fbpx Uchwała Polskiego Związku Gimnastycznego w sprawie zaświadczeń covidowych, wydana z przekroczeniem uprawnień   | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Uchwała Polskiego Związku Gimnastycznego w sprawie zaświadczeń covidowych, wydana z przekroczeniem uprawnień  

Data publikacji: 02.02.2022

Adobe Stock

· Do Instytutu Ordo Iuris zgłosiła się osoba zaniepokojona działaniami podejmowanymi przez Polski Związek Gimnastyczny.

· Zarząd Związku podjął uchwałę, na mocy której zobowiązał m.in. zawodników, trenerów oraz sędziów do posiadania unijnego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19.

· W przypadku sportowców, którzy nie ukończyli 12. roku życia, warunkiem uczestnictwa w zawodach, ma być okazanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

· Prawnicy Instytutu alarmują o braku podstaw prawnych do podjęcia takiej uchwały.  

 

W styczniu, do Instytutu Ordo Iuris zgłosiła się osoba zaniepokojona uchwałą z dnia 29 grudnia 2021 r. podjętą przez Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego. Postanowił on uzależnić możliwość wzięcia udziału w zawodach sportowych organizowanych przez PZG lub znajdujących się pod jego patronatem, od posiadania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID-19. Co więcej, uchwała wprowadziła obowiązek posiadania tego certyfikatu dla zawodników i członków sztabu szkoleniowego kadry narodowej i reprezentacji Polski we wszystkich sportach gimnastycznych oraz dla wszystkich trenerów i sędziów posiadających licencję Polskiego Związku Gimnastycznego. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 12. roku życia (z wyłączeniem zawodników kadry narodowej i reprezentacji), biorących udział w zawodach sportowych organizowanych przez Polski Związek Gimnastyczny lub pod jego patronatem, za równoważne z obowiązkiem zaszczepienia, uznawane będzie również posiadanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa.

 

„Regulacja ta jest dużo dalej idąca niż jakiekolwiek rozwiązania ustawowe przyjęte przez parlament. Polski Związek Gimnastyczny w akcie prawa wewnętrznego wiąże z posiadaniem certyfikatu covidowego skutki nieznane prawu polskiemu” – wskazuje Łukasz Bernaciński członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego podstawy do wprowadzenia wcześniej wskazanego obowiązku upatruje w statucie PZG, zgodnie z którym Związek ma pewne prawa wyłączne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.  Na jego podstawie, polski związek sportowy ma wyłączne prawo do m.in. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danej dyscyplinie. Upoważnia on także związki sportowe do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, a także do powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy.

 

W opinii prawników Ordo Iuris, podjęcie uchwały w powyższym kształcie wykracza poza legitymację ustawową wynikającą z art. 13 ustawy o sporcie. Polskie związki sportowe, jak wskazuje art. 7 tej ustawy, powstają „w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie”. Istotą ich działania jest więc jak najszerszy, inkluzywny charakter funkcjonowania. Związki sportowe korzystają ze specjalnych ustawowych, wyłącznych praw w celu jak najszerszej popularyzacji danej dyscypliny sportowej oraz umożliwienia uczciwej rywalizacji w danej dyscyplinie.

 

Wprowadzony omawianą uchwałą wymóg posiadania odpowiedniego certyfikatu, w przypadku udziału w zawodach organizowanych pod egidą lub patronatem PZG, niesie ze sobą znamiona regulacji o charakterze dyskryminacyjnym. Efektem tak wprowadzonej regulacji jest pośrednia dyskryminacja gimnastyków niezaszczepionych, którzy na mocy tej uchwały są czasowo pozbawieni prawa do wykonywania zawodu (w przypadku sportowców zawodowych), lub po prostu rzeczywista ich aktywność zawodnicza została zawieszona w czasie obowiązywania uchwały. Ponadto, zobowiązanie zawarte w uchwale odnosi się również do sędziów oraz widzów, a co za tym idzie ingeruje w stosunki pracownicze oraz prawa osób niezwiązanych z funkcjonowaniem Związku.

 

W komunikacie wydanym przez PZG, Prezes Zarządu Związku decyzje Zarządu argumentował „zapewnieniem bezpiecznych dla zdrowia i życia warunków uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym”. Twierdził też, że uchwała ma na celu to, „aby Polski Związek Gimnastyczny mógł funkcjonować normalnie i bez zakłóceń”.

 

„Prócz wątpliwej podstawy prawnej do powzięcia uchwały w tym kształcie, pozostaje pytanie, w jaki sposób Polski Związek Gimnastyczny miałby skutecznie egzekwować ten obowiązek, zachowując jednocześnie wymogi postawione przez RODO. Pozyskiwanie przez pracowników Związku informacji o wyniku przeprowadzonego testu diagnostycznego na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub o tym, czy dana osoba przyjęła szczepionkę przeciwko tej jednostce chorobowej bądź informacji wynikających z okazania cyfrowego zaświadczenia COVID, stanowi przetwarzanie tzw. danych wrażliwych”  - dodaje Paweł Tempczyk – analityk z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

 

W przypadku egzekwowania obowiązku, o którym mowa w uchwale, Polski Związek Gimnastyczny byłby zobowiązany do zachowania wymagań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Przede wszystkim, Związek zyska status administratora danych osobowych. Zatem, zgodnie z art. 13 RODO, będzie musiał podać osobie objętej obowiązkiem podstawę prawną przetwarzania danych i jego cel, a także informacje na temat okresu przetwarzania danych osobowych, możliwości żądania wglądu do nich, jak i ich prostowania oraz prawa cofnięcia wyrażonej zgody czy uprawnienia do wniesienia skargi.

 

Istotny jest także, ciążący na Związku (będącym, w rozumieniu RODO, administratorem danych osobowych) obowiązek ochrony danych. Obowiązek ten dotyczy też ochrony pozyskanych danych osobowych przed ich ujawnieniem wobec osób trzecich, do których zaliczają się, chociażby, osoby postronne, które mogą być świadkami weryfikacji informacji o zdrowiu. W opinii prawników Ordo Iuris, legalność decyzji władz Polskiego Związku Gimnastycznego budzi poważne wątpliwości. W najbliższym czasie ukaże się analiza prawna na ten temat.

Wspieram
Wolność Sumienia

26.01.2023

Cała Polska mówi o tym poradniku. Przeczytaj!

Wolność sumienia jest dziś często kwestionowana przez radykalne ideologie. Dlatego Instytut Ordo Iuris w szczególny sposób skupia się na ochronie tej niezwykle istotnej, konstytucyjnie chronionej wartości. Prób łamania sumienia doświadczył w Polsce m.in. Adam Jacek - łódzki drukarz. Mężczyzna odmówił wydrukowania materiałów promujących organizację LGBT, za co został skazany przez sądy dwóch instancji. Następnie uniewinnił go Sąd Apelacyjny, a wyrok ten podtrzymał Sąd Najwyższy. Dzięki interwencji Ordo Iuris, art.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

23.01.2023

Jak nie stracić pracy za cytowanie Biblii?

Jednym z najważniejszych dla naszego Instytutu wydarzeń ostatnich tygodni było zwycięstwo w głośnej sprawie pracownika salonu meblowego IKEA. Janusz Komenda w 2019 roku został zwolniony z pracy za poparty biblijnymi cytatami sprzeciw wobec narzucania pracownikom obowiązku poparcia postulatów lobby LGBT. Idąc za ciosem, opublikowaliśmy niedawno przystępny poradnik prawny dla pracowników, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów medycznych oraz wykładowców akademickich, których wolność sumienia, słowa czy wyznania jest zagrożona w miejscu pracy.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

17.01.2023

Przeciwko ideologicznym atakom w miejscu pracy – poradnik Ordo Iuris dla pracowników, przedsiębiorców, lekarzy i wykładowców

· W Polsce i na świecie dochodzi do licznych przypadków naruszania wolności sumienia pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli czy lekarzy.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

22.12.2022

IKEA bezprawnie zwolniła pracownika. Janusz Komenda przywrócony do pracy

· Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty nakazał przywrócenie do pracy Janusza Komendę, pracownika firmy IKEA, uznając wypowiedzenie za bezprawne.

Czytaj Więcej