Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Iluzja demokracji w UE: federalizacja z pominięciem głosu obywateli – komentarz do rekomendacji Konferencji o Przyszłości Europy

Data publikacji: 13.07.2022

Ordo Iuris

· Końcowe zalecenia trwającej przez ostatni rok Konferencji o Przyszłości Europy zmierzają do dalszej federalizacji Unii Europejskiej.

· Instytut Ordo Iuris przygotował komentarz do postulatów Konferencji.

· Autorzy wskazują m.in. na zagrożenia dla Polski związane z utworzeniem ponadnarodowych list wyborczych, rezygnacją z głosowania jednomyślnego w Radzie czy unijnym mechanizmem praworządności, podkreślając, że same instytucje unijne mają problem z poszanowaniem wartości określonych w Karcie Praw Podstawowych.

· Instytut zauważa również, że wdrożenie założeń Konferencji stanowiłoby głęboką ingerencję w traktatowy podział kompetencji i przyznawałoby UE decyzyjność w odniesieniu do kwestii takich jak aborcja eutanazja, in vitro czy tzw. zmiana płci.

· Ordo Iuris wskazuje także m.in., iż wcielenie w życie postulatów związanych rzekomo z równością płci, mogłoby prowadzić do ograniczenia możliwości zatrudniania najbardziej kompetentnych pracowników i stanowiłoby realną dyskryminację ze względu na płeć.

· Analiza została zaprezentowana podczas konferencji w Parlamencie Europejskiej w Brukseli, zorganizowanej we współpracy z biurem europosła Witolda Waszczykowskiego.

PRZECZYTAJ RAPORT – LINK

Końcowe propozycje Konferencji o Przyszłości Europy (CoFoE) dotyczą szerokiego wachlarza zagadnień. Odnoszą się do kwestii takich jak polityka zdrowotna, wolność gospodarcza, polityka zagraniczna, praworządność, bezpieczeństwo, edukacja, kultura, transformacja cyfrowa, wolność słowa, walka z dezinformacją, czy polityka migracyjna. Instytut w swojej analizie przedstawił, czym może skutkować realizacja tych postulatów.

Ordo Iuris przeanalizował m.in. kwestie związane z ochroną zdrowia. Mimo że proponowane zmiany mogłyby w pewnym obszarze usprawnić działanie Unii, to jednak ograniczyłyby możliwość samostanowienia państw w kwestiach takich jak ochrona życia nienarodzonych dzieci, eutanazja, zapłodnienie pozaustrojowe czy tzw. tranzycja płci. Wdrożenie postulatów CoFoE skutkowałoby też zmniejszeniem swobody działalności gospodarczej, utrwaleniem w systemie prawnym niewłaściwej metodologii ustalania tzw. luki płacowej czy wprowadzeniem „równości płci” realizowanej poprzez rzeczywistą dyskryminację ze względu na płeć i  ograniczeniem możliwości zatrudniania najlepiej wykwalifikowanych pracowników, na rzecz pracowników o „odpowiedniej” płci..

Instytut zauważa również, że Polski dotyczyć mogą szczególnie propozycje sformułowane w ramach panelu „Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo”. Autorzy analizy wskazują, że instytucje UE nie zawsze postępują zgodnie z wartościami wyrażonymi w Karcie Praw Podstawowych. Przykładem jest rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie „faktycznego zakazu aborcji w Polsce” z 2020 r., w której skrytykowano m.in. możliwość korzystania z klauzuli sumienia, mimo że jest to fundamentalne prawo człowieka zagwarantowane zarówno przez Kartę jak i inne wiążące akty międzynarodowe.

Odpowiadając na postulat zwiększania aktywności UE na polu ochrony rządów prawa, także w drodze wprowadzenia możliwości nakładania na państwa członkowskie kar finansowych, Ordo Iuris zaznacza iż w traktatach unijnych nie ma definicji praworządności. Obok pytania o jej ewentualny kształt w przyszłości – który powinien uwzględniać wieloaspektową różnorodność państw członkowskich, brak definicji powinien być czynnikiem ograniczającym ewentualną działalność UE na polu „ochrony praworządności”, nie odwrotnie. Ponadto stosowany obecnie tzw. mechanizm praworządności bezprawnie rozszerza kompetencje unijnych organów.

Zorganizowaną w Brukseli konferencję otworzyła Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

- Konferencja miała na celu stworzenie nowej przestrzeni dla debaty europejskiej, aby wskazać rozwiązania, które byłyby najwłaściwszą odpowiedzią na potrzeby obywateli i ich oczekiwania co do kierunku, w jakim powinna zmierzać integracja europejska. Dlatego dzisiejsza konferencja poświęcona jest dyskusji nad tym, czy oczekiwania wobec Konferencji zostały spełnione. – zaznaczyła.

Przygotowany przez Ordo Iuris komentarz przedstawiła natomiast Anna Kubacka. Analityk Instytutu zauważyła, że Konferencja o Przyszłości Europy przeszła niemal bez echa i cel jakim było włączenie w debatę społeczeństwa obywatelskiego, nie został zrealizowany.

- Wbrew deklarowanym założeniom, Konferencja o Przyszłości Europy nie objęła dużej części społeczeństwa i przeszła niezauważona przez wiele osób. Propozycje Konferencji nie są szeroko komentowane i dyskutowane ani przez obywateli ani nawet przez polityków. Wydaje się, że nie było innego dokumentu, który, podobnie jak nasz komentarz, analizowałby tak istotną część postanowień Konferencji – podkreśliła Anna Kubacka.

Z kolei europoseł Witold Waszczykowski skomentował zachodzące w Unii Europejskiej procesy z punktu widzenia suwerenności państw.

- Zmierzamy do sytuacji, w której największe państwa, szczególnie Niemcy i Francja, będą decydować o sprawach zagranicznych i bezpieczeństwa. To sytuacja nieakceptowalna, biorąc pod uwagę, na przykład, obecne zachowanie Berlina w związku z rosyjską agresją – zauważył polityk.

Podczas debaty europoseł prof. Zdzisław Krasnodębski zwrócił uwagę na brak przejrzystości w pracach podczas CoFoE.

- Każdy etap Konferencji o Przyszłości Europy był bardzo niejasny. Dyskusje proceduralne zajęły dużo czasu. Jedno było oczywiste od samego początku i jest oczywiste także teraz, mianowicie to, że mamy rację, ale jesteśmy w mniejszości – zaznaczył.

Europoseł Michiel Hoogeveen z Holandii mówił natomiast o intensyfikacji procesów federalizacyjnych w Unii Europejskiej, w związku z CoFoE.

- Konferencja o Przyszłości Europy nie była prawdziwie legalnym, demokratycznym procesem. Był to układ przygotowany przez Ursulę von der Leyen i Emmanuela Macrona. Okazało się, że jest to droga w jedną stronę do federalizacji Unii Europejskiej – skomentował eurodeputowany.

Natomiast Grzegorz Krzyżanowski, doradca europosła Jacka Saryusza-Wolskiego, zwrócił uwagę na rozbieżność między deklarowanym celem CoFoE, a jej faktycznymi skutkami.

- Na początku deklarowano, że Konferencja ma być oparta na inkluzywności, otwartości i przejrzystości. Wydaje się, że żaden punktów nie został spełniony – stwierdził.

Na sali obecna była także publiczność. Konferencji przysłuchiwali się m.in. przedstawiciel byłego przewodniczącego PE i byłego członka KE, eurodeputowanego Antonio Tajaniego, który brał udział w CoFoE jako przedstawiciel Komisji AFCO (Komisja ds. Konstytucyjnych), a także członek parlamentu Niemiec, Norbert Kleinwächter.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej