Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

ONZ staje w obronie ofiar przemocy na tle religijnym

Data publikacji: 22.08.2019

Adobe Stock

22 sierpnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary przemocy ze względu na religię lub wyznanie. ONZ zachęca wszystkie państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe do obchodzenia tego dnia tak, aby podnieść społeczną świadomość wobec zjawiska prześladowań religijnych, których skala na całym świecie wzrasta. Szczególnie dotyczy to przemocy wobec chrześcijan.

Według raportu The Pew Research Center, chrześcijanie stanowią najbardziej prześladowaną grupę religijną na świecie. Badania wskazują, że w roku 2014 aż w 108 krajach na świecie miały miejsce akty nękania chrześcijan, w 2015 – w 128, a w 2016 chrystianofobia dotyczyła już 144 krajów. Incydenty, do których dochodziło, obejmowały dyskryminację, napaść werbalną, ataki fizyczne, aresztowania i niszczenie miejsc kultu. Również raport Open Doors potwierdza te wnioski. Zgromadzone przez tę organizację dane wykazują, że średnio co miesiąc na świecie 345 chrześcijan ginie z powodów związanych z wiarą, 105 kościołów i budynków chrześcijańskich jest spalonych lub zaatakowanych, 219 chrześcijan jest przetrzymywanych bez procesu, aresztowanych, skazywanych i więzionych.

Widoczna wrogość względem chrześcijan na świecie z roku na rok wzrasta. Są to akty wandalizmu, podpalenia, włamania, kradzieże, czasem także akty fizycznej agresji i przemocy wobec duchownych czy wiernych. Przewracane są krzyże, figury świętych, dochodzi do profanacji Eucharystii. Chrześcijanie zaczynają się także zmagać z marginalizacją i wrogością ze względu na swoją wiarę i wyznawane przekonania. Coraz powszechniejsze nie tylko w innych krajach Europy, ale również i w Polsce jest naruszanie wolności religijnej, wolności słowa, wolności akademickiej, wolności kontraktowania, które uderzają czy wręcz wymierzone są w chrześcijan.

Rezolucja ONZ wprowadzająca Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary przemocy ze względu na religię lub wyznanie ma na celu zwrócenie uwagi, że problem przemocy i agresji na tle religijnym i światopoglądowym ma charakter międzynarodowy oraz na zobowiązanie państw do podejmowania kroków mających zagwarantować skuteczniejszą kontrolę przestrzegania praw człowieka w aspekcie wolności religijnej. Jej celem jest zwalczanie agresji i aktów przemocy motywowanych uprzedzeniami na tle religijnym i wyznaniowym, a także podejmowanie wszelkich działań pomocowych oraz wspierających dla ofiar.

ONZ w przyjętym dokumencie wskazuje na rosnącą liczbę aktów nietolerancji i przemocy na tle religijnym wobec osób należących do wspólnot religijnych i mniejszości religijnych na całym świecie oraz nasileniem takich incydentów, które często mają charakter przestępczy. W rezolucji zdecydowanie potępiono trwającą przemoc i akty terroryzmu oraz wyrażono ubolewanie nad wszelkimi aktami przemocy motywowanych uprzedzeniami na tle religijnym lub wyznaniowym, a także wszelkimi takimi czynami skierowanymi przeciwko domom, przedsiębiorstwom, nieruchomościom, szkołom, ośrodkom kulturalnym lub miejscom kultu, a także wszelkim atakom na osoby, religijne miejsca i świątynie.

„Przyjęcie wspomnianej rezolucji na forum ONZ to niewątpliwie bardzo ważny sygnał, że cierpienia ofiar prześladowań na tle religijnym zostały zauważone a ich szczególnie znaczenie w walce z łamaniem praw człowieka na świecie wyraźnie podkreślone. Daje to nadzieje, że wraz ze wzrostem społecznej świadomości sytuacja zacznie się poprawiać” – twierdzi Karina Walinowicz, dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Ogłaszając Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonaniach, Zgromadzenie Ogólne przypomniało, że na państwach spoczywa główna odpowiedzialność za promowanie i ochronę praw człowieka, w tym praw osób należących do wspólnot religijnych, takich jak prawo do swobodnego wyznawania religii lub przekonań.

Akty przemocy i nienawiści wobec chrześcijan w Polsce można zgłaszać do Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris - cwr.ordoiuris.pl.

Wspieram
Ochrona życia

21.02.2020

Promocja aborcji i zwalczanie ruchów pro-life – program ONZ na kolejne lata

Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła prace nad dokumentem końcowym tegorocznej 64. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet. Podczas marcowego wydarzenia ma zostać przyjęta Deklaracja Polityczna określająca kierunek działań ONZ w zakresie „równości płci” na kolejne pięć lat.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.02.2020

UE będzie forsować postulaty proaborcyjne na forum ONZ – radykalna rezolucja Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski przyjął kolejną radykalną rezolucję, w której znalazły się m.in. postulaty ideologii gender, zarzuty o rzekomym regresie praw kobiet, potępienie zakazu finansowania przez rząd USA organizacji proaborcyjnych czy wezwanie do pilnej ratyfikacji konwencji stambulskiej przez UE.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

03.02.2020

Ideologia przemycana do prawa. W ONZ dojdzie do próby wprowadzenia radykalnych postulatów

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dojdzie do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. UNWomen – agenda ONZ mająca zajmować się prawami kobiet – zapowiedziała organizację wydarzenia o nazwie Generation Equality Forum. Celem konferencji współorganizowanej przez rządy Meksyku i Francji jest uczczenie 25-lecia uchwalenia Pekińskiej Platformy Działań.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

23.01.2020

Prześladowania chrześcijan na świecie osiągają niespotykaną wcześniej skalę – raport Open Doors

Międzynarodowa organizacja Open Doors, badająca sytuację chrześcijan oraz skalę ich prześladowań wydała swój doroczny raport. Zgodnie z końcowymi ustaleniami krwawe prześladowania chrześcijan na świecie przybierają na sile. W 2019 roku liczba osób dotkniętych tym procederem sięgnęła 260 milionów.

Czytaj Więcej