fbpx Ordo Iuris w obronie wolności obywatelskich.  Wysłuchanie publiczne w sprawie Prawa komunikacji elektronicznej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie wolności obywatelskich.  Wysłuchanie publiczne w sprawie Prawa komunikacji elektronicznej

Data publikacji: 08.03.2023

Adobe Stock

· Trwają prace nad projektem ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

· Projekt wzbudza liczne kontrowersje dotyczące m.in. przechowywania informacji przez firmy telekomunikacyjne w celu przekazania ich organom ścigania.

· Na początku lutego rząd zapowiedział wycofanie się z przepisów poszerzających m.in. uprawnienia służb w zakresie inwigilacji, co było zgodne z postulatem Ordo Iuris.

· Instytut wziął udział w wysłuchaniu publicznym w tej sprawie, które zostało zorganizowane w Sejmie.

Prace nad projektem ustawy rozpoczęły się 29 lipca 2020 r. Po dwóch i pół roku został on złożony do Sejmu. 6 lutego 2023 r. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii skierowała projekt na wysłuchanie publiczne.

Instytut Ordo Iuris wskazuje na szereg wątpliwości, jakie może budzić projekt. Ordo Iuris podkreśla, że w projekcie nadano definicje legalne jednym pojęciom, a nie zdefiniowano innych, równie istotnych, co ułatwiłoby interpretację o tym, jakie informacje nie są objęte obowiązkiem zatrzymywania danych telekomunikacyjnych (tzw. retencja) oraz zapewnienia dostępu do nich na żądanie uprawnionych podmiotów. Jako pewne rozwiązanie, Ordo Iuris proponuje doprecyzowanie zastosowanej siatki pojęciowej, np. poprzez rozszerzenie słowniczka ustawowego.

Zastrzeżenia w projektowanym stanie prawnym może wywoływać też brak zakazu czy ograniczeń handlu zatrzymanymi informacjami. W skrajnych przypadkach mogłoby to doprowadzić do precyzyjnego microtargetingu (czyli ścisłego określania grup odbiorców danych komunikatów), mogącego wpływać na decyzje całego społeczeństwa.

Instytut nie zgadza się także z wymogiem korzystania z centrów danych zlokalizowanych tylko w Polsce. Ordo Iuris wskazuje, że rozsądne byłoby kompromisowe rozwiązanie polegające na gromadzeniu i przechowywaniu danych na terenie Unii Europejskiej, względnie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawnicy zwracają też uwagę na decyzję o obowiązku blokowania połączeń lub komunikatów elektronicznych przesyłanych w związku ze świadczoną publicznie dostępną usługą telekomunikacyjną. Instytut zauważa, że termin 6-godzinny jest bardzo krótki na dogłębną analizę decyzji, co szczególnie w porze nocnej może stwarzać poważne ryzyko dla jej wykonalności w ustawowym terminie. Możliwość ustnego przekazywania decyzji może budzić poważne wątpliwości np. co do zgodności z zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa. Pojawia się też istotne pytanie o ponoszenie przez organ konsekwencji decyzji w sytuacji, kiedy nie jest ona udokumentowana.

- Instytut Ordo Iuris z aprobatą przyjmuje do wiadomości zapewnienia strony rządowej z 6 lutego o wycofaniu się z rozszerzenia zakresu uprawnień podmiotów uprawnionych co do przekazywania danych. Ma jednak wciąż zastrzeżenia co do niektórych zagadnień – podkreślił Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Badań i Analiz Instytutu Ordo Iuris.

Aktualnie Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii ma przedstawić sprawozdanie ze swoich prac do dnia 11 kwietnia 2023 r. Projekt dotyczy zastąpienia obowiązującej w chwili obecnej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, która stanowić będzie ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej w Polsce. Celem prowadzonych prac legislacyjnych jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Wspieram
Wolności obywatelskie

27.03.2023

Obrońmy Jana Pawła II. Apel w związku z pomówieniami na temat papieża

· Głośnym echem odbił się wyemitowany przez TVN 24 reportaż pt. „Franciszkańska 3” oskarżający Jana Pawła II o domniemane tuszowanie pedofilii wśród duchownych.

· Materiał został oparty na dokumentach Służb Bezpieczeństwa, zeznaniach tajnych współpracowników SB oraz anonimowych wypowiedziach.

· Jest to jeden z wielu przeprowadzonych w ostatnim czasie ataków na Jana Pawła II przez środowiska lewicowe.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

23.03.2023

Poglądy sędzi ponad prawem. Wyrok w sprawie członków zarządu Fundacji Pro-Prawo do życia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe skazał Mariusza Dzierżawskiego na rok ograniczenia wolności i zapłatę nawiązki w wysokości 15 tys. zł. Postępowanie przeciwko członkowi zarządu Fundacji Pro-prawo do życia zostało zainicjowane na skutek oskarżenia ze strony Stowarzyszenia Tolerado – organizacji głoszącej postulaty ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.03.2023

Prawo do życia czy prawo do aborcji? Konferencja w Sejmie RP

24 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Życia. Tego dnia w Sejmie RP odbędzie się konferencja pt. "Prawo do życia czy prawo do aborcji?". Jednym z prelegentów będzie adw. Jerzy Kwaśniewski - prezes Ordo Iuris. 

Strona konferencji - LINK

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.03.2023

Ataki na papieża mają wywołać cywilizacyjną wojnę domową

Jesteśmy właśnie świadkami frontalnego ataku na wiarę i największy dla Polaków autorytet – św. Jana Pawła II. Pierwszym efektem ma być wywołanie w Polsce religijnej, kulturowej, cywilizacyjnej wojny domowej. Głównym celem – przekucie tej kampanii nienawiści i oszczerstw w paliwo polityczne na najbliższe wybory.

Czytaj Więcej