Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kongres USA będzie rozliczał ISIS za ludobójstwo chrześcijan

Data publikacji: 17.12.2018

Adobe Stock

Kongres USA przyjął projekt ustawy, którego celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób przynależących do tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) i rozliczenie ich za zbrodnie ludobójstwa. Ostateczną treść aktu uchwalono 29 listopada. Dokument czeka na podpis prezydenta. Jest to odpowiedź na krytyczną sytuację w Iraku i Syrii.

W uchwalonym akcie „Iraq and Syria Genocide Relief and Accountability Act of 2018” przypomniano, że już 17 marca 2016 oraz 15 sierpnia 2017 osoby należące do ISIS uznano za winnych zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz innych aktów agresji względem mniejszości religijnych i etnicznych zamieszkujących obszar Iraku i Syrii, dotyczących w szczególności chrześcijan, jazydów oraz szyitów. Dokument jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia pomocy humanitarnej dla ludności oraz pomocy w powrocie do stabilizacji społecznej na terenach Iraku i Syrii, szczególnie obejmując tą pomocą mniejszości religijne i etniczne, które były celem okrutnych prześladowań, w szczególności będących ofiarami ludobójstwa.

Ponadto, akt zobowiązuje Stany Zjednoczone do podjęcia konkretnych kroków w celu pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tych zbrodni, m.in. poprzez zainicjowanie ścigania, prowadzenie dochodzeń, śledztw i postępowań sądowych oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia i infrastruktury dla funkcjonowania sądownictwa, by postępowania mogły zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami i poszanowaniem praworządności. Celem tych działań jest przede wszystkim gromadzenie i zabezpieczanie dowodów popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości. Projekt przewiduje również międzynarodową współpracę oraz wezwanie krajowych rządów do włączenia się w proces ściągania i zatrzymywania wszystkich osób, które są podejrzane o przynależność do ISIS oraz są współodpowiedzialne za najcięższe zbrodnie. Po 90 dniach obowiązywania ustawy, ma zostać stworzony raport o stanie jego wykonywania. Uchwalone prawo nie jest jeszcze wiążące, zostało przedstawione do podpisu Prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

„W wyniku trwałej presji społeczności międzynarodowej, udało się w ostatnich latach doprowadzić do zajęcia oficjalnych stanowisk politycznych przez rządy i instytucje międzynarodowe, wskazujących na ludobójczy charakter działań ISIS. Przypomnijmy, że w ostatnich latach stanowiska takie zajęły: Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Parlament Europejski, brytyjska Izba Gmin, Sejm RP oraz Izba Niższa Parlamentu Austrii” – zaznacza Karina Walinowicz, Dyrektor Centrum Wolości Religijnej Instytutu Ordo Iuris.

Instytut wydał w 2017 r. raport o prześladowaniach chrześcijan w Europie z propozycjami skutecznego ścigania i osądzania sprawców zbrodni ludobójstwa przez wojowników ISIS.

Wspieram

Adam Bodnar się myli. Uchwały samorządów wyrażające „sprzeciw wobec ideologii LGBT” są zgodne z prawem

Kolejne samorządy przyjmują uchwały w których sprzeciwiają się kontrowersyjnemu i będącemu przedmiotem ożywionej debaty publicznej zestawowi poglądów na ludzką płciowość, seksualność, małżeństwo i rodzinę (zwanego hasłowo „ideologią LGBT”). Wbrew twierdzeniom Rzecznika Praw Obywatelskich, który zapowiedział ich zaskarżenie, uchwały są zgodne z zasadą praworządności i nie są dyskryminujące. Instytut Ordo Iuris wykazuje to w swojej opinii.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

12.08.2019

Rzecznik Praw Obywatelskich manipuluje stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie IKEA

Wbrew komunikatowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy nie badała zasadności wypowiedzenia przez IKEA umowy o pracę zawartej z panem Tomaszem. Rzeczywistym przedmiotem kontroli PIP były wyłącznie kwestie formalne, a nie ocena zachowania pracownika, który cytując Pismo Święte wyraził swój sprzeciw wobec promocji ideologii LGBT w miejscu pracy. Postępowanie w tym zakresie toczy się przed sądem pracy.

Czytaj Więcej

Co ukrywa prezydent Warszawy? Rodzice chcą mieć głos - nagranie z konferencji prasowej

Warszawski ratusz nie udziela odpowiedzi na pytania kierowane przez Instytut Ordo Iuris w sprawie programu, kosztu i formy prawnej zajęć tzw. edukacji seksualnej, których wprowadzenie zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski. Władze miasta minęły się także z prawdą twierdząc, że za opracowanie programu zajęć i przeszkolenie nauczycieli odpowiedzialne jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Instytut przeprowadził zbiórkę podpisów w sprawie zorganizowania konsultacji społecznych dotyczących edukacji seksualnej.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

12.08.2019

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza zwiększyłaby gwarancje wolności sumienia - komentarz Ordo Iuris

W Ministerstwie Zdrowia przygotowano projekt ustawy dostosowujący brzmienie lekarskiej klauzuli sumienia do standardów konstytucyjnej ochrony wolności sumienia. W tym zakresie projekt zmierza do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r.

Czytaj Więcej