Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris interweniuje w Strasburgu w obronie tożsamości małżeństwa

Data publikacji: 23.08.2021

Adobe Stock

• Dwie Bułgarki złożyły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę przeciwko własnemu państwu, którego władzę odmówiły zarejestrowania ich „małżeństwa” zawartego w Wielkiej Brytanii.

• Decyzja została utrzymana przez sądy w Bułgarii, włącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym, który wskazał, że za małżeństwo może być uznane wyłącznie związek kobiety i mężczyzny.

• Instytut Ordo Iuris złożył w Trybunale opinię przyjaciela sądu w tej sprawie.

• Prawnicy podkreślili, że państwa członkowskie UE nie muszą uznawać tzw. małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Potwierdzają to też orzeczenia sądów z różnych krajów.

Po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, Darina Kollova i Lillia Babulkova, wniosły skargę do ETPC. Kobiety skorzystały z pomocy prawnej Deystwie (Действие) - bułgarskiej organizacji LGBT Zarzuciły one Bułgarii naruszenie ich prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz prawa do niedyskryminacji.

Instytut Ordo Iuris wystąpił do Przewodniczącego IV Sekcji ETPC z wnioskiem o zgodę na przystąpienie do postępowania w charakterze przyjaciela sądu. Po uzyskaniu pozwolenia, Instytut wysłał do Trybunału w Strasburgu opinię amicus curiae, w której argumentował, że państwa członkowskie nie muszą bezwzględnie uznawać tzw. małżeństw jednopłciowych zawartych przez ich obywateli za granicą. W stanowisku przedstawione zostały m.in. orzeczenia sądów polskich, włoskich i bułgarskich, które odmawiały uznania zagranicznych „małżeństw” homoseksualnych, powołując się na ochronę moralności publicznej, porządek publiczny albo obowiązującą w prawie krajowym definicję małżeństwa. W dotychczasowym orzecznictwie, sam Trybunał uznawał autorytet niezależnych sądów krajowych, jedynie w wyjątkowych przypadkach dopuszczając podważenie utrwalonej linii orzeczniczej w danym państwie. W przypadku uznawania związków jednopłciowych nie ma powodów do takiej interwencji.

- Zgodnie z orzecznictwem ETPC, państwom przysługuje tzw. margines swobody w dziedzinach życia społecznego, które budzą kontrowersje moralne, a kwestia związków jednopłciowych z pewnością do takich należy. Niestety, w praktyce Trybunał stopniowo wycofuje się z tego stanowiska, o czym świadczą orzeczenia z 2015, 2017 i 2021 r., które nakazywały Włochom i Rosji instytucjonalizację związków jednopłciowych. Mimo to, interweniujemy w kolejnych sprawach tego typu, trafiających do ETPC, z którego pomocą działacze LGBT usiłują wymusić zmianę definicji małżeństwa i rodziny w swoich krajach, nawet wbrew większości swoich rodaków. Tak jest w przypadku Bułgarii, gdzie ponad 70% społeczeństwa sprzeciwia się wprowadzeniu tzw. małżeństw homoseksualnych. W opiniach wysyłanych do Strasburga, staramy się przekonać Trybunał, że nie powinno się przymuszać państw do ustanawiania ani uznawania instytucji prawnych, które budzą sprzeciw moralny większości społeczeństwa – powiedziała Karolina Pawłowska z Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Radę UE. Polska w obronie prawa do życia i przeciwko dekonstrukcji tradycyjnych norm

· Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. W ciągu najbliższych miesięcy należy spodziewać się podpisania samej Umowy przez UE.

· Umowa, znana jako Układ Post-Kotonu (Post Cotonou Agreement), jest traktatem ramowym, regulującym stosunki gospodarcze, handlowe i polityczne pomiędzy Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku - OACPS.

Czytaj Więcej