Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w imieniu Tomasza Terlikowskiego wzywa WUM do zaprzestania praktyk dyskryminacyjnych

Data publikacji: 26.01.2018

Ordo Iuris zarzuca władzom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rażące naruszenie zasady równego traktowania wobec reprezentowanego przez Instytut dra Tomasza Terlikowskiego. Prawnicy Ordo Iuris złożyli przedsądowe wezwanie w imieniu poszkodowanego domagając się roszczeń z tzw. ustawy równościowej.

W ostatnich dniach WUM odmówił zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych z drem Tomaszem Terlikowskim, mimo że warunki współpracy zostały uzgodnione między stronami. Na podstawie tej umowy, zgodnie z ustaleniami stron Tomasz Terlikowski miał prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami i doktorantami w ustalonych dniach i terminach, a także z określonych przedmiotów i dla określonych grup słuchaczy od lutego 2018 r.

Władze WUM wycofały się ze wcześniejszych ustaleń po opublikowaniu przez Wandę Nowicką na portalu Twitter informacji o złożonej ofercie, co było przyczyną prowadzenia „nagonki” medialnej. Także stanowcze zdementowanie przez rzecznika prasowego Warszawskiego Uniwersytetu informacji o toczących się negocjacjach dotyczących zawieranej umowy cywilnoprawnej potwierdza tezę, iż faktyczną przyczyną działania uczelni był światopogląd dra Tomasza Terlikowskiego, co narusza w sposób oczywisty art. art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2016, poz. 1219 tj.).

To kolejny już przypadek, kiedy władze publicznej uczelni naruszają zasadę równego traktowania z uwagi na światopogląd. Dzieje się to niestety pod wpływem nacisków środowisk lewicowych, których celem jest zawłaszczenie przestrzeni na polskich uczelniach. Mamy do czynienia z absurdalnym, ale też niezrozumiałym zjawiskiem; nie dyskutuje się o tym, czy bioetykę wykładać może zwolennik aborcji czy eutanazji, a niedopuszczalnym staje się gdy wykładowcą ma być specjalista od etyki chrześcijańskiej. – powiedział adw. Bartosz Lewandowski, reprezentujący dra Tomasza Terlikowskiego.

Instytut Ordo Iuris w złożonym wezwaniu przedsądowym zwraca się z żądaniem zawarcia umowy zlecenia na warunkach finansowych ogólnie przyjętych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na mocy której Tomasz Terlikowski będzie uprawniony i obowiązany do przeprowadzenia wcześniej ustalonych zajęć dydaktycznych oraz do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania kwoty 2000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania. Dr Tomasz Terlikowski zadeklarował przekazanie całej ewentualnie wyegzekwowanej kwoty na cel społeczny.

W opinii Ordo Iuris władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez odmówienie zawarcia z umowy cywilnoprawnej z drem Tomaszem Terlikowskim naruszyły zasadę równego traktowania z uwagi na światopogląd (w szczególności podzielania nakazów doktryny Społecznego Nauczania Kościoła Katolickiego, etyki chrześcijańskiej, przejawiającego się m.in. w stosunku do aborcji czy eutanazji).

Wolności obywatelskie

27.07.2018

Czy TSUE orzekł o naruszeniu praworządności przez Polskę? Ordo Iuris prostuje nierzetelne informacje pojawiające się w debacie publicznej

Wbrew powtarzanym w lewicowo-liberalnych mediach nierzetelnym informacjom, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie orzekał odnośnie do stanu praworządności w Polsce. Wyrok TSUE jest w istocie porażką irlandzkiego sądu, który dążył do odstąpienia od dotychczasowego orzecznictwa Trybunału oraz rozstrzygnięcia sprawy z pominięciem stanowiska Polski.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

19.06.2018

Oskarżona o zniesławienie prof. Bogdana Chazana w głośnym wpisie na Facebooku doprowadzona przed Sąd

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie musiał czekać aż półtora roku na przesłuchanie Anny G. – bardzo aktywnej w sieci byłej koordynatorki warmińsko-mazurskiego KOD, oskarżonej o zniesławienie prof. Bogdana Chazana. Została ona doprowadzona na salę sądową przez funkcjonariuszy Policji na mocy sądowego nakazu zatrzymania, gdyż od końca 2016 r. nie stawiała się na rozprawy.

 

Czytaj Więcej

Kolejna wygrana Ordo Iuris - Rodzice zachowali pełną opiekę wobec czwórki swoich dzieci

Pozytywna decyzja Sądu Rejonowego w Siedlcach i kolejna rodzina, która może spać spokojnie. Rodzice zachowali władzę rodzicielską wobec swoich dzieci. Rodziny bronili prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Jak wyglądała sprawa? Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej zostało zainicjowane przez szkołę, do której uczęszczało jedno z małoletnich dzieci.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.06.2018

Prezydencka propozycja pytań referendalnych. Komentarz ekspertów Ordo Iuris

Podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju Prezydent Andrzej Duda ogłosił propozycję piętnastu pytań, jakie mogłyby zostać zadane w trakcie referendum konsultacyjnego na temat ewentualnej zmiany Konstytucji RP. Jak zauważył Prezydent, ich ostateczna treść zostanie ustalona i zaprezentowana nie wcześniej niż 20 lipca bieżącego roku.

Czytaj Więcej