Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wilamowice zachowały 7 mln zł z Funduszy Norweskich dzięki przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodzin

Data publikacji: 07.05.2021

Adobe Stock

Wilamowice nie stracą dofinansowania z Funduszy Norweskich. Zdecydowała o tym uchwała o przyjęciu przez miasto Samorządowej Karty Praw Rodzin, która uchyliła inną uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec „podważania przez przedstawicieli środowisk LGBT pojęcia modelu rodziny”. Radni zdecydowali się na ten krok po zapewnieniu przedstawicieli Królestwa Norwegii, że SKPR nie zagraża otrzymaniu 7 mln zł środków. Pomocy miastu udzielił Instytut Ordo Iuris.

 

Przeczytaj korespondencję potwierdzającą, że dysponenci Funduszy Norweskich akceptują Samorządową Kartę Praw Rodzin

 

„Przedstawiciele Norwegii oficjalnie potwierdzili, że polskie samorządy nie utracą Funduszy Norweskich, jeżeli zamiast uchwał zawierających wzmiankę o ruchu LGBT przyjmą Samorządową Kartę Praw Rodzin przygotowaną przez Instytut Ordo Iuris. Teraz kolejne samorządy mają już pewność, że ochrona małżeństwa i rodziny, którą przewiduje SKPR, nie stanowi realnego zagrożenia dla ich współpracy międzynarodowej” – komentuje Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu.

 

30 października 2019 r. Rada Miejska w Wilamowicach przyjęła uchwałę nr XIV/83/19 „w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach”. Zawierała ona fragment mówiący o sprzeciwie wobec „podważania przez przedstawicieli środowisk LGBT pojęcia modelu rodziny”. Rok później Wilamowice wzięły udział w konkursie na dofinansowanie z Funduszy Norweskich w ramach działania „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” stanowiącego część programu „Kultura”. 6 listopada 2020 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS), po etapach oceny merytorycznej oraz oceny przez Komitet Ekspertów, ogłosiło zwycięstwo 20 projektów – w tym projektu „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 8.620.792,17 zł, w tym koszt otrzymanego dofinansowania – 7.327.673,31 zł.

 

Pismem z 7 grudnia 2020 r. dyrektor Biura Mechanizmu Finansowego (FMO) Henning Stirø stwierdził, że uchwała przyjęta przez Radę Miejską w Wilamowicach rzekomo zawiera „obraźliwy język [explicit language] wobec «LGBT»”. Norwegowie we wcześniejszej korespondencji z przedstawicielami rządu polskiego (listy z 23 września oraz 4 grudnia) stwierdzili arbitralnie, że sformułowania takie naruszają, ich zdaniem, art. 1.3.1 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 z dnia 22 września 2016 r. Według Norwegów, Operator Programu (MKDNiS), podejmując decyzję o finansowaniu, naruszył art. 5.6.1 Regulacji, a Krajowy Punkt Kontaktowy – art. 5.3.1 Regulacji. Obie te decyzje, w opinii FMO, naruszyły również art. 1.2.3 Porozumienia pomiędzy KPK a Operatorem Programu, w związku z czym, na podstawie art. 13.1.1 lit. k Regulacji, podjęto decyzję o zawieszeniu płatności. Dyrektor FMO pismem z dnia 29 stycznia 2021 r. poinformował o zawieszeniu płatności na podstawie art. 13.1.3 Regulacji, opierając decyzję na nieprawdziwym zarzucie, jakoby „uchwała Rady Miejskiej w Wilamowicach określa grupę osób pod kątem rodzajowym w oparciu jedynie o ich orientację seksualną” (tłumaczenie MKDNiS). Pismem z 26 lutego 2021 r. (nr DFE-WPI.9211.70.2020.MK), Ministerstwo poinformowało burmistrza Wilamowic, że Norwegowie postawili miastu ultimatum – albo rada miejska uchyli sporną uchwałę, albo oficjalnie zrezygnuje z otrzymania dofinansowania z Funduszy Norweskich.

 

Swoją pomoc dla miasta zaoferował Instytut Ordo Iuris, który zaproponował, aby w miejsce uchwały zawierającej wzmiankę o „środowisku LGBT” rada miejska uchwaliła Samorządową Kartę Praw Rodzin. Dokument ten został przygotowany z udziałem Instytutu w 2019 r. i skupia się na pozytywnych aspektach ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją. Nie zawiera natomiast najmniejszej wzmianki o ruchu LGBT. 23 marca zastępca dyrektora Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformował przedstawicieli miasta, że:

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) przedstawiciel norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Pan Sjura Larsen podczas spotkania z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Panem Waldemarem Budą, potwierdził, że Karta Praw Rodziny Samorządu Terytorialnego, opracowana przez Ordo Iuris (organizacja pozarządowa działająca w Polsce w obronie porządku konstytucyjnego, mająca status konsultacyjny przy ECOSOC przy ONZ) jest akceptowalna dla Darczyńców. Taka informacja została oficjalnie przekazana w piśmie Pana Ministra Waldemara Budy do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z dnia 12 marca 2021 r. (kopia w załączeniu). Zgodnie z tym dokumentem: „(…) samo przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin, pod którą należy rozumieć tekst przygotowany przez Instytut Ordo luris – Fundację na Rzecz Kultury Prawnej, nie stanowi naruszenia Art. 1.3.1 Regulacji, co zostało potwierdzone przez przedstawicieli państw darczyńców na spotkaniu z Krajowym Punktem Kontaktowym w dniu 16 lutego br.”.

 

30 kwietnia 2021 r., dokładnie półtora roku po przyjęciu uchwały z 30 października 2019 r., Rada Miejska w Wilamowicach podczas nadzwyczajnej, XXXII sesji, w tej samej uchwale uchyliła stary akt i przyjęła Samorządową Kartę Praw Rodzin. Oznacza to, że – zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu norweskiego – Wilamowice odzyskują zawieszone dofinansowanie w wysokości ponad 7 milionów zł.

 

 

Wspieram
Edukacja

14.06.2021

Nieudana próba cenzury akademickiej

Rzecznik Dyscyplinarny Akademii Pedagogiki Specjalnej umorzył postępowanie przeciwko dr Justynie Melonowskiej.

Czytaj Więcej

Międzynarodowa koalicja dla obrony wspólnych wartości

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z kilku krajów wzięli udział w spotkaniu inaugurującym międzynarodową sieć mającą na celu ochronę podstawowych praw i wartości w Europie Środkowej. Podczas wydarzenia wypracowano wspólną deklarację ideową, wokół której budowany ma być szeroki sojusz podobnych środowisk. Inicjatorami spotkania byli Instytut Ordo Iuris i węgierskie Centrum Praw Podstawowych. Konferencja miała związek z inauguracją uczelni Collegium Intermarium będącej platformą wspólnego działania organizacji z regionu.

Czytaj Więcej
Edukacja

31.05.2021

Ideologiczne zajęcia w Poznaniu wstrzymane po interwencji Ordo Iuris

Wojewoda wielkopolski unieważnił zarządzenie o wprowadzeniu do poznańskich szkół zajęć z tzw. edukacji antydyskryminacyjnej. Próbę ich wdrożenia władzę Poznania podjęły w lutym 2021 r.

Czytaj Więcej
Edukacja

28.05.2021

Przestrzeń wolności i ładu – inauguracja Collegium Intermarium

Przedstawiciele władz państwowych oraz wybitni akademicy i publicyści z kraju i zagranicy biorą udział w konferencji inaugurującej powstanie Collegium Intermarium. Uczelnia ma na celu stworzenie płaszczyzny współpracy między akademikami z regionu Międzymorza. Jej flagowym kierunkiem jest prawo, ale posiada ona także bogaty program studiów podyplomowych. Konferencję otworzyli m.in. wicepremier prof.

Czytaj Więcej