Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pakt migracyjny ostatecznie przyjęty przez Radę Unii Europejskiej

Data publikacji: 15.05.2024

Adobe Stock

· Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła pakt migracyjny i azylowy.

· Porozumienie zakłada wprowadzenie kontrowersyjnego mechanizmu solidarnościowego, w ramach którego Rada Unii Europejskiej ma ustalać skalę wsparcia dla migrantów, wymaganego od poszczególnych państw.

· Zgodnie z Paktem, to Komisja Europejska ma decydować o zastosowaniu w danej sytuacji „środków solidarnościowych”, czyli relokacji, pomocy finansowej lub pomocy operacyjnej.

· Przeciwko przyjęciu Paktu głosowali przedstawiciele Polski i Węgier, jednak ze względu na większościową metodę głosowania w Radzie, wszystkie akty prawne ustanawiające nowy system azylowo-migracyjny zostały przyjęte.

· Postanowienia Paktu wejdą w życie w ciągu dwóch lat.

 

- Pakt zawiera pewne pozytywne elementy, takie jak wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania, kontroli przesiewowej imigrantów czy ujednolicenie procedur azylowych. Patrząc na Pakt całościowo, trzeba niestety przyznać, iż szczególnie problematyczny jest tzw. mechanizm solidarnościowy, na mocy którego państwa członkowskie, wbrew nazwie, zmuszane będą do przyjmowania określonej liczby imigrantów. Rozporządzenie przewiduje, co prawda, możliwość zwolnienia danego kraju z obowiązku uczestnictwa w „mechanizmie solidarności” z ważnych powodów, jednak finalna decyzja w przedmiotowej sprawie zależy faktycznie od arbitralnej decyzji Rady Unii Europejskiej – wskazuje Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Pakt azylowy i migracyjny to zbiór 10 aktów prawa, w zdecydowanej większości rozporządzeń, które mają być odpowiedzią Unii Europejskiej na nasilający się kryzys migracyjny, będący wynikiem niekontrolowanego napływu ludności z krajów Afryki i Azji do państw członkowskich UE. Sam Pakt, przedstawiony przez Komisję Europejską w 2020 roku, stanowi zestaw propozycji legislacyjnych i politycznych, obejmujących wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania o niepokojących ruchach migracyjnych i przyspieszonych procedur rozpatrywania wniosków azylowych oraz wzmocnienie kontroli tożsamości imigrantów na granicy. Wprowadzony ma być także tzw. mechanizm solidarnościowy, w ramach którego państwa w szczególnie trudnej sytuacji imigracyjnej otrzymają wsparcie ze strony krajów mniej obciążonych. Wsparcie w ramach mechanizmu może przyjąć formę przymusowej relokacji imigrantów, pomocy finansowej lub pomocy operacyjnej (np. w formie wysłania dodatkowych strażników granicznych z jednego państwa do drugiego).

Pakt, opracowywany z licznymi trudnościami od 2016 roku, został przyjęty przez Parlament Europejski niewielką większością głosów w kwietniu tego roku. Końcem ścieżki legislacyjnej była decyzja Rady Unii Europejskiej, która zdecydowała się poprzeć rozwiązania zawarte w Pakcie azylowo-migracyjnym. Przeciwko wszystkim dziesięciu aktom prawnym tworzącym Pakt zagłosowały tylko Polska i Węgry. Te dwa kraje zostały przegłosowane w Radzie Unii Europejskiej przez pozostałe państwa członkowskie UE, które posiadały większość potrzebną do ostatecznego przyjęcia Paktu. Następnym krokiem będzie publikacja w Dzienniku Urzędowym, przy czym większość regulacji zawartych w pakcie ma obowiązywać od 2026 roku.

Od samego początku Pakt budził liczne kontrowersje, które w pierwszej kolejności odnosiły się do tzw. mechanizmu solidarnościowego. Na wskazaną problematykę uwagę zwrócili eksperci Instytutu Ordo Iuris, którzy opracowali obszerną analizę poświęconą systemowi azylowo-migracyjnemu Unii Europejskiej. Sam mechanizm to procedura uzgadniania środków podejmowanych przez państwa członkowskie w celu wsparcia państw narażonych lub poddanych szczególnej presji migracyjnej. Jednym ze środków w ramach tego mechanizmu jest relokacja osób z jednego kraju członkowskiego do drugiego. Każde z państw może, co prawda, wystąpić o częściowe zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z tego typu obowiązków, jednak ostateczna decyzja w tej materii zależna jest od rozstrzygnięcia Rady Unii Europejskiej. Co istotne, mechanizm solidarnościowy, w przeciwieństwie do mechanizmu zastosowanego po kryzysie imigracyjnym z 2015 roku (art. 78 TfUE), nie ma charakteru tymczasowego.

- W ocenie ekspertów Instytutu, zasadnicze ryzyko wiąże się napływem imigrantów, którzy mogą być umieszczeni w Polsce na podstawie przepisów o tzw. mechanizmie solidarnościowym. Przedstawiciele obecnego rządu wielokrotnie podnosili, iż tego typu sytuacja nie powinna stanowić zagrożenia dla Rzeczypospolitej, jako że nasz kraj przyjął bardzo dużą liczbę uchodźców pochodzących z ogarniętej wojną Ukrainy. Wcześniej Instytut, majac na uwadze kryzys uchodźczy wywołany rosyjską agresją na Ukrainę, w analizie rekomendował wprowadzenie przepisu szczególnego, gwarantującego Polsce wsparcie w ramach mechanizmu solidarnościowego w związku z przyjmowaniem uchodźców. Jednocześnie zastosowanie możliwości uchylenia się od określonych postanowień paktu nie powinno być zależne od opinii instytucji unijnych oraz powinno zostać udzielone na czas nieokreślony – dodaje Patryk Ignaszczak.

Wspieram
Działalność Instytutu

20.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Toruniu i Warszawie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Toruniu i Warszawie.

 

TORUŃ

23 maja, godz. 19:00

Duża aula Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Trzaskowski zdejmuje krzyże i uderza w chrześcijan!

Rafał Trzaskowski dał sygnał do usunięcia krzyża, wizerunków świętych patronów i Najświętszej Maryi Panny z urzędów w całej stolicy. To tylko kwestia czasu, by bezprawne zarządzenie rozlało się na urzędy, szkoły i szpitale pod kontrolą lewicowych samorządów w całej Polsce. Dlatego podjęliśmy wielopoziomowe działania.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2024

Nie zdejmuj krzyża – apel do Rafała Trzaskowskiego

· Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania” w stołecznych urzędach.

Czytaj Więcej