Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt nowelizacji ustawy antyprzemocowej - właściwe zmiany przy wątpliwościach prawnych

Data publikacji: 16.11.2021

Adobe Stock

· Rząd opublikował projekt ustawy zmieniającej ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

· Projekt przewiduje zastąpienie, występującego w tytule i treści ustawy, pojęcia „przemocy w rodzinie” sformułowaniem „przemoc domowa”. Jest to najważniejsza pozytywna zmiana zawarta w projekcie

· Jednym z największych mankamentów projektu jest brak próby poprawienia wątpliwych elementów definicji przemocy domowej – projekt utrwala zatem błędy obecne w obowiązującej ustawie

· Wątpliwości może budzić także uznanie za osobę stosującą przemoc domową także „osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową”. Kwestionuje się w ten sposób fundamentalną zasadę domniemania niewinności.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię na ten temat.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Projekt umieszczono na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Do pozytywnych zmian należy modyfikacja tytułu ustawy z „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na „o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Wielokrotnie postulował o to Instytut Ordo Iuris. Oznacza to odejście od utożsamiania przemocy domowej z rodziną.  Pojęcie „przemocy w rodzinie” nie tylko nie występuje w prawie międzynarodowym i ustawodawstwie innych krajów, ale, przede wszystkim, jest niezgodne ze stanem faktycznym. Według dostępnych danych, do większości przypadków przemocy dochodzi bowiem w związkach nieformalnych.

Z kolei wątpliwości pojawiają się w odniesieniu do definicji przemocy domowej. Dla właściwego skierowania działań służących przeciwdziałaniu przemocy niezbędna jest bowiem właściwa definicja tego zjawiska.

„Niestety, przyjęta w obowiązującej ustawie definicja przemocy ma charakter tak szeroki i nieostry, że za przemoc może być uznane w zasadzie każde umyślne bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę osoby doznającej przemocy domowej. Przy tak nieostrych kryteriach, organy władzy publicznej uzyskują możliwość nadmiernego, a w rzeczywistości arbitralnego, ingerowania w chronioną konstytucyjnie sferę autonomii życia rodzinnego. Projekt utrwala zatem błędy obecne w tym zakresie w obowiązującej ustawie” – podkreśla adw. Rafał Dorosiński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Z tego względu Ordo Iuris proponuje, by przemoc domową definiować jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie naruszające prawa osoby doznającej przemocy domowej, stanowiące czyn zabroniony, skierowane przeciwko życiu, zdrowiu, nietykalności cielesnej, wolności lub mieniu".

Ponadto, projekt przewiduje, iż przez osobę stosującą przemoc domową należy rozumie także „osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową wobec osoby doznającej przemocy domowej”. Przyjmując taką konstrukcję przepisu, niejako stwierdza się sprawstwo już w momencie pojawienia się podejrzenia. Może to budzić poważne wątpliwości z punktu widzenia zgodności z fundamentalną zasadą domniemania niewinności wyrażoną m.in. w Konstytucji RP oraz Kodeksie postępowania karnego.

Projekt, po zakończeniu konsultacji społecznych, znajduje się obecnie na etapie opiniowania.

Wspieram
Ochrona życia

02.12.2021

Sejm za odrzuceniem ustawy o pełnej ochronie życia dzieci przed urodzeniem. Ordo Iuris: projekt zasługiwał na rozpatrzenie

 

· 2 grudnia Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy „Stop aborcji”, przewidujący przywrócenie pełnej ochrony życia dzieci na prenatalnym etapie rozwoju.

Czytaj Więcej

Podpisanie genderowej Europejskiej Karty Równości przez przedstawicieli kilkunastu miast, nie rodzi skutków prawnych

· Podpisana przez przedstawicieli 16 polskich miast Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w swoich „fundamentalnych zasadach” wprost nawiązuje do ideologii gender.

Czytaj Więcej

Światowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet w PE pod znakiem ideologicznej Konwencji stambulskiej

· W Parlamencie Europejskim miała miejsce debata na temat przemocy wobec kobiet i aktualnej sytuacji w zakresie ratyfikacji genderowej Konwencji stambulskiej.

Czytaj Więcej

Sąd po stronie rodziców chorej dziewczynki, fałszywie posądzonych o przemoc

· Sąd Rejonowy w Pabianicach nie zdecydował się na ograniczenie władzy rodzicielskiej rodziców dziewczynki chorej na autyzm dziecięcy.

Czytaj Więcej