Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nowe technologie – nowe zagrożenia. Analiza Ordo Iuris w sprawie ingerencji podmiotów publicznych i prywatnych w prawo do prywatności

Data publikacji: 26.09.2022

Adobe Stock

· Istnieje szereg przepisów, które dają służbom specjalnym potencjalnie szeroki dostęp do informacji o obywatelach, bez właściwego mechanizmu kontroli.

· Także międzynarodowe koncerny technologiczne uzyskują dostęp do informacji o użytkownikach, wykorzystując je często przeciwko nim.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę diagnozującą obszary zagrożeń i wskazującą potencjalne rozwiązania.

· Propozycje dotyczą m.in. poddania kontroli sądowej korzystania z systemów inwigilacyjnych czy wprowadzenia regulacji ograniczających naruszanie prawa przez platformy społecznościowe.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prawną diagnozującą zagrożenia dla ochrony wolności i praw człowieka jakie niesie ze sobą wykorzystanie nowych technologii przez podmioty publiczne i prywatne. Na pierwszy plan wysuwa się zarówno cenzorska działalność portali społecznościowych, jak i wykorzystanie przez podmioty publiczne systemów typu Pegasus.

 

W tym ostatnim zakresie prowadzone jest właśnie przez komisję śledczą Parlamentu Europejskiego badanie możliwego naruszenia prawa Unii Europejskiej m.in. przez Polskę i Węgry, w związku z wykorzystywaniem oprogramowania inwigilacyjnego. Komisja ma zbadać, czy tego rodzaju oprogramowanie było w tych państwach instrumentalnie wykorzystywane do celów politycznych.

 

Korzystanie z systemów typu Pegasus oraz możliwość blokowania dostępu do informacji, wymaga stworzenia przejrzystych oraz pewnych regulacji w specjalnych ustawach. Natomiast wykorzystanie systemów inwigilacyjnych skłania do ustanowienia silnych instytucji kontroli legalności funkcjonowania służb specjalnych. Dlatego też eksperci Instytutu przygotowali szereg propozycji, które umożliwiłyby poddanie kontroli społecznej zgodnego z prawem funkcjonowania służb specjalnych oraz sprecyzowanie zasad i warunków korzystania z narzędzia najbardziej niebezpiecznego dla wolności i praw człowieka, jakim są systemy inwigilujące. Analiza porusza także takie zagadnienia jak, na przykład, blokowanie przez służby specjalne dostępu do informacji, nowe uprawnienia dla Krajowej Administracji Skarbowej, czy działania jakie powinien podjąć polski rząd by skutecznie ograniczyć niebezpieczne praktyki międzynarodowych koncernów technologicznych.

 

Ordo Iuris wskazuje, że korzystanie z systemów typu Pegasus, powinno być poddane uprzedniej kontroli sądowej na szczególnych zasadach. Ponadto, prawnicy postulują wprowadzenie obowiązku poinformowania osoby, wobec której zakończono działania inwigilacyjne, o tym fakcie oraz o zebranych informacjach. Instytut podkreśla też konieczność powołania niezależnego organu, który miałby dostęp do pełnej informacji o prowadzonych przez służby specjalne działaniach operacyjnych.

 

Zdaniem autorów analizy, istnieje potrzeba wzmożonych działań strony polskiej w celu wypracowania na forum europejskim rozwiązań wzmacniających ochronę praw podstawowych związaną z działaniami platform internetowych. Należy także dokonać przeglądu regulacji krajowych odnośnie ich zgodności z gwarancjami wyrażonymi w Konstytucji i aktami prawa międzynarodowego, pod kątem ochrony prawa do prywatności w przestrzeni cyfrowej. Ordo Iuris wskazuje też na konieczność wprowadzenia rozwiązań umożliwiających sprawne uzyskiwanie dowodów elektronicznych w sprawach karnych i cywilnych.

 

„Rozwój nowych technologii rodzi zarówno nowe możliwości jak i zagrożenia. Diagnoza obszarów, w których podmioty publiczne i prywatne mogą nowymi narzędziami naruszać wolności i prawa człowieka pozwala na skuteczną odpowiedź i ograniczenie nielegalnych praktyk w celu ochrony podstawowych wolności” – zaznaczył Łukasz Bernaciński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Nielegalni imigranci docierają do Polski. Ordo Iuris domaga się dokładnych informacji od władz wojewódzkich i Ambasady Niemiec

· W ostatnim czasie media obiegły informacje o imigrantach docierających do Polski z terytoriów Niemiec i Białorusi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Fiasko prac nad traktatem pandemicznym? Globalne zarządzanie zdrowiem oddala się

· W trakcie 77 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nie udało się uzgodnić i przyjąć tekstu umowy międzynarodowej określanej jako „traktat pandemiczny”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Spór o wolne niedziele, czyli o tym, komu służy państwo polskie

· Na ostatnim posiedzeniu Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy Polski 2050, który dotyczy ograniczenia prawa pracowników handlu do niedzielnego wypoczynku.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej