Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

PE chroni Guya Verhofstadta przed odpowiedzialnością za obraźliwe słowa

Data publikacji: 26.03.2018

Fotolia

W imieniu dra Bawera Aondo-Akaa - znanego działacza patriotycznego i pro-life -prawnicy Instytutu Ordo Iuris skierowali do Parlamentu Europejskiego wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec posła Parlamentu Europejskiego Guya Verhofstadta, a także podjęli walkę przed polskim sądem o uchylenie mu immunitetu. Wniosek dotyczy słów w których były premier Belgii nazwał uczestników Marszu Niepodległości m.in. „faszystami”, „neonazistami” i „białymi suprematystami”. Dr Bawer Aondo-Akaa poczuł się urażony tymi słowami i zdecydował o podjęciu kroków prawnych. Parlament Europejski odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Ordo Iuris nie kończy walki o dobre imię polskich patriotów, choć dotychczas Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wciąż nie podjął niezbędnych kroków w celu odczytania aktu oskarżenia belgijskiemu politykowi.

 

Sprawa dotyczy wydarzeń z 15 listopada 2017 r. kiedy podczas debaty w Parlamencie Europejskim dotyczącym praworządności i demokracji w Polsce europarlamentarzysta Guy Verhofstadt wypowiadając się o Marszu Niepodległości stwierdził  m.in. „w sobotę 60 000 faszystów przemaszerowało ulicami Warszawy - neonazistów i białych suprematystów (…)”.

 

Przeciwko tym znieważającym sformułowaniom stanowczo zaprotestował patriota i pro-lifer dr Bawer Aondo-Akaa, który corocznie uczestniczy w listopadowym Marszu Niepodległości. W jego imieniu prawnicy Instytutu Ordo Iuris skierowali do Parlamentu Europejskiego m.in. wniosek o wszczęcie wobec byłego premiera Belgii postępowania dyscyplinarnego. W swojej lakonicznej odpowiedzi Parlament Europejski powołując się na art. 11 ust. 3 Regulaminu PE odmówił wszczęcia wobec belgijskiego europarlamentarzysty postępowania dyscyplinarnego, argumentując, że przewodniczący Antonio Tajani winien szanować wolność słowa posła Guy Verhofstadta wyrażoną na forum publicznym, w związku z prowadzoną debatą na temat praworządności w Polsce.

 

Odpowiedź Parlamentu Europejskiego w sprawie niedopuszczalnych słów Guya Verhofstadta składania do zastanowienia się nad granicami wolności wypowiedzi przysługującej eurodeputowanym? Niejednokrotnie Parlament Europejski w dużo bardziej błahych sprawach (np. w sprawach Ryszarda Czarneckiego, Janusza Korwina Mikke) był skłonny podjąć działania dyscyplinujące wobec swoich członków. Miało to miejsce w przypadku uchylenia immunitetu prof. Ryszardowi Legutko, który został pozwany o naruszenie dóbr osobistych przez kilku wrocławskich licealistów. W tym przypadku także sądy polskie, na czele z Sądem Najwyższym, nie miały wątpliwości, że poseł przekroczył granice wolności słowa nazywając uczniów „rozwydrzonymi smarkaczami” – mówi adw. Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Podobna kwestia dotyczyła węgierskiego europosła, Istvana Ujhelyi, który miał odpowiadać przed sądem karnym za zniesławienie innego polityka w mediach. Komisja prawna Parlamentu Europejskiego stwierdziła, że na podstawie dotychczasowego orzecznictwa TSUE należy deputowanemu mandat uchylić. Jak stwierdzi Trybunał Sprawiedliwości, zakres immunitetu, o którym mowa w art. 8 Protokołu - „powinien być ustalony wyłącznie na podstawie prawa wspólnotowego”. Trybunał stwierdził, że „oświadczenie złożone przez posła do Parlamentu Europejskiego poza pomieszczeniami Parlamentu, w którego sprawie wszczęto postępowanie karne w jego państwie członkowskim pochodzenia z tytułu czynu zabronionego polegającego na pomówieniu, stanowi opinię wyrażoną w czasie wykonywania przez niego obowiązków parlamentarnych objętą zakresem immunitetu określonego w tym przepisie, tylko gdy oświadczenie to odpowiada subiektywnej ocenie, która wykazuje bezpośrednią więź z wykonywaniem takich obowiązków”. W toku prac Parlamentu uchylano także immunitety Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen i Mylene Troszczyński.

 

Wprawdzie Komisja prawna podkreśla, że zasadniczo celem immunitetu jest zapewnienie posłowi możliwości swobodnego wypowiadania się i wykonywania obowiązków, jednak uprawnienie to powinno być rozpatrywane w świetle nie tylko przepisów, ale także wartości unijnych w tym zasady równości wynikającej z art. 20 Karty Praw Podstawowych i zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji z art. 21 Karty Praw Podstawowych. Przywilej swobody wyrażania opinii przez posłów do Parlamentu Europejskiego nie jest więc prawem o charakterze absolutnym. Jeżeli więc postępowanie nie ma na celu zaszkodzeniu wykonywania funkcji przez daną osobę, można żądać uchylenia immunitetu eurodeputowanego.

To niejedyne działania Ordo Iuris podjęte w sprawie niedopuszczalnej wypowiedzi Guya Verhofstadta. W imieniu dra Aondo-Akaa skierowano także do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie prywatny akt oskarżenia o czyn z art. 212 KK i 216 KK. Zgodnie z regulaminem Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu posła musi skierować do przewodniczącego właściwy organ państwa członkowskiego. Zatem to właśnie polski Sąd jest organem uprawnionym do złożenia wniosku o uchylenie immunitetu eurodeputowanego. Pomimo podnoszenia przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego tej okoliczności, do tej pory nie zostały przez polski sąd podjęte żadne działania zmierzające do uchylenia immunitetu Guyowi Verhofstadowi.

Projekt Konwencji o Prawach Rodziny zaprezentowany w Brukseli

W Parlamencie Europejskim zaprezentowano projekt międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny, który przygotowali eksperci Instytutu Ordo Iuris z inicjatywy europosła Marka Jurka. Dokument ma chronić prawa rodziny jako wspólnoty oraz prawa rodziców i dzieci, stanowiąc alternatywę dla ideologicznych założeń godzącej w rodzinę Konwencji Stambulskiej. Założenia Konwencji po raz pierwszy zostały przedstawione w Warszawie. 

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

19.06.2018

Oskarżona o zniesławienie prof. Bogdana Chazana w głośnym wpisie na Facebooku doprowadzona przed Sąd

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie musiał czekać aż półtora roku na przesłuchanie Anny G. – bardzo aktywnej w sieci byłej koordynatorki warmińsko-mazurskiego KOD, oskarżonej o zniesławienie prof. Bogdana Chazana. Została ona doprowadzona na salę sądową przez funkcjonariuszy Policji na mocy sądowego nakazu zatrzymania, gdyż od końca 2016 r. nie stawiała się na rozprawy.

 

Czytaj Więcej

Kolejna wygrana Ordo Iuris - Rodzice zachowali pełną opiekę wobec czwórki swoich dzieci

Pozytywna decyzja Sądu Rejonowego w Siedlcach i kolejna rodzina, która może spać spokojnie. Rodzice zachowali władzę rodzicielską wobec swoich dzieci. Rodziny bronili prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Jak wyglądała sprawa? Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej zostało zainicjowane przez szkołę, do której uczęszczało jedno z małoletnich dzieci.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.06.2018

Prezydencka propozycja pytań referendalnych. Komentarz ekspertów Ordo Iuris

Podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju Prezydent Andrzej Duda ogłosił propozycję piętnastu pytań, jakie mogłyby zostać zadane w trakcie referendum konsultacyjnego na temat ewentualnej zmiany Konstytucji RP. Jak zauważył Prezydent, ich ostateczna treść zostanie ustalona i zaprezentowana nie wcześniej niż 20 lipca bieżącego roku.

Czytaj Więcej