Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rumuński Senat po raz kolejny broni rodziny: próba instytucjonalizacji związków jednopłciowych odrzucona

Data publikacji: 07.11.2016

fotolia.com/ulikloes

Rumuński Senat większością 68 głosów odrzucił projekt ustawy, instytucjonalizujący cywilne związki partnerskie, w tym związki między osobami tej samej płci, zarejestrowane za granicą. Projekt zostanie następnie rozpatrzony przez niższą izbę rumuńskiego parlamentu.

Odrzucony projekt nie odnosił się wprost do kwestii związków osób tej samej płci, ale w praktyce doprowadziłby jednak do ich instytucjonalizacji. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przeciwko Grecji narzucił interpretację, zgodnie z którą jeżeli Państwo-Strona Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zdecyduje się na instytucjonalizację związków partnerskich, wówczas musi stworzyć warunki do zawarcia takiego związku również osobom tej samej płci. Trybunał orzekł, że ograniczenie formuły związku partnerskiego do związku mężczyzny i kobiety jest formą dyskryminacji ze względu na „orientację seksualną”. Państwo nie musi instytucjonalizować związków pozamałżeńskich, ale jeżeli już to uczyniło, nie może zabronić zawarcia ich osobom tej samej płci.

- Rodzina nie jest ani tradycyjna, ani nie-tradycyjna. Rodzina jest tylko jednauzasadniał swoje poparcie dla odrzucenia projektu senator Ben-Oni Ardelean, reprezentant partii liberalnej. - Nie możemy zrównywać rodziny ze związkami partnerskimi tego typu – dodał z kolei senator Șerban Nicolae, socjaldemokrata.

Była to już trzecia inicjatywa na rzecz narzucenia Rumunii prawodawstwa, zmierzającego do prawnej redefinicji małżeństwa i rodziny, której autorem był Remus Cernea, jedyny deputowany Partii Zielonych w rumuńskim parlamencie.

O poprzednich próbach informowaliśmy wielokrotnie. 11 czerwca 2014 r. rumuńska Izba Deputowanych przytłaczającą większością głosów odrzuciła projekt, proponujący uznawanie związków partnerskich zawartych przed notariuszem. - Jesteśmy szczególnie wdzięczni Instytutowi na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którego znakomita ekspertyza w dziedzinie prawa pomogła nam przygotować bardzo przekonywające Memorandum i, w konsekwencji, skutecznie zablokować projekt – mówił wtedy Bogdan Stanciu, reprezentujący nieformalne zrzeszenie konserwatywnych organizacji pozarządowych, Koalicję na rzecz Rodziny i Konstytucji (Coalition for Family and Constitution). Podobny projekt został odrzucony przez deputowanych w styczniu 2016 r. po krytycznym memorandum autorstwa ADF International i Instytutu Ordo Iuris.

Z inicjatywy Koalicji 23 maja 2016 r. do rumuńskiego Senatu złożona została propozycja zmiany Konstytucji potwierdzająca, że małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny. 20 lipca 2016 r. rumuński Trybunał Konstytucyjny Rumunii stwierdził zgodność tej propozycji z ustawą zasadniczą. Opinię prawną popierającą proponowaną poprawkę przedstawił wcześniej Trybunałowi Instytut Ordo Iuris. Propozycję zagwarantowania konstytucyjnej ochrony małżeństwa poparło swoimi podpisami trzy miliony osób, co stanowiło sześciokrotność ustawowego wymogu. To najwyższa liczba w całej historii rumuńskich inicjatyw obywatelskich. Poprawka do konstytucji zostanie przyjęta, jeśli opowie się za nią 2/3 składu w każdej z izb parlamentu oraz uzyska poparcie w ogólnokrajowym referendum. Pomysłodawcy inicjatywy proponują, by odbyło się ono jednocześnie z tegorocznymi wyborami parlamentarnymi (11 grudnia).

Niejednoznaczne stanowisko w sprawie zajął prezydent Klaus Iohannis. Zapytany o swój stosunek do projektu, wezwał do „tolerancji, otwartości i akceptowania innych – z ich wadami i zaletami włącznie”. Następnie jednak mówił, że nikt nie kwestionuje zgodności inicjatywy z prawem. Pod koniec października głos w tej sprawie zabrał również ambasador USA, Hans Klemm, który podkreślił, że kwestia prawnej definicji małżeństwa jest wewnętrzną sprawą Rumunii.

 

Wspieram

Nagłośnienie sprawy małoletniej Zosi może naruszać prawa dziecka

Opublikowany przez Rafała Betlejewskiego film pt. „Wojna z LGBT: Klepacka vs. Bartek. Kto zwycięży?” spotkał się z licznymi komentarzami dotyczącymi sytuacji małoletniej Zosi. W materiale za eksperta uznawany jest bezpodstawnie podający się za seksuologa współpracownik organizacji LGBT. Film ten wzbudza kontrowersje i jego publikacja możne stanowić naruszenie praw dziecka przysługujących dziewczynce. Centrum Bioetyki Ordo Iuris przygotowało opinię w tej sprawie. 

Czytaj Więcej

Stanowisko szkoły z Torunia pomija opinię szkolnego wychowawcy chłopca

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczy się sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec rodziców Maćka. Do wszczęcia postępowania doszło na skutek zawiadomienia złożonego w marcu przez szkołę. W oświadczeniu przesyłanym mediom przez szkołę podstawową nr 10 w Toruniu pojawiły się nierzetelne informacje dotyczące Maćka, którego rodzinę reprezentuje Instytut Ordo Iuris. 
Czytaj Więcej

Szkoła żąda interwencji sądu w spór pomiędzy uczniami

Instytut Ordo Iuris reprezentuje rodziców, którym grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dziesięcioletnim synem. Do wszczęcia postępowania doszło na skutek zawiadomienia Sądu Rejonowego w Toruniu przez szkołę, do której uczęszcza dziecko. Narastający od dawna konflikt pomiędzy uczniami zaczął się, gdy Maciek zwrócił uwagę ukraińskiemu koledze wykrzykującemu, że Stefan Bandera to bohater. Po miesiącach ignorowania próśb rodziców o interwencję, szkoła bez ich wysłuchania zawiadomiła sąd o rzekomym propagowaniu przez Maćka nacjonalistycznych haseł oraz jego agresji wobec ucznia z Ukrainy.
Czytaj Więcej

Jak zatrzymać obchodzenie prawa rodzinnego przez ruch LGBT - projekt ustawy Ordo Iuris o ochronie małżeństwa, rodziny i dobra dziecka

Konstytucja RP chroni rodzinę i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. W polskim porządku prawnym istnieją jednak przepisy, które bywają wykorzystywane m.in. przez ruch LGBT do podważania tej ochrony. Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy, który eliminując tego rodzaju przepisy wzmacnia prawną ochronę małżeństwa, rodziny i dobra dziecka. Proponowane zmiany mają zatrzymać obchodzenie polskiego prawa rodzinnego, które podejmują organizacje LGBT. Projekt został zaprezentowany podczas konferencji prasowej – petycję w tej sprawie można podpisać na portalu maszwplyw.pl.
Czytaj Więcej