Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd zachował pełnię władzy rodzicielskiej. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziny

Data publikacji: 27.01.2021

Adobe Stock

Sąd Rejonowy w Białymstoku stwierdził brak przesłanek uzasadniających ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom niesłusznie pomówionym o przemoc wobec córki. Oskarżenie takie sformułował szkolny pedagog na podstawie rozmowy z dziewczyną, w której powiedziała o kłótni z rodzicami. Zgodnie ze zgromadzonymi dowodami, rodzice wzorowo sprawują opiekę nad córką. Także małoletnia potwierdziła, że w rodzinie nie dochodzi do przemocy. Pomocy prawnej rodzicom udzielili prawnicy Ordo Iuris.

Pedagog w rozmowie z dziewczyną nie dopytał, jak w rzeczywistości wyglądała utarczka słowna uczennicy z rodzicami i z góry przyjął przyjął, że w rodzinie może dochodzić do przemocy. Pracownik szkoły uruchomił, tym samym, wszystkie możliwe procedury związane z podejrzeniem stosowania przemocy. Mimo wyjaśnień rodziców i samej uczennicy, na podstawie krótkiej wymiany zdań dziecka z pedagogiem, wszczęto procedurę Niebieskiej Karty oraz skierowano zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się przez rodziców nad małoletnią, czyli o czyn z art. 207 § 1 Kodeksu karnego.

Sprawa trafiła również do sądu rodzinnego, który rozstrzygał, czy należy ograniczyć uczestnikom postępowania władzę rodzicielską. Zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawił wątpliwości, że rodzice w sposób wzorowy opiekują się małoletnią i jej dobro nie jest w żaden sposób zagrożone. Procedura Niebieskiej Karty została zamknięta – uznano bowiem, że w rodzinie nie dochodzi do przemocy. Bezzasadnym okazało się również zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniej. Brak stosowania przez rodziców jakiejkolwiek przemocy potwierdziła sama uczennica, tłumacząc, iż została źle zrozumiana przez pedagoga. Dochodzenie w sprawie umorzono. Sąd rodzinny w Białymstoku, w obliczu braku podstaw do wydania zarządzeń w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zachował rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej oczyszczając ich, tym samym, z bezpodstawnych zarzutów.

„Wskazać należy, że jedną z najczęstszych przyczyn inicjowania postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są wnioski o wgląd w sytuację rodzinną kierowane do sądu przez dyrektorów szkół. Zgodnie z art. 572 Kodeksu postępowania cywilnego, każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Obowiązek ten w sposób szczególny ciąży, między innymi, na placówkach oświatowych. Opisane postępowanie daje jednak podstawy do tego by zauważyć, że coraz częściej pracownicy placówek oświatowych nie zadają sobie trudu, by zweryfikować czy zgłoszone przez dziecko zdarzenie faktycznie uzasadnia wszczęcie postępowania” – zaznaczyła mec. Anna Przestrzelska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram
Wolność Sumienia

13.01.2022

Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający lewicowe aktywistki. Ordo Iuris zapowiada kasację

· Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzy lewicowe aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej

Ideologiczny wyrok w sprawie Powiatu Przasnyskiego

· Sąd Okręgowy w Ostrołęce oddalił powództwo Powiatu Przasnyskiego przeciwko autorom strony internetowej „Atlas nienawiści”.

Czytaj Więcej

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra dziecka

· W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 1990 r. do 352,7 w 2020 r.

Czytaj Więcej