Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Po latach batalii, NSA przyznał prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla matki niepełnosprawnego dziecka

Data publikacji: 17.10.2023

Adobe Stock

· Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił złożoną przez Ordo Iuris skargę kasacyjną i przyznał prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla matki chorego chłopca.

· Wcześniej Prezydent Miasta Leszna odmówił kobiecie prawa do świadczenia, argumentując, że pobiera zasiłek macierzyński.

· Matka wskazywała w postępowaniu, że od czasu urodzenia syna nie wykonuje pracy zarobkowej i nie ma dochodów płynących z działalności.

· Mimo to, prezydent Leszna, Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówiły przyznania świadczenia w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem.

 

Chłopiec urodził się w marcu 2020 r. - dwa miesiące przed terminem. Przyszedł na świat z wadą genetyczną – trisomią oraz innymi schorzeniami, m.in. niedrożnością jelit. W związku z orzeczeniem wobec dziecka niepełnosprawności od urodzenia, jego matka wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Kobieta po urodzeniu syna nie wykonywała pracy wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej i nie miała z tego tytułu żadnych dochodów ze względu na konieczność opieki nad chorym dzieckiem. Prezydent Leszna wydał decyzję odmowną, wskazując, że kobieta pobiera już zasiłek macierzyński. Zdaniem organu, w okresie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego matka nie mogła otrzymywać równocześnie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodjęcia lub rezygnacji z zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, bowiem nie może w takiej sytuacji zaistnieć przesłanka „niepodjęcia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej” w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Na skutek odwołania kobiety, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie uchyliło w całości decyzję odmowną i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania przez prezydenta, który ponownie odmówił kobiecie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Matka znowu wniosła odwołanie od tej decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie po raz kolejny odmówiło matce przyznania świadczenia w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem, tym razem tylko za okres, w którym przysługiwał jej zasiłek macierzyński. W związku z tym, kobieta zaskarżyła tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który oddalił jej skargę, podtrzymując wcześniejszą argumentację organów o braku możliwości równoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku macierzyńskiego.

 

Wówczas matka opiekująca się niepełnosprawnym synem zwróciła się do Instytutu Ordo Iuris z prośbą o pomoc w zaskarżeniu wyroku WSA w Poznaniu. Kobiecie zależało na uzyskaniu dodatkowego świadczenia pieniężnego, gdyż z racji tego, że była na własnej działalności gospodarczej, wysokość jej zasiłku macierzyńskiego wynosiła jedynie 1000 zł. Dla porównania, gdyby była w stosunku pracy, a nie na własnej działalności gospodarczej, to najniższe świadczenie (od pensji minimalnej w wysokości 2800 zł brutto) wyniosłoby wówczas ponad 1600 zł. W jej imieniu prawnicy Ordo Iuris skierowali skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pełnomocnicy wskazywali, że kobieta spełniła przesłanki przyznania jej zasiłku, wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Wskazywali, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie wyklucza rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej powodowanej koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, bowiem w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego nie istnieje zakaz podejmowania pracy. Nie ma też regulacji ustawowej wyłączającej możliwość kumulacji wspomnianych świadczeń. Zdaniem prawników Ordo Iuris, wobec braku przepisu, który w sposób jednoznaczny wykluczałby prawo do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku posiadania ustalonego prawa do zasiłku macierzyńskiego, brak było podstaw do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił w części skargę kasacyjną, uznając, że kobiecie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne za okres od faktycznego zawieszenia działalności gospodarczej po narodzinach dziecka przez dalszy okres przyjmowania zasiłku macierzyńskiego. Sąd zgodził się z pełnomocnikami, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od zasiłku macierzyńskiego, jeśli zostanie spełniona przesłanka dotycząca rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej powodowanej koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. W ocenie NSA, ta przesłanka wystąpiła z chwilą zawieszenia przez matkę działalności gospodarczej. W związku z tym, NSA orzekł co do istoty sprawy, uchylając decyzję organów odmawiających matce świadczenia pielęgnacyjnego we wskazanym zakresie.

 

- Orzeczenie NSA to wyraz konstytucyjnej zasady równości, która sprowadza się do jednakowego traktowania osób charakteryzujących się tą samą cechą i jednocześnie dopuszcza odmienne traktowanie tych, które takiej cechy nie posiadają. Gdy obie matki otrzymują zasiłki macierzyńskie z tytułu urodzenia dziecka, urodzenie tak bardzo chorego dziecka i rezygnacja z pracy przez matkę stanowi odmienną cechę istotną w stosunku do urodzenia zdrowego dziecka, co jest pozytywną przesłanką do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Konstytucja gwarantuje szczególną pomoc władz publicznych po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego od urodzenia. W związku z tym, bezsprzecznie, ustawodawca z namysłem, zgodnie z wartościami konstytucyjnymi, nie wprowadził przesłanki negatywnej wykluczającej możliwość jednoczesnego pobierania przez matkę dziecka niepełnosprawnego zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia pielęgnacyjnego – zaznacza adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

 

Wspieram

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: pornografia winna przemocy wobec dzieci

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej