fbpx Prokuratura uznała wyrok uniewinniający Grzegorza Brauna i wycofała kasację | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prokuratura uznała wyrok uniewinniający Grzegorza Brauna i wycofała kasację

Data publikacji: 16.05.2016

Prokuratura cofnęła kasację wniesioną do Sądu Najwyższego w listopadzie 2015 r., w której zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie uniewinniającego reżysera, publicystę i kandydata na urząd Prezydenta RP od popełnienia czynu z art. 193 KK (tzw. naruszenie miru domowego).

 

Sprawa dotyczyła pokojowej manifestacji w sali konferencyjnej PKW w listopadzie 2014 r. Grupa działaczy środowisk prawicowych manifestowała wówczas przeciwko niejasnemu i nieprzejrzystemu sposobowi liczenia głosów po wyborach samorządowych. Ich działania wpisywały się w konstytucyjnie zagwarantowaną wolność zgromadzeń oraz do – uznawanego w praktyce państw demokratycznych – prawa do pokojowego protestu w siedzibie organów władz państwowych. Na skutek działań Policji, wobec osób przebywających w tzw. Sali Białej zostały siłą zatrzymane i oskarżone w trybie przyspieszonym przeznaczonym dla sprawców przestępstw o charakterze chuligańskim o popełnienie przestępstwa z art. 193 KK. Wśród zatrzymanych byli m.in. dziennikarze chcący relacjonować protest: Jan Pawlicki oraz Hanna Dobrowolska, a także fotoreporter PAP Tomasz Gzella. Wśród zatrzymanych, jedynie Rafał Mossakowski i Grzegorz Senatorski zostali prawomocnie skazani na kary grzywny, zamienione na karę pozbawienia wolności. Do dzisiejszego dnia ich prośba o łaskę nie została rozpoznana przez Prezydenta RP. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić kto wydał nakaz rozpędzenia manifestacji w obronie rzetelności wyborów.

 

Grzegorz Braun wyrokiem z marca 2015 r. został uznany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie za winnego popełnienia przestępstwa z art. 193 KK. Na skutek apelacji obrońcy Sąd Okręgowy w Warszawie w sierpniu ub. r. zmienił wyrok i uniewinnił reżysera od popełnienia zarzuconego mu czynu. Sąd podzielił argumentację obrońcy, że w przypadku lokalu, w którym przebywał G. Braun, a który był wynajmowany przez Krajowe Biuro Wyborcze, jedynie przedstawiciel tego podmiotu, a nie Kancelarii Prezydenta RP mógł żądać opuszczenia pomieszczenia. Istotne było bowiem, że publicysta przebywał w budynku na zaproszenie przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej.

 

W sporządzonej w listopadzie 2015 r. kasacji, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wniósł kasację od wyroku uniewinniającego. Z uwagi na groźbę naruszenia wolności obywatelskich – w szczególności wolności zgromadzeń i prawa do legalnego i pokojowego protestu – postępowanie zostało objęte programem interwencji procesowej Instytutu Ordo Iuris. Prawnicy Instytutu złożyli odpowiedź na kasację w której wykazali zupełną bezzasadność stawianych przez prokuratora zarzutów i wskazując na istotne braki formalne, które dyskwalifikowały pismo oskarżyciela.

 

Interwencję w sprawie podjęli mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski.

Wspieram
Wolności obywatelskie

03.08.2022

Wyrok ETPC w sprawie sędziego Żurka budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady równości

· Trwa dyskusja na temat zmian w ustroju Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

03.08.2022

Do czego Polska zobowiązała się w ramach KPO? Przegląd autorstwa Ordo Iuris

· W Polsce wciąż toczy się dyskusja na temat zaakceptowanego w czerwcu przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

19.07.2022

Łukasz Bernaciński: Czy społeczeństwo naprawdę chce chronić budzące wątpliwości związki wyznaniowe?

Obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej „W obronie wolności chrześcijan” rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Projekt zakłada między innymi modyfikacje art. 196 Kodeksu karnego, który przewiduje kary za obrazę uczuć religijnych. Projektowane, nowe sformułowanie tego artykułu nawiązuje do polskich tradycji międzywojennych oraz budzi uzasadnione wątpliwości z uwagi na przyznawany zakres ochrony.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

15.07.2022

Paweł Tempczyk: Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego – większa ochrona wykonywania aktów religijnych

Trwa prowadzona przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan” zbiórka podpisów pod projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny. Projekt zakłada m.in. zmianę w art. 195 Kodeksu karnego, który penalizuje złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych. W ocenie Instytutu Ordo Iuris, problem podnoszony przez projektodawców faktycznie istnieje. Liczne sprawy, w których Instytut reprezentował pokrzywdzonych, kończyły się umorzeniem z powodu braku stwierdzenia złośliwego charakteru działania sprawcy.

Czytaj Więcej