Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd pozwala na demonstrację rolników. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

Data publikacji: 19.03.2024

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Przemyślu uwzględnił odwołanie od decyzji wójta Gminy Przeworsk, zakazującej manifestacji rolników na autostradzie A4.

· Początkowo wójt zgodził się na zgromadzenie, jednak później zakazał jego przeprowadzenia w części dotyczącej organizacji blokady autostrady.

· Rolnik organizujący manifestację złożył w tej sprawie odwołanie do sądu w Przemyślu.

· Prawnicy Ordo Iuris, którzy reprezentowali organizatora, wskazywali na naruszenie przez wójta przepisów Konstytucji RP i aktów prawa międzynarodowego, poprzez nieuzasadnione i nieproporcjonalne ograniczenie wolności zgromadzeń.

· Pełnomocnicy rolnika podkreślali też, że wójt błędnie ocenił, iż demonstracja narusza prawo karne.

· Sąd Okręgowy podzielił argumentację Ordo Iuris i uchylił decyzję o zakazie manifestacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu mającym się odbyć 20 marca wpłynęło do wójta Gminy Przeworsk 13 marca. Dotyczyło ono demonstracji na drodze nr 835 Gwizdaj – Gorliczyna oraz blokady autostrady A4. Dzień po zgłoszeniu, wójt przekazał wnioskodawcy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. Jednak 15 marca zapadła decyzja o zakazie organizacji zgromadzenia publicznego w części dotyczącej przeprowadzenia blokady autostrady A4. Od tej decyzji zostało złożone odwołanie do Sądu Okręgowego w Przemyślu.

18 marca w godzinach popołudniowych sąd poinformował o wyznaczeniu rozprawy w tej sprawie na godz. 9 następnego dnia. Szybkość postępowania wynikała z tego, że przepisy Prawa o zgromadzeniach określają specyficzny 24-godzinny tryb postępowania. Zgodnie z tym trybem, organizator zgromadzenia ma 24 godziny na złożenie odwołania od decyzji wójta, a następnie Sąd Okręgowy ma 24 godziny na rozpoznanie odwołania.

Pełnomocnicy organizatora z Instytutu Ordo Iuris zarzucali, że decyzja wójta narusza przepisy Konstytucji RP oraz Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wskazywali przy tym na nieuzasadnione i nieproporcjonalne ograniczenie wolności zgromadzeń. Ponadto argumentowali, że organ, wydając skarżoną decyzję, naruszył przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach, błędnie uznając, że odbycie zgromadzenia narusza przepisy karne.

Prawnicy Ordo Iuris wskazywali, że wolność zgromadzania się i wolność stowarzyszania się jest gwarantowana na wszystkich poziomach, a zatem zarówno na poziomie narodowym (czyli państw członkowskich), jak i na poziomie ponadnarodowym – całej Unii Europejskiej. Jest to wolność, która stanowi jeden z podstawowych elementów demokratycznego państwa prawa i ustroju demokratycznego. Z uwagi na ten fakt, wszelkie ograniczenia wolności zgromadzeń powinny być traktowane jako wyjątek, a przesłanki umożliwiające zakaz przeprowadzenia zgromadzenia nie mogą być interpretowane rozszerzająco. W szczególności nie mogą opierać się wyłącznie na ogólnych prognozach, domysłach lub przypuszczeniach, a wykładnia art. 14 Prawo o zgromadzeniach uwzględniać musi wspomniane wartości i normy wyższego rzędu, wynikające z Konstytucji RP i przepisów prawa międzynarodowego. Co więcej, postępowanie, które uniemożliwia realizację wolności pokojowych zgromadzeń z powodu utrudnień w ruchu, jest sprzeczne z wykładnią art. 57 Konstytucji RP.

Ponadto, w ocenie prawników, wójt, uzasadniając decyzję o zakazie zgromadzenia, nie przeprowadził analizy, tylko wydał decyzję uwzględniającą żądanie Komendanta Powiatowego Policji, który w ogóle nie był uczestnikiem postępowania. Prawnicy w toku postępowania wskazywali również, że protesty rolników odbywają się od pewnego czasu w całym kraju i polegają na manifestacjach na drogach różnych kategorii (także autostradach). Dotychczasowe doświadczenia z tymi protestami przemawiają za przyjęciem pokojowego charakteru zgromadzeń, podczas których nie odnotowano jakichkolwiek szkód w mieniu lub zagrożenia zdrowia albo życia. Sąd Okręgowy w Przemyślu podzielił argumentację Ordo Iuris, uwzględnił odwołanie i uchylił zaskarżoną decyzję.

Postanowienie Sądu nie jest prawomocne. Wójtowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia do sądu apelacyjnego w terminie 24 godzin od jego wydania, a sąd apelacyjny takie zażalenie rozpoznaje także w terminie 24 godzin. Jednak, zgodnie z art. 16 ust. 6 Prawa o zgromadzeniach, postanowienie sądu pierwszej instancji podlega natychmiastowemu wykonaniu. Oznacza to, że pomimo braku prawomocnego orzeczenia w tej sprawie zaplanowane jutrzejsze zgromadzenie będzie mogło się odbyć.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.07.2024

Specjalna Sprawozdawca ONZ wzywa do globalnego zwalczania prostytucji jako systemu przemocy

· Reem Alsalem - Specjalna Sprawozdawca ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt wzywa do globalnego uznania i zwalczania prostytucji jako systemu przemocy.

Czytaj Więcej