fbpx Wolna niedziela to zasada w większości krajów zachodniej Europy | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wolna niedziela to zasada w większości krajów zachodniej Europy

Data publikacji: 06.09.2016

fotolia.com

Złożony do Sejmu obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele poparło ponad pół miliona Polaków. Analiza pokazuje, że podobne rozwiązania są standardem w państwach zachodniej Europy, a ich przyjęcie może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę.  

 

Analitycy Instytutu Ordo Iuris porównali przepisy o dniach wolnych od pracy obowiązujące w większości państw Europy, zbadali przepisy obywatelskiego projektu i sprawdzili, jak jego przyjęcie może wpłynąć na gospodarkę.

 

W 9 na 31 poddanych analizie krajów handel w niedziele jest ograniczony lub niedozwolony. Wolna niedziela stanowi zasadę obowiązującą w niemal wszystkich państwach zachodniej Europy, z wyjątkiem Portugalii i Irlandii. W większości z tych krajów został przyjęty zakaz pracy w handlu. Nie pozwala on na zatrudnianie w niedzielę pracowników, ale małe punkty handlowe mogą być prowadzone np. przez właściciela. Dalej idące rozwiązanie - zakaz handlu – które przewiduje także obywatelska inicjatywa – jest znane w ustawodawstwie Niemiec oraz Austrii.

 

Doświadczenia Węgier, gdzie podobne przepisy obowiązywały przez ponad rok, potwierdzają pozytywny wpływ tego rozwiązania na gospodarkę, przede wszystkim w sektorze drobnego handlu. Przywołane badania wskazują, że także w innych krajach na gwarancjach wolnej niedzieli najczęściej korzystają indywidualni przedsiębiorcy i rodzinne firmy. Nie znajdują potwierdzenia obawy dotyczące ogólnego spadku obrotów w handlu.

 

Założenia przedstawionego projektu stanowią realizację dyrektyw konstytucyjnych obligujących władze publiczne do otoczenia rodziny szczególną ochroną i opieką (art. 18 Konstytucji RP) oraz do ochrony pracy i nadzoru nad warunkami wykonywania pracy (art. 24 Konstytucji RP) W bezpośrednim związku z tą zasadą pozostaje wynikające z art. 47 Konstytucji prawo do ochrony prawnej życia prywatnego i rodzinnego. Analitycy proponują przy tym kilka zmian, które mogłyby zostać rozważone podczas prac parlamentarnych. Tytuł ustawy powinien afirmować rolę niedzieli jako dnia wolnego od pracy, szczególnie w kontekście życia rodzinnego. Projekt mógłby więc nosić tytuł: „ustawa o wolnej niedzieli” albo „ustawa o ochronie życia rodzinnego w niedzielę”. Wskazane jest także wybranie jednolitej formy prawnej dla proponowanego ograniczenia handlu w niedziele i obowiązującego już ograniczenia możliwości zatrudniania osób w święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele to kolejna z szeregu obywatelskich inicjatyw ustawodawczych zgłoszonych w ciągu ostatnich miesięcy. Projekt, pod którym podpisało się 518 tys. obywateli, uzyskał podobne poparcie, jak inicjatywa „Stop aborcji”, którą poparło blisko pół miliona Polaków. Znacznie mniejszym poparciem cieszyły się: proaborcyjna inicjatywa „Ratujmy kobiety”, która zdołała przekonać do siebie 215 tysięcy osób, oraz projekt „Świecka szkoła”, pod którym podpisało się niewiele ponad 100 tysięcy Polaków. W przypadku inicjatyw „Ratujmy kobiety” i „Świecka szkoła”wskazywano na nieprawidłowości podczas zbiórki podpisów.

 

Wspieram

Polska wobec powojennej odbudowy Ukrainy. Szansa na rozwój dla obu państw – debata ekspertów

· Minął ponad rok od wybuchu wojny na Ukrainie.

· Zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, trwają dyskusje, w jaki sposób pomóc Ukrainie w odbudowie ze zniszczeń wojennych.

· O tym, jak Polska powinna się włączyć w ten proces, dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.01.2023

Ordo Iuris chroni przedsiębiorców. Postulaty Instytutu uwzględnione w pracach nad ustawą o ochronie ludności

· Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofał z projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej zapis uniemożliwiający przedsiębiorcom ubieganie się o wyrównanie szkód majątkowych spowodowanych ograniczeniem praw i wolności.

Czytaj Więcej

Czy czas na zmiany w opodatkowaniu osób duchownych?

System opodatkowania dochodów osób duchownych wywodzi się wprost z rozwiązań przyjętych w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Tymczasem w Polsce zarejestrowanych jest obecnie przeszło 200 kościołów i związków wyznaniowych. Zmiany demograficzne, w tym napływ osób z innych kręgów kulturowych, doprowadził w ostatnich latach do znaczącego wzrostu liczebności niektórych wspólnot wyznaniowych, zwłaszcza niechrześcijańskich. W ślad za nimi powinny następować zmiany w opodatkowaniu osób duchownych.

Czytaj Więcej

Unijna dyrektywa może doprowadzić do konieczności wdrażania ideologii w przedsiębiorstwach

· 1 grudnia unijna Rada ds. Konkurencyjności - COMPET, będzie próbowała wypracować ogólne podejście do dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

· Zgodnie z dyrektywą, duże firmy będą miały obowiązek identyfikacji, zapobiegania i łagodzenia negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko w ramach własnej działalności.

Czytaj Więcej