Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wolność religii a ideologia: prawo do wolności religijnej i wyznaniowej przeciwstawione „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender” w raporcie ONZ

Data publikacji: 13.01.2023

Adobe Stock

· Niezależny ekspert ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość gender zbiera informacje od państw i społeczeństwa obywatelskiego o tym jak ochrona wolności religii lub przekonań wpływa na wolność „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender”.

· Zgromadzone informacje będą służyły sporządzeniu raportu, który zostanie przedstawiony na 53. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w czerwcu 2023 r.

· Raport ONZ „zbada prawną, polityczną i etyczną dynamikę między prawami człowieka osób o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach gender a prawami człowieka do wolności religii lub przekonań”.

· Założenia raportu opierają się na tezie, że narracje religijne były historycznie wykorzystywane do promowania, umożliwiania i przyzwalania na przemoc instytucjonalną i osobistą oraz dyskryminację ze względu na preferencje seksualne lub „tożsamość genderową”.

· Zdaniem eksperta, korzystanie z wolności wyznania i przekonań, mogłoby zagrażać „prawom człowieka osób LGBT”.

 

Niezależny ekspert ONZ Victor Madrigal-Borloz, poświęci swój kolejny raport tematyczny zbadaniu relacji pomiędzy prawem do wolności religii i przekonań a dyskryminacją ze względu na „orientację seksualną” i „tożsamość gender”. Takie sprawozdanie powinno mieć na celu przeprowadzenie obiektywnego badania relacji pomiędzy danymi dotyczącymi wolności wyznania i dyskryminacji. Autor już na wstępie zakłada jednak, że istnieją bliżej nie zdefiniowane „prawa człowieka osób LGBT", które mają być zagrożone przez swobodne korzystanie z wolności wyznania i przekonań. Taki pogląd jest nie tylko sprzeczny z ustawodawstwem wielu państw członkowskich ONZ, ale także niesłusznie podnosi koncepcje ideologii gender (np. uznanie wielopłciowości ) do rangi międzynarodowych praw człowieka. Może to sugerować, że osoby realizujące te postulaty są pozbawione ochrony przyznawanej przez system praw człowieka wszystkim ludziom, lub że powinny im przysługiwać jakieś szczególne „prawa człowieka”. W tym kontekście wolność wyznania - gdy wchodzi w konflikt z teoriami gender - jest identyfikowana jako zagrożenie dla pełnej realizacji celów ideologii i upowszechnienia jej w społeczeństwie.


Już same pytania nakreślone przez niezależnego eksperta w celu zebrania informacji stawiają wolność religii, przekonań i sumienia (czyli powszechnie uznanych praw człowieka) na tym samym poziomie, co „wolność od dyskryminacji ze względu na tożsamość gender”. Ponadto język użyty przez eksperta nie tylko nie definiuje, co rozumie się przez dyskryminację, ale nie rozróżnia dyskryminacji i przemocy wobec osób od sprzeciwu wobec ideologii. Zrównuje w ten sposób spór poglądów z prześladowaniem osób, wprowadzając w błąd podmioty wezwane do przedstawienia stanowiska.


Instytut Ordo Iuris odpowiedział na zapytanie, odrzucając przy tym sformułowania użyte przez Victora Madrigal-Borloza do przedstawienia tematu raportu. W szczególności Instytut podkreślił, że Polska nie zaakceptowała teorii gender w swoim porządku prawnym i pozostała przy naturalnym rozróżnieniu płci poprzez cechy biologiczne. Wreszcie, zakaz dyskryminacji, równe traktowanie i ochrona przed przemocą, są w Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotem ochrony konstytucyjnej, która obejmuje wszystkich obywateli. Polski system prawny w pełni chroni każdego. Różnorodność, równość, a przede wszystkim prawo do prywatności i przekonanie o godności każdego człowieka, od wieków były wpisane w polską kulturę i tradycję.


- Założenia, na których opiera się raport zapowiadają silnie zideologizowany dokument końcowy. Jego celem wydaje się wskazanie, jak „tożsamość gender" powinna być postrzegana przez ustawodawców, przywódców religijnych i poszczególnych obywateli, a nie zebranie obiektywnych danych na temat. Użyty język, pomijając istnienie różnic stanowisk w kwestii teorii płci, klasyfikuje jako dyskryminację wszystko, co nie jest afirmacją twierdzeń zwolenników odrzucenia antropologicznych i biologicznych podstaw identyfikacji płciowej. Podejście to stanowi zatem formę nadużycia uprawnień ONZ w celu wywarcia na nie presji i skierowania ich polityki wewnętrznej w określonym kierunku ideologicznym – skomentowała Veronika Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej

Sprzeczka powodem wszczęcia postępowania. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziny

· Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nastolatki.

Czytaj Więcej

Projekt budżetu USA: płatny urlop macierzyński po raz pierwszy w historii. W Polsce funkcjonuje już od 1919 r.

· Biały Dom opublikował prezydencki projekt budżetu Stanów Zjednoczonych na rok 2025, w którym – po raz pierwszy w historii – znalazła się propozycja wprowadzenia płatnego, 12-tygodniowego urlopu macierzyńskiego.

Czytaj Więcej