fbpx Szansa na ograniczenie możliwości obchodzenia prawa przez zagraniczne media | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Szansa na ograniczenie możliwości obchodzenia prawa przez zagraniczne media

Data publikacji: 06.08.2021

Adobe Stock

• Do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, który zrównuje pozycję prawną podmiotów zagranicznych i polskich (także z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych).

• Obecnie przepisy ograniczają możliwość udzielania koncesji spółkom z udziałem osób zagranicznych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pozostawiając jednak możliwość prostego obejścia tych ograniczeń.

• Polskie przepisy ograniczające udział podmiotów zagranicznych w krajowym rynku medialnym są bardziej liberalne niż analogiczne rozwiązania innych państw członkowskich UE.

• Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prawną przybliżającą projektowane zmiany i skutki ich uchwalenia dla porządku prawnego i rynku medialnego.

• Prawnicy podkreślają m.in., że nowelizacja spowoduje lepszą kontrolę państwa nad strukturą rynku medialnego w Polsce i utrudni obchodzenie prawa przez podmioty mogące zagrażać interesowi państwowemu.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

„Sektor medialny należy uznać za strategicznie istotny dla bezpieczeństwa państwa. Nie może zatem dziwić, że organom państwowym takim jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji należy zapewnić prawną możliwość przeciwdziałania przejęciu kontroli nad podmiotami medialnymi zagranicznym podmiotom, w tym z państw stanowiących potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Jednocześnie sposób wprowadzania zmian nie powinien naruszać praw słusznie nabytych, o ile za odstąpieniem od tej ochrony w konkretnym przypadku nie przemawia inna zasada prawnokonstytucyjna” – komentuje Łukasz Bernaciński, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

7 lipca do Sejmu wpłynął zgłoszony przez grupę posłów projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1389). Projekt ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie wymagań stawianych podmiotom zagranicznym starającym się o uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych na polskim rynku medialnym lub już ją posiadającym. Jak wskazują projektodawcy, nowelizacja ma umożliwić efektywne przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad nadawcami radiowymi i telewizyjnymi przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Zmiany wprowadzane projektem mają, w opinii jego twórców, doprowadzić także do identycznego, w świetle przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, statusu prawnego spółek z siedzibą w Polsce i spółek z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Obecne przepisy ustawy medialnej ograniczają możliwość udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych spółkom z udziałem osób zagranicznych, których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium państw członkowskich EOG. Obowiązujące regulacje umożliwiają jednak łatwe obejście tych ograniczeń. Wystarczy, że podmiot spoza EOG założy spółkę w jednym z państw EOG i za jej pośrednictwem uzyska koncesję medialną w Polsce.

Ustawodawstwo szeregu państw europejskich przewiduje mechanizmy mające na celu ochronę rynku medialnego przed zbyt dużym udziałem podmiotów zagranicznych. Dopuszczalne limity udziału w przedsiębiorstwach nadawczych przez podmioty mające siedzibę w państwach spoza EOG wynoszą w Niemczech i Francji odpowiednio 10% i 20%. W Polsce limit ten stanowi obecnie 49%, po tym jak został w 2004 roku podniesiony z 33%.

Projekt nowelizacji uznawany jest za kontrowersyjny ze względu na aktualny skład właścicielski spółki TVN S.A. W tym przypadku, amerykański gigant medialny Discovery Inc. kontroluje polskiego nadawcę za pośrednictwem holenderskiej spółki Polish Television Holding BV, należącej do grupy Discovery. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prawną przybliżającą projektowane zmiany i skutki ich uchwalenia dla porządku prawnego i rynku medialnego.

Wspieram

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Kolejna próba wykorzystania przez Unię Europejską porozumienia gospodarczego do narzucenia agendy aborcyjnej i LGBTIQ krajom Południa

• Umowa post-Cotonou między Unią Europejską a 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) została wynegocjowana w celu zastąpienia poprzedniego dwudziestoletniego porozumienia gospodarczego między tymi dwoma blokami państw.

Czytaj Więcej

Dalsze kroki WHO w kierunku zdefiniowania "traktatu antypandemicznego": projekt roboczy już opublikowany

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) zakończył właśnie w Genewie drugą sesję mającą na celu omówienie projektu tzw. ,,traktatu antypandemicznego". 

Czytaj Więcej

Ordo Iuris interweniuje w ETPC w kolejnej serii spraw dotyczących aborcji w Polsce

• Do Trybunału w Strasburgu wpływa wiele skarg na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej