Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok wobec duchownego, skazanego za molestowanie. Ordo Iuris reprezentował pokrzywdzonego

Data publikacji: 29.06.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy utrzymał skazujący wyrok wobec byłego proboszcza, który dopuścił się molestowania pokrzywdzonego reprezentowanego przez prawników Ordo Iuris.

· Sąd drugiej instancji zmienił wysokość orzeczonej grzywny wskazując, że ilość stawek dziennych w wysokości 400 była orzeczona na nieobowiązujących przepisach i zmniejszył je do 200.

· Wcześniej, sąd pierwszej instancji skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz karę 8 tys. zł grzywny, 30 tys. zł zadośćuczynienia i ponad 3 tys. zł kosztów sądowych.

· Został na niego także nałożony dozór kuratora oraz zakaz wykonywania działalności związanej z wychowaniem małoletnich.

· Pokrzywdzonego - dorosłego dziś mężczyznę, reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

„Jako pełnomocnik pokrzywdzonego, mając na uwadze okoliczności sprawy, w tym sposób popełnienia czynu, przyjmujemy dzisiejszy wyrok z umiarkowaną satysfakcją. Co prawda wnosiliśmy o karę bezwzględnego pozbawienia wolności, ale jej zawieszenie przyczyni się do sprawniejszej egzekucji zasądzonego zadośćuczynienia na rzecz naszego beneficjenta. Ponadto, orzeczone środki karne skutecznie izolują sprawcę od pokrzywdzonego oraz uniemożliwiają mu wykonywanie pracy z małoletnimi” – skomentował sprawę pełnomocnik pokrzywdzonego, adw. Maciej Kryczka.

 

Proceder z udziałem zawieszonego obecnie w czynnościach kapłańskich księdza miał miejsce w latach 2009-2011. Pokrzywdzony zgłosił się do Ordo Iuris z prośbą o pomoc w sprawie karnej prowadzonej przez prokuraturę. Instytut reprezentował mężczyznę od lipca 2020 r. Pod koniec 2020 r. prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko duchownemu. Termin rozprawy został wyznaczony, a jawność postępowania wyłączona. Na wniosek prawników Ordo Iuris, do postępowania włączyła się również tzw. Państwowa Komisja ds. Pedofilii.

 

Po przeprowadzaniu postępowania dowodowego, pełnomocnik pokrzywdzonego wniósł o uznanie oskarżonego winnym zarzucanego czynu oraz wymierzenie mu kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Złożył również wniosek o orzeczenie środków karnych w postaci wieloletniego zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego oraz sprawowania funkcji związanej z opieką nad małoletnimi.

 

Sąd pierwszej instancji wymierzył mężczyźnie karę 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Skazanego objęto też nadzorem kuratora oraz dożywotnim zakazem prowadzenia działalności związanej z edukacją, wychowaniem i leczeniem dzieci. Musi również zapłacić 8 tys. zł grzywny, 30 tys. zł zadośćuczynienia i ponad 3 tys. zł kosztów sądowych. Były duchowny otrzymał też zakaz kontaktów z pokrzywdzonym oraz zbliżania się do niego na odległość poniżej 50 m przez okres 7 lat.

 

Prawnicy Ordo Iuris złożyli apelację od części tego orzeczenia, domagając się kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Z kolei obrońca skazanego księdza, w swojej apelacji domagał się jego uniewinnienia. 28 czerwca Sąd Okręgowy oddalił obie apelację. Zmienił jedynie ilość stawek grzywny orzeczonej wobec skazanego z 400 na 200, co umotywował treścią przepisów, na podstawie których powinno zapaść orzeczenie. Tym samym orzeczona wysokość grzywny została zmniejszona z 8 tys. zł na 4 tys. zł.

 

Pokrzywdzonego reprezentowali adw. Jerzy Kwaśniewski i adw. Maciej Kryczka. Ze względu na dobro pokrzywdzonego oraz fakt wyłączenia jawności sprawy i sposób popełnienia czynu przez skazanego, nazwy miejscowości, w których toczyło się postępowanie, nie zostały ujawnione.

 

Sprawa molestowanego przez księdza dorosłego dzisiaj mężczyzny była prowadzona w ramach uruchomionego w maju 2020 r. Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którego celem jest pomoc ofiarom nadużyć seksualnych w postępowaniach prawnych. Na bezpłatne wsparcie prawne ze strony Instytutu mogą liczyć rodzice oraz opiekunowie dzieci, które doświadczyły przemocy na tle seksualnym, jak i osoby pełnoletnie, które w dzieciństwie zostały pokrzywdzone w taki sposób. Pomoc oferowana jest niezależnie od sprawcy czynu, na każdym etapie postępowania karnego, jak i przy czynnościach związanych z zasądzeniem zadośćuczynienia na rzecz ofiary.

Zespół ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży prowadzi telefoniczną oraz mailową linię wsparcia. Każda osoba pokrzywdzona może zgłosić się w celu uzyskania profesjonalnej pomocy ze strony prawników Instytutu.  Wsparcie można uzyskać poprzez kontakt pod adresem: zgł[email protected] lub za pośrednictwem infolinii czynnej w każdy piątek w godzinach 10:00-18.00 działającej pod numerem telefonu: 690 070 150.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej

Rodzice najlepszymi obrońcami praw dzieci. Stanowisko Ordo Iuris dla Komitetu Praw Dziecka ONZ

· Komitet Praw Dziecka ONZ opracowuje komentarz ogólny w sprawie prawa dzieci do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i efektywnego zadośćuczynienia, zbierając informacje od wszystkich zainteresowanych stron.

Czytaj Więcej