznych dotyczących sposobów zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2, polskie szpitale wiele procedur tworzą oddolnie. Niektóre z nich, początkowo wprowadzając regulacje daleko ograniczające kontakt rodziców z dziećmi, wypracowują ostatecznie rozwiązania, które pozwalają na przebywanie rodziców na oddziale, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości transmisji wirusa. Tak było np. w przypadku Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie po protestach rodziców hospitalizowanych dzieci, medialnym nagłośnieniu problemu oraz interwencji Ordo Iuris, szpital uruchomił 25 miejsc noclegowych, by matki mogły być razem z dzieckiem podczas jego hospitalizacji.

 

Po tym wydarzeniu, Rzecznik Praw Pacjenta wydał stanowisko, zgodnie z którym niedopuszczalne jest separowanie nowonarodzonych dzieci od matek, całkowity zakaz odwiedzin a nawet ograniczanie porodów rodzinnych poprzez wymaganie od ojca dziecka aktualnego wyniku badań na koronawirusa. Również Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że prawo rodziców do przebywania w szpitalu z własnym dzieckiem jest gwarantowane ustawą, a pandemia SARS-CoV-2 nie może być pretekstem do naruszania tego prawa – szpital ma obowiązek minimalizować ryzyko poprzez odpowiednie środki, ale ma również obowiązek umożliwienia rodzicom kontaktu z dzieckiem.

 

Mimo to, w innych placówkach zdarza się, że dyrektorzy szpitali czy ordynatorzy oddziałów, lekceważąc obowiązującą wiedzę medyczną z zakresu opieki nad noworodkami, przepisy polskiego prawa czy opinię wspomnianych organów, wstrzymują wszelkie odwiedziny u pacjentów-noworodków. Taka sytuacja miała miejsce w Zabrzu, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Rodzice dzieci przebywających w szpitalu poprosili o interwencję Instytut Ordo Iuris. Instytut przekazał władzom szpitala swoją opinię w tej sprawie wraz z obszerną analizą praw małego pacjenta. Prawnicy zaproponowali szpitalowi także pomoc w znalezieniu rozwiązania, które mogłoby stać się wyjściem z tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Stanowisko Ordo Iuris spotkało się jednak z całkowitym odrzuceniem. Co więcej, w odpowiedzi, dyrektor szpitala stwierdził, że nastawienie rodziców, którzy chcą opiekować się swoimi chorymi dziećmi, miałoby być „egoistyczne”.

 

W reakcji na to, potencjalnie szkodliwe dla dzieci i ich rodziców, stanowisko dyrektora, Instytut zwrócił się z prośbą o interwencję do Rzecznika Praw Pacjenta. W odpowiedzi, Rzecznik, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wszczął postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów wobec szpitala w Zabrzu.

 

„Doświadczenie i statystyki wskazują, że w istocie od strony zagrożenia epidemiologicznego mamy obecnie w Polsce do czynienia z sytuacją nieco groźniejszą, niż normalnie. Jednak uniemożliwianie kontaktu noworodka z matką to praktyka nie tylko barbarzyńska, ale także sprzeczna z medycyną opartą na dowodach, dzięki której wiemy, że kontakt z matką jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju małego człowieka. Prawdopodobieństwo zakażenia pracowników lub pacjentów koronawirusem trudno uznać za szczególnie istotniejsze przez kontakt dziecka z matką, niż przez kontakt z personelem medycznym, który też przecież prowadzi normalne życie i kontakty społeczne poza placówką. Mam nadzieję, że interwencja Rzecznika Praw Pacjenta będzie stanowić przykład dla innych placówek, wskazujący, że nawet stan epidemii nie zwalnia z przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ani z kierowania się aktualną wiedzą medyczną i zdrowym rozsądkiem” – komentuje dr Filip Furman, Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Genderowe plany Komisji Europejskiej. Kolejny kontrowersyjny dokument zapowiadany przez KE

Komisja Europejska nie ustaje w próbach wprowadzenia ideologii gender do unijnego prawa. Na wypadek niepowodzenia planu ratyfikacji kontrowersyjnej Konwencji stambulskiej, zapowiedziała podjęcie działań w celu przyjęcia nowego wiążącego prawa opierającego się na tych samych genderowych założeniach, co Konwencja.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.01.2021

Rażące uchybienia w pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił koordynatora Fundacji Życie i Rodzina

Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił koordynatora Fundacji Życie i Rodzina obwinionego m.in. o rzekome przeszkadzanie w przebiegu manifestacji działaczy LGBT. Wcześniej, w trakcie postępowania przed Sądem Rejonowym, kiedy to skazano mężczyznę, doszło do szeregu znaczących uchybień proceduralnych. Sąd Okręgowy podkreślił, że obwiniony działał w granicach wolności wyrażania swoich poglądów. Zwrócił też uwagę, że Sąd Rejonowy nie powinien angażować się w spory światopoglądowe, a jedynie ograniczyć się do stosowania prawa.

Czytaj Więcej
Edukacja

14.01.2021

Wraca sprawa prof. Budzyńskiej. Mimo nadużyć na UŚ, sąd umarza postępowanie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód podtrzymał decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie nadużyć na Uniwersytecie Śląskim. Dotyczyło ono podejrzenia, że do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Ewy Budzyńskiej doszło w wyniku fałszowania dowodów lub innych podstępnych zabiegów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.01.2021

PE nie ma kompetencji do naciskania na Polskę w sprawie aborcji – komentarz Ordo Iuris

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wzbudziła wiele kontrowersji. Dokument zawiera sprzeczne z prawem międzynarodowym twierdzenia, jak to, że dostęp do aborcji" miałby stanowić prawo człowieka. PE znacznie wykracza też poza swoje kompetencje, próbując wywierać nacisk na Polskę m.in. apelując o niepublikowanie wyroku TK, co byłoby sprzeczne z Konstytucją. Instytut Ordo Iuris przygotował komentarz dementujący fałszywe informacje i ideologiczne postulaty zawarte w rezolucji.

Czytaj Więcej