fbpx Trójka dzieci zostanie z rodzicami. Skuteczna interwencja Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Trójka dzieci zostanie z rodzicami. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

Data publikacji: 25.03.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Kielcach uchylił postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej trójki dzieci, w tym dwóch niepełnosprawnych chłopców.

· Małoletnim groziło przeniesienie do niespokrewnionej z nimi rodziny.

· Po wydaniu pierwotnego orzeczenia, rodzice stosowali się do zaleceń kuratora i poprawili warunki mieszkaniowe.

· Na wniosek prawników Ordo Iuris, sąd uchylił postanowienie na czas trwającego postępowania.

 

Postępowanie wobec rodziców trójki dzieci wszczęto po zawiadomieniu sądu rodzinnego przez kuratora nadzorującego wykonywanie władzy rodzicielskiej. Spośród trojga dzieci, starsi bliźniacy mają orzeczenia o niepełnosprawności. Kurator wskazał, że rodzina bardzo starała się prawidłowo, w miarę swoich możliwości, wypełniać obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec małoletnich dzieci. Jednak, w jego ocenie, rodzice byli niewydolni wychowawczo. Zarzuty wobec rodziców odnosiły się głównie do zaniedbań w wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego i edukacyjnego dzieci, zaniedbań higienicznych oraz warunków mieszkaniowych.

 

Na wniosek kuratora, Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił o umieszczenie dzieci w niespokrewnionej pieczy zastępczej na czas trwania postępowania. W uzasadnieniu swojej decyzji zwrócił m.in. uwagę na bierną postawę rodziców wobec problemów małoletnich, pomimo dotychczas udzielonej im pomocy przez różne instytucje.  Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu,  rodzice zwrócili się o pomoc prawną do Instytutu Ordo Iuris.

 

Od momentu wydania pierwotnego orzeczenia, sytuacja rodzinna uległa znacznej poprawie. Rodzice rozpoczęli diagnozowanie dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poprawili warunki mieszkaniowe. Współpracowali też z kuratorem i dostosowywali się do jego zaleceń. Prawnicy zwrócili też uwagę, że brak aktywności zawodowej matki wynika z konieczności poświęcenia się opiece nad niepełnosprawnymi synami, w związku z tym, ciężar utrzymywania rodziny przejął w pełni ojciec dzieci. Pełnomocnicy rodziców wskazali również, że podejmując decyzję o umieszczeniu trójki rodzeństwa w pieczy zastępczej pominięto fakt silnej więzi emocjonalnej między rodzicami a małoletnimi. Prawnicy zaznaczyli, że, nawet jeśli, zdaniem sądu, zachodziłyby przesłanki do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, to w pierwszej kolejności sąd powinien rozważyć ustanowienie rodziną zastępcza babcię rodzeństwa, która deklarowała gotowość zaopiekowania się dziećmi do czasu aż sąd zmieni decyzję. Sąd przychylił się do stanowiska prawników z Instytutu Ordo Iuris i na ich wniosek uchylił na posiedzeniu niejawnym postanowienie o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej na czas toczącego się postępowania.

 

„Umieszczenie małoletnich dzieci w pieczy zastępczej należało uznać za nieadekwatnie ostry środek ingerencji we władzę rodzicielską. Należy przyjąć z pełną aprobatą zmianę decyzji sądu w tym zakresie. Całe szczęście, że postanowienie w trybie zabezpieczenia nie zostało wykonane przed jego uchyleniem, gdyż wówczas mogłoby wiązać się z ogromną traumą dla dzieci, wynikającą z rozdzielenia rodziny”- wskazuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

 

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 31 maja 2022 r.

 

 

Wspieram

Czerwiec miesiącem rodziny - Marsz w Sofii z udziałem Ordo Iuris

· Międzynarodowe Stowarzyszenie ROD i Młodzieżowy Klub Konserwatystów z Bułgarii rozpoczynają inicjatywę międzynarodowego miesiąca rodziny.

· W jej ramach, 18 czerwca środowiska prorodzinne organizują Marsz dla Wolności i Rodziny w Sofii połączony z konferencją.

· Wydarzenie jest odpowiedzią na próby podporządkowania czerwca aktywnościom organizacji LGBT.

Czytaj Więcej

Anna Kubacka: Cele barcelońskie w znacznej mierze przeczą polityce prorodzinnej

Kilka dni temu wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha z dumą ogłosiła, że „poziom użłobkowienia, czyli poziom dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wzrósł z 12,5 proc. do prawie 30 proc.” i dodała, że „to oznacza, że osiągnęliśmy już tzw. cele barcelońskie – cele, które wiele lat temu UE wyznaczyła krajom członkowskim na stworzenie warunków i udostępnienie miejsc opieki żłobkowej”. Czy rzeczywiście jest się z czego cieszyć? Czy tzw. cele barcelońskie to rzeczywiście dobry kierunek polityki rodzinnej?

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

17.05.2022

Paweł Rabiej musi przeprosić Barbarę Nowak za naruszenie dóbr osobistych

· Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że były wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej dopuścił się naruszenia dóbr osobistych małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak oraz jej męża Ryszarda Nowaka – dyrektora jednego z krakowskich liceów.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.05.2022

Ordo Iuris w obronie dobrego imienia. Kolejne portale publikują sprostowania

· Od początku 2022 r., na 8 portalach internetowych zamieszczone zostały sprostowania artykułów naruszających dobre imię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej