Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Walka z procederem surogacji. Spotkanie grupy roboczej Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Data publikacji: 04.06.2024

Adobe Stock

· Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego po raz drugi zorganizowała spotkanie Grupy Roboczej ds. rodzicielstwa i macierzyństwa zastępczego.

· Konferencja od kilku lat pracuje nad Konwencją, która miałaby ponadnarodowo regulować kwestię praw rodzicielskich, w tym w zakresie surogacji.

· W ostatnim posiedzeniu, które odbyło się w formie hybrydowej, wzięło udział 46 delegatów i innych uczestników, reprezentujących 27 członków państw.

· Grupa robocza zastanawiała się m.in. nad propozycją regulacji dotyczących zakresu uznawania orzeczeń dotyczących rodzicielstwa, a także przyczyn odmowy ich uznania. Nie przedstawiono jednak do tej pory wstępnej wersji traktatu.

„Wątpliwości związane z legalizacją surogacji dotyczą nie tylko etycznie wątpliwej roli kobiety i dziecka w takim procederze, ale mają swoje źródła także w badaniach naukowych. Wskazują one, że ciężarna matka i dziecko są ze sobą związani prenatalnie i zerwanie tej więzi stanowi realną szkodę i krzywdę dla dziecka” – zaznacza Julia Książek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego to międzynarodowa organizacja powołana w XIX w., której celem jest stopniowa unifikacja przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. Wszelkie decyzje na sesjach plenarnych podejmowane są w głosowaniach większościowych, podczas których każdy członek dysponuje jednym głosem. W latach 1951 – 2008 Konferencja przyjęła 38 konwencji dotyczących różnych gałęzi prawa. Polska jest jej członkiem od 1984 r.

W marcu 2023 roku Rada do Spraw Ogólnych i Polityki Konferencji Haskiej (CGAP) zleciła utworzenie Grupy Roboczej ds. kwestii prawa prywatnego międzynarodowego związanych z rodzicielstwem, co wynikało zasadniczo z ich dalszych intencji do utworzenia międzynarodowych regulacji dotyczących surogacji. W ostatnich tygodniach po raz drugi miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej ds. rodzicielstwa i macierzyństwa zastępczego. W posiedzeniu, które odbyło się w formie hybrydowej, wzięło udział 46 delegatów i innych uczestników, reprezentujących 27 państw członkowskich i trzech obserwatorów, a także członkowie Stałego Biura Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Podczas posiedzenia grupa robocza kontynuowała dyskusję na temat przepisów dotyczących nowego międzynarodowego instrumentu w zakresie rodzicielstwa. Instrument ten byłby prawdopodobnie traktatem, mającym na celu ustanowienie wspólnych, międzynarodowych przepisów dotyczących rodzicielstwa, w tym także regulujących kwestię tzw. macierzyństwa zastępczego. Nie zaprezentowano dotychczas wstępnej wersji dokumentu, a dyskusja koncentrowała się na ogólnych, technicznych kwestiach.

Grupa robocza zastanawiała się nad propozycją regulacji dotyczących zakresu uznawania orzeczeń dotyczących rodzicielstwa, a także przyczyn odmowy uznania go. Przeprowadzono także wstępne dyskusje na temat standardów i zabezpieczeń, jakie miałyby się znaleźć w ostatecznym projekcie traktatu, w tym np. mechanizmów współpracy.

Ponadto, na spotkaniu postanowiono, że grupa robocza spotka się na trzecim posiedzeniu w listopadzie 2024 r., aby kontynuować prace nad tym projektem. Przygotowując się do kolejnego spotkania, grupa uzgodniła, że, w oparciu o dyskusje przeprowadzone w ciągu tygodnia, należy dokonać przeglądu projektu przepisów dotyczących podstaw uznawania z mocy prawa orzeczeń w sprawie rodzicielstwa i podstaw odmowy takiego uznania. Wskazano też, że konieczne jest przygotowanie przepisów dotyczących zabezpieczeń i standardów. Kolejne dwa spotkania grupy roboczej zaplanowano właśnie na listopad 2024 i początek 2025 roku.

Surogacja nie zyskuje jednak poparcia w globalnych organach i na forum międzynarodowym. 27 maja wykorzystywanie tzw. macierzyństwa zastępczego, przymusowe małżeństwa i nielegalne adopcje zostały formalnie sklasyfikowane jako formy wyzysku objęte unijnym prawem przeciwko handlowi ludźmi. W oświadczeniu Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że zmiany oznaczają, że świadome korzystanie z „usług” tego typu, „stanie się przestępstwem podlegającym skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom”.

Badania dotyczące surogacji pokazują, że istnieje konflikt między praktyką „macierzyństwa zastępczego” a wysokim poziomem tego, co powszechnie nazywa się przywiązaniem matki do płodu (MF), którego niski poziom zwiększa ryzyko szkód zarówno dla matki w ciąży, jak i dla nienarodzonego dziecka. Tzw. macierzyństwo zastępcze wiąże się z ryzykiem dla płodu, które nie występuje w przypadku zwykłej ciąży.

 

 

 

Wspieram
Ochrona życia

19.06.2024

Gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej ciąży? Portal Ordo Iuris dla matek

· W Polsce funkcjonuje szereg instytucji udzielających pomocy kobietom, u których dzieci stwierdzono poważne choroby oraz takim, które znalazły się w innego rodzaju trudnej sytuacji, w związku z zajściem w ciążę.

· Instytut Ordo Iuris uruchomił portal internetowy, na którym można znaleźć poradnik dla matek w trudnej ciąży, wskazujący, gdzie mogą one szukać wsparcia.

Czytaj Więcej

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: pornografia winna przemocy wobec dzieci

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”.

Czytaj Więcej