Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Uchwały śmieciowe niekorzystne dla rodzin. Memorandum Ordo Iuris dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Data publikacji: 25.03.2021

Pixabay

Kolejne polskie gminy przyjmują uchwały, które wiążą stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych z ilością zużytej wody. Rozwiązanie takie jest szczególnie niekorzystne dla rodzin wychowujących dzieci. Prowadzi bowiem do znacznego obciążenia budżetu domowego. Instytut Ordo Iuris, w memorandum przekazanym Ministerstwu Klimatu i Środowiska, zauważa, że uchwały te naruszają niektóre zasady konstytucyjne. Prawnicy zaproponowali zmiany prawne, które uniemożliwią tego rodzaju praktyki.

 

PRZECZYTAJ MEMORANDUM - LINK

 

Instytut zwraca uwagę, że powiązanie stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych z ilością zużytej wody nie ma racjonalnego uzasadnienia. Przyjmowane przez poszczególne gminy, w oparciu o istniejące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisy prawa miejscowego są niekorzystne dla rodzin wychowujących dzieci. Uchwały takie są często obarczone również innymi wadami prawnymi –  działają ze skutkiem wstecznym, zawierają nieprecyzyjne rozwiązania oraz dyskryminują mieszkańców, którzy nie posiadają wodomierza. W memorandum prawnicy proponują usunięcie przepisu będącego podstawą do ich wydawania.

 

Ordo Iuris wskazuje, że uchwały te naruszają konstytucyjne zasady równości (art. 32 ust. 1) i sprawiedliwości społecznej (art. 2). Sprzeciwiają się także art. 18 ustawy zasadniczej, który zakłada, że władze powinny otaczać rodzinę szczególną opieką i ochroną. Ordo Iuris przypomina także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004 r., gdzie stwierdzono, że „obciążenie obowiązkiem podatkowym nie może naruszać istoty (...) wartości objętych ochroną konstytucyjną, m.in. przewidzianych w przepisach deklarujących objęcie małżeństwa i rodziny nie tylko ochroną, ale i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Już wcześniej Instytut podjął interwencję w sprawie warszawskiej uchwały ustalającej wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przedłożona została opinia w sprawie zainicjowanej przez prokuraturę. Z własną skargą wystąpił także dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu i radca prawny.

 

„Z całej Polski do Instytutu spływają skargi dotyczące uchwał ustalających krzywdzące i nadmiernie wygórowane stawki opłat za wywóz nieczystości. Niestety nie jesteśmy w stanie podjąć interwencji w każdej sprawie. Dlatego też uznaliśmy, że najrozsądniej zaproponować takie zmiany, które rozwiążą problem w skali ogólnokrajowej. Stąd też w złożonym do Ministerstwa Klimatu i Środowiska memorandum wskazujemy na konieczność modyfikacji w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” - komentuje dr Bartosz Zalewski z Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

13.04.2021

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.04.2021

"Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych" - odpowiedź KPRM dla Ordo Iuris

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

Czytaj Więcej

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.04.2021

Konkurs na zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” w Poznaniu zorganizowany z naruszeniem przepisów

W poznańskich szkołach realizowane mają być dodatkowe zajęcia edukacyjne „z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Dodatkowo, zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w oparciu o które zajęcia te mają być realizowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj Więcej