Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

241 Przypadków nietolerancji wobec chrześcijan w Europie w 2013 r.

Data publikacji: 16.05.2014

15 maja opublikowano raport Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan za rok 2013.

 

Zawiera on 241 indywidualnie udokumentowanych przypadków nietolerancji i  dyskryminacji wobec chrześcijan w Europie, zarówno z punktu widzenia jednostek jak i instytucji. Raport zawiera także zalecenia dla rządów, instytucji międzynarodowych i indywidualnych osób.

 

Dr Gudrun Kugler, dyrektor Obserwatorium, wyjaśnia: „Coraz bardziej świeckie społeczeństwo w Europie ma coraz mniej przestrzeni dla chrześcijaństwa. Niektóre rządy i działacze dążą do jego wykluczenia. Zgłaszane są do nas niezliczone przypadki dyskryminacji chrześcijan. Odszukując, dokumentując i publikując te przypadki budujemy świadomość, która jest pierwszym krokiem aby zaradzić temu zjawisku".

 

Główne tezy raportu na temat dyskryminacji chrześcijan w Europie w 2013 r.:

 

1) Obserwatorium prezentuje 241 incydentów, które miały miejsce w roku 2013. Incydenty są podzielone na podgrupy: Nietolerancja związana z nienawiścią, nietolerancja względem chrześcijan w prawie i polityce oraz nietolerancja względem chrześcijan w sztuce i mediach.

2) Przez ostatni rok Obserwatorium zauważyło ogromną ilość przypadków wandalizmu względem chrześcijańskich placówek i miejsc kultu. Europejskie rządy generalnie nie zbierają i nie segregują danych w odniesieniu do tego typu przypadków.

3) Ograniczone dane, które istnieją, sugerują, że incydenty związane z nienawiścią względem chrześcijan w Europie wzrastają. 133 przypadki wandalizmu przeciwko chrześcijańskim placówkom w 11 krajach są zobrazowane w raporcie.

4) Nietolerancja wobec chrześcijan w ustawodawstwie i w polityce pojawia się głównie w odniesieniu do ograniczenia sprzeciwu sumienia, powstrzymania wolności słowa przez prawodawstwo dotyczące tzw. mowy nienawiści, dyskryminacyjnych polityk równości i ograniczenia praw rodzicielskich w zakresie edukacji seksualnej, jak również w dziedzinie wolności zgromadzeń. Raport z 2012 r. prezentował 41 przepisów w 14 krajach europejskich, które utrudniają swobodne wyrażanie  wiary przez chrześcijan.

5) Sztuka i media oraz media społecznościowe stały się nowym polem dla nietolerancji względem chrześcijan. 15 przypadków z 6 krajów zostało zarejestrowanych przez Obserwatorium w 2013r.

Wspieram

Zmanipulowany raport organizacji LGBT. Ordo Iuris odpowiada na zarzuty wobec Polski

ILGA Europe – organizacja zrzeszająca aktywistów LGBT z wielu krajów – opublikowała raport pt. „Tęczowa Europa”, w którym zarzuciła Polsce rzekome łamanie praw człowieka. Autorzy publikacji błędnie stwierdzają w nim, m.in. że część polskich samorządów ogłosiła się „strefami wolnymi od LGBT”.

Czytaj Więcej

Próba ochrony przed przemocą bez ideologii - komentarz nt. Raportu Polski z wykonywania Konwencji Stambulskiej

Polska złożyła obszerny raport z wykonywania Konwencji Stambulskiej do Komitetu Monitorującego GREVIO. Opisała w nim szczegółowo wszelkie funkcjonujące w Polsce rozwiązania prawne i programy mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej. Na uznanie zasługuje fakt, że w raporcie celowo nie pojawiają się odniesienia do konstruktów ideologicznych obecnych w Konwencji, jak również, że wyraźnie zaznacza on przywiązanie do ochrony wartości chronionych konstytucyjnie.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.03.2020

Fala nienawiści wobec chrześcijan w Polsce coraz większa. Raport Ordo Iuris do OBWE

Liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce zwiększa się. W 2019 r. dochodziło m.in. fizycznych ataków na księży – w tym z użyciem noża - zakłócania nabożeństw czy dewastacji obiektów kultu. Licznych antychrześcijańskich prowokacji dopuszczali się także aktywiści ruchu LGBT. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris po raz kolejny złożyło do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie roczny raport o przejawach nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Program monitoringu Instytutu pozwolił na wykrycie 40 tego typu przypadków.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.03.2020

ETPC uderza w wolność sumienia. Można przymuszać położne do przeprowadzania aborcji

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił skargi dwóch położnych ze Szwecji, które nie zostały przyjęte do pracy w szpitalu ze względu na ich sprzeciw wobec udziału w przeprowadzaniu aborcji. Jednej z kobiet lokalne władze cofnęły także stypendium na kurs położniczy.

Czytaj Więcej