Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kampania „stopaborcji.pl” zgodna z prawem

Data publikacji: 31.08.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Warszawie orzekł, że kampania informacyjna prowadzona przez Fundację Pro - Prawo do Życia jest zgodna z celami statutowymi Fundacji oraz przepisami obowiązującego prawa.

· Postępowanie zainicjował starosta pruszkowski, który na podstawie skarg dwóch osób złożył wniosek do sądu, twierdząc m.in., że kampania ta może negatywnie wpływać na psychikę dzieci i że narusza dobra osobiste skarżących.

· Fundację Pro - Prawo do Życia reprezentowali prawnicy z Instytutu Ordo Iuris, którzy argumentowali, że nie ma podstaw do podejmowania przez sąd działań nadzorczych. Byłaby to ingerencja w konstytucyjne prawa – wolność wypowiedzi oraz wolność tworzenia i działania organizacji społecznych.

· Zgodność z prawem kampanii prowadzonych przez Fundację Pro - Prawo do Życia była już wielokrotnie potwierdzana przez polskie sądy.

· Postępowania prowadzone przeciwko wolontariuszom Fundacji Pro - Prawo do Życia w przytłaczającej większości kończyły się prawomocnymi orzeczeniami na korzyść obwinionych (umorzeniami bądź uniewinnieniami, a także niejednokrotnie odmową wszczęcia).

· Nie ma też podstaw do twierdzenia, że kampanie Fundacji Pro - Prawo do Życia naruszają czyjeś dobra osobiste.

Starosta pruszkowski skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o uznanie działania Fundacji Pro - Prawo do Życia za niezgodne z przepisami prawa i statutem oraz z celem w jakim fundacja została ustanowiona. Według starosty, prowadzona przez Fundację Pro - Prawo do Życia kampania „stopaborcji.pl” mogła naruszyć dobra osobiste jednej ze skarżących oraz negatywnie wpłynąć na psychikę jej dziecka, co miałoby prowadzić do objęcia fundacji nadzorem na podstawie art. 12 ustawy o fundacjach. W opinii samorządowca, sąd powinien stwierdzić, że działania fundacji są niezgodne z przepisami prawa oraz statutem organizacji i celem, w jakim została ona ustanowiona.

W odpowiedzi na wniosek starosty pruszkowskiego, prawnicy Instytutu Ordo Iuris, reprezentujący Fundację Pro - Prawo do Życia, stwierdzili, że wniosek nie ma uzasadnionych podstaw. Uwzględnienie wniosku uderzałoby w podstawową wartość, jaką jest wolność słowa, gwarantowana zarówno przez przepisy prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Wolność słowa dotyczy przede wszystkim ważnych dla opinii publicznej spraw, np. ochrony życia ludzkiego.

Objęcie nadzorem fundacji w trybie art. 12 ustawy o fundacjach naruszałoby nie tylko swobodę wypowiedzi, ale też zasadę pluralizmu w życiu publicznym i gwarantowaną konstytucyjnie wolność tworzenia i działania organizacji społecznych (w tym fundacji). Brak akceptacji poglądów głoszonych przez daną organizację społeczną (np. poglądów pro-life) przez część obywateli, w żadnym wypadku nie może być podstawą do ograniczenia jej wolności wypowiedzi i swobody działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Niezależnie od tego, działania Fundacji Pro - Prawo do Życia są zgodne również z obowiązującymi przepisami prawa. Potwierdza to ponad sto korzystnych orzeczeń dla obrońców życia, w których sądy powszechne i Sąd Najwyższy, orzekały o prawie do prezentowania w przestrzeni publicznej zdjęć ofiar aborcji. W wieloletniej działalności fundacji pierwszy raz doszło do skierowania sprawy do sądu w trybie nadzoru z art. 12 ustawy o fundacjach.

Nie powinno też budzić żadnych wątpliwości to, że prowadzenie kampanii „stopaborcji.pl” stanowi realizację celów statutowych Fundacji Pro - Prawo do Życia. Jednym z tych celów jest bowiem „wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, zdrową i udaną prokreację, przeciwdziałanie zapaści demograficznej”.

„Stwierdzenie przez sąd, że działanie Fundacji Pro - Prawo do Życia jest niezgodne z prawem lub statutem fundacji, byłoby niebezpiecznym precedensem dla wolności słowa i dla społeczeństwa obywatelskiego. Każda organizacja zabierająca głos na tematy jakoś dzielące opinię publiczną i używająca mocniejszych form przekazu, niezależnie od prezentowanego światopoglądu, musiałaby się obawiać, że jej działalność, pod wpływem skarg pojedynczych osób, stanie się przedmiotem nadzoru sądowego” – skomentował radca prawny Jakub Słoniowski, pełnomocnik Fundacji Pro-Prawo do Życia.

Postanowienie sądu jest na razie nieprawomocne.

Wspieram
Ochrona życia

29.05.2023

"Encyklopedia prolife. Kompendium wiedzy o ochronie życia" - prezentacja i debata ekspertów

Encyklopedia prolife to zwieńczenie wieloletniej pracy ekspertów z najróżniejszych dziedzin nauki, dzięki którym Instytut Ordo Iuris mógł utworzyć bazę wiedzy na temat aborcji, jej przyczyn, następstw oraz uwarunkowań. Jest to kompleksowy materiał zawierający szeroką wiedzę dla wszystkich, którzy chcą stawać w obronie ludzkiego życia. Encyklopedia porusza kwestie: - prawne, - społeczne, - medyczne. Publikacja zostanie zaprezentowana w Dzień Dziecka - 1 czerwca, podczas konferencji prasowej. Zapraszamy dziennikarzy do biura Ordo Iuris - Warszawa, ul.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

26.05.2023

Realna pomoc dla kobiet w „trudnej ciąży” – debata z okazji Dnia Matki

· W Polsce trwa dyskusja na temat skutecznej pomocy kobietom w ciąży, u których dzieci stwierdzono poważną wadę lub niepełnosprawność.

· Do systemowych rozwiązań tej kwestii zaliczają się hospicja perinatalne, okna życia czy domy samotnej matki.

· Z okazji Dnia Matki, Instytut Ordo Iuris zorganizował debatę ekspertów poświęconą temu zagadnieniu.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

24.05.2023

Jak systemowo pomagać kobietom w "trudnej ciąży"? Debata z okazji Dnia Matki

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. w większym stopniu zagwarantował ochronę konstytucyjnego prawa do życia. W debacie publicznej coraz częściej zaczęły się jednak pojawiać pytania o pomoc matkom dzieci z wadami i niepełnosprawnościami. Temu zagadnieniu Instytut Ordo Iuris poświęcił raport, który zostanie wkrótce opublikowany. Na zakończenie prac nad raportem odbędzie się debata ekspertów poświęcona tematowi pomocy matkom w „trudnej ciąży”.

Czytaj Więcej