fbpx Przymus szczepień nałożony przez radę miejską w Wałbrzychu bez należytej podstawy prawnej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przymus szczepień nałożony przez radę miejską w Wałbrzychu bez należytej podstawy prawnej

Data publikacji: 10.05.2021

Adobe Stock

Liczne kontrowersje wzbudziła uchwała Rady Miasta Wałbrzych zobowiązująca wszystkich mieszkańców do szczepienia przeciwko COVID-19. Radni zaapelowali także do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie działań umożliwiających zobligowanie do szczepienia wszystkich Polaków. Ordo Iuris przekazał wojewodzie dolnośląskiemu opinię dotyczącą niedopuszczalności nakładania obowiązku szczepień w drodze uchwały rady gminy.

Na sesji rady miejskiej Wałbrzycha, odbywającej się 29 kwietnia 2021 r., z poparciem 22 spośród 25 radnych oraz przy aprobacie prezydenta miasta, przyjęto uchwałę o obowiązkowym szczepieniu przeciwko COVID-19 wszystkich mieszkańców powyżej 18. roku życia oraz osób pracujących w mieście. Rada Miasta zaapelowała także do Ministerstwa Zdrowia o umieszczenie COVID-19 na liście chorób zakaźnych, aby w konsekwencji objąć obowiązkiem szczepień cały kraj. Liczne wątpliwości wzbudził nie tylko sam fakt nałożenia lokalnego obowiązku szczepienia, ale przede wszystkim posiadanie kompetencji przez radę gminy do uregulowania kwestii obowiązkowych szczepień w drodze aktu prawa miejscowego.

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przekazał wojewodzie dolnośląskiemu opinię prawną w sprawie istnienia przesłanek stwierdzenia nieważności tej uchwały. Analiza wykazała, że uchwała jest w sposób istotny sprzeczna z prawem.  Nie istnieje bowiem podstawa prawna wyposażająca jakąkolwiek radę gminy w kompetencję do unormowania kwestii szczepień.

„Radzie gminy nie przysługują kompetencje do regulowania zagadnień szczepień obowiązkowych. Brak bowiem jakiegokolwiek upoważnienia ustawowego dla rady gminy do określania jakie szczepienia miałyby zostać uznane za obowiązkowe na obszarze danej gminy. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wskazuje jasno na kompetencję ministra właściwego ds. zdrowia w zakresie ustalania wykazu chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych (art. 17 ust. 10 u.z.z.c.). Ustawa ta, poza kategorią szczepień obowiązkowych, wprowadza także kategorię szczepień zalecanych (art. 20 u.z.z.c.), wskazując z kolei wyraźnie na kompetencję Rady Ministrów w zakresie ustalania wykazu zalecanych szczepień ochronnych (20 ust. 4 u.z.z.c.). Wydaje się więc, że rada miasta Wałbrzych podjęła przedmiotową uchwałę bez podstawy ustawowej wychodząc tym samym poza kompetencję normodawcza ustaloną w art. 40 ust. 1 u.s.g., co jawi się jako istotne naruszenie prawa powodujące nieważność przedmiotowej uchwały” – podkreślono w analizie.

Przygotowana opinia została przekazana przez Instytut Ordo Iuris do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, który jako organ nadzoru może w ramach kontroli administracyjnej uchylić uchwałę jako niezgodną z obowiązującym porządkiem prawnym.

Wspieram
Wolność Sumienia

03.08.2022

Do czego Polska zobowiązała się w ramach KPO? Przegląd autorstwa Ordo Iuris

· W Polsce wciąż toczy się dyskusja na temat zaakceptowanego w czerwcu przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Kolejna próba wykorzystania przez Unię Europejską porozumienia gospodarczego do narzucenia agendy aborcyjnej i LGBTIQ krajom Południa

• Umowa post-Cotonou między Unią Europejską a 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) została wynegocjowana w celu zastąpienia poprzedniego dwudziestoletniego porozumienia gospodarczego między tymi dwoma blokami państw.

Czytaj Więcej

Dalsze kroki WHO w kierunku zdefiniowania "traktatu antypandemicznego": projekt roboczy już opublikowany

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) zakończył właśnie w Genewie drugą sesję mającą na celu omówienie projektu tzw. ,,traktatu antypandemicznego". 

Czytaj Więcej