Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sprawa znieważania wizerunku Matki Boskiej. Prokuratura cofa swoją kasację, a Sąd Najwyższy oddala kasacje oskarżycieli posiłkowych

Data publikacji: 28.03.2024

Adobe Stock

· Sąd Najwyższy oddalił kasacje od wyroku uniewinniającego trzy aktywistki lewicowe oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

· Kobiety w kwietniu 2019 r. rozklejały w pobliżu kościoła św. Maksymiliana w Płocku plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z „aureolą” w barwach logotypu ruchu LGBT.

· Wcześniej aktywistki zostały uniewinnione przez Sąd Rejonowy w Płocku i Sąd Okręgowy w Płocku.

· Instytut Ordo Iuris reprezentował w postępowaniu byłego proboszcza parafii.  

· Kasację w tej sprawie wniosła także prokuratura, która od początku opowiadała się za skazaniem aktywistek. Niespodziewanie jednak oskarżyciel publiczny cofnął kasację tuż przed terminem rozprawy.

 

Sytuacja miała miejsce w nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r. Trzy aktywistki rozkleiły wówczas plakaty w okolicy kościoła św. Maksymiliana Kolbego. Ich zdaniem, miało to stanowić odpowiedź na dekorację Grobu Pańskiego w świątyni. Dekoracja odnosiła się do krytycznego stanowiska Kościoła na temat ideologii LGBT oraz gender.

 

Prawnicy Ordo Iuris reprezentowali w postępowaniu byłego proboszcza parafii – ks. Tadeusza Łebkowskiego. Drugą oskarżycielką posiłkową była Kaja Godek. W toku procesu oskarżyciele posiłkowi wskazywali, że zestawienie wizerunku Matki Boskiej z symbolem ideologii LGBT i zachowań sprzecznych z nauczaniem Kościoła narusza ich uczucia religijne. Plakaty umieszczono też m.in. na publicznych toaletach i śmietnikach. Aktywistki nie przyznały się do rozklejania ich w tych miejscach, mimo iż stwierdziły, że tej nocy nikt inny tych wizerunków nie rozlepiał. Ponadto, w sprawie nie powołano biegłego, mimo że jest to standard w tego typu przypadkach.

 

Sąd Rejonowy, w uzasadnieniu wyroku uniewinniającego wskazał, że działania kobiet miały charakter prowokujący, a ich motywacją było zwrócenie uwagi na, w ich ocenie, homofobiczny wystrój kościoła. W opinii sądu, celem aktywistek nie była obraza uczuć religijnych ani znieważenie wizerunku Matki Boskiej.

 

Przestępstwo obrazy uczuć religijnych może być jednak popełnione także w zamiarze ewentualnym, na co wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego. Stwierdzono to m.in. w uchwale z 29 października 2012 roku (sygn. akt I KZP 12/12). W tej uchwale Sąd Najwyższy wprost odpowiedział na pytanie Sądu Okręgowego, że przestępstwo określone w art. 196 k.k. popełnia ten, kto swoim zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym obejmuje wszystkie znamiona tego występku.

 

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris złożyli apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Apelację wniosła także prokuratura i pełnomocnik drugiej oskarżycielki posiłkowej – Kai Godek. Pełnomocnicy pokrzywdzonego ks. Tadeusza Łebkowskiego podkreślili, że, zdaniem oskarżonych, zniekształcony wizerunek Maryi miał być „wyrazem akceptacji i bezwarunkowej miłości dla wszystkich, niezależnie od orientacji seksualnej”, natomiast obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jest symbolem tych wartości tylko dla katolików. Co za tym idzie, wykorzystanie go w innym celu niż jako obiekt kultu religijnego, miało za cel obrazę uczuć religijnych.

 

Sąd pierwszej instancji uznał, że oskarżone nie wyrażały akceptacji dla rozlepiania wizerunku w miejscach takich jak śmietnik czy publiczna toaleta. Prawnicy Ordo Iuris zaznaczyli jednak, że inne obiekty, na których plakat był wieszany (latarnia czy transformator), również nie są miejscami uznawanymi za godne umieszczania tam przedmiotów czci religijnej. Sąd stwierdził, że aktywistki miały na celu zwrócenie uwagi na domniemaną dyskryminację osób identyfikujących się z ruchem LGBT, która miałaby prowadzić do prób samobójczych. W odpowiedzi na to, prawnicy wskazali, że forma wybrana przez oskarżone w żaden sposób nie odzwierciedla takiej opinii. Co więcej, wizerunki były umieszczane nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła św. Maksymiliana, ale również w odległości nawet kilkuset metrów od niego. Zaprzecza to zatem argumentowi, że plakaty stanowiły sprzeciw wobec dekoracji Grobu Pańskiego.

 

Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzy lewicowe aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych. W związku z tym, prawnicy Instytutu Ordo Iuris złożyli w imieniu pokrzywdzonego w tej sprawie księdza kasację do Sądu Najwyższego. Kasacje wywiedli również Prokuratura Rejonowa w Płocku oraz pełnomocnik drugiej oskarżycielki posiłkowej, Kai Godek.

 

Pierwotnie termin rozprawy został wyznaczony na 27 października 2023 r. W ostatniej chwili termin został odwołany z uwagi na wniosek obrony o wyłączenie dwóch z trzech sędziów Sądu Najwyższego, którzy mieli orzekać sprawie, w związku z uzyskaniem przez nich statusu sędziów po 2018 r., czyli po nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Z uwagi na to doszło do zmiany składu orzekającego i wyznaczono termin rozprawy na 28 marca 2024 r.

 

W dniu 18 marca 2024 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło pismo od Prokuratury Rejonowej w Płocku zatytułowane „wniosek o cofnięcie kasacji”. W związku z tym kasacja wniesiona przez prokuraturę została pozostawiona bez rozpoznania. Natomiast obecny na rozprawie kasacyjnej prokurator wnosił o oddalenie pozostałych kasacji wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, przyłączając się w ten sposób do stanowiska obrony.

 

SN oddalił obie kasacje jako oczywiście bezzasadne, uznając wszystkie zarzuty kasacyjne za chybione oraz stwierdzając, że Sąd Okręgowy właściwie ocenił motywy działania sprawców.

 

Instytut Ordo Iuris zauważa, że konsekwentna linia orzecznicza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, iż istnieje konieczność ochrony uczuć religijnych, jako elementu szerszej wolności religii. Stanowi ona uzasadnienie dla ograniczenia wolności wyrażania opinii w wypadku konfliktu obu dóbr. Trybunał w Strasburgu zaznacza, że władze państwowe dysponują szerokim marginesem swobody, co do formy, w jakiej uczucia religijne będą chronione. Ponadto, ochrona uczuć religijnych oznacza realizację obowiązku zapewnienia przez państwo pokojowej koegzystencji różnych wyznań i religii – jak wynika z uzasadnienia wyroku ETPC z 2018 roku w sprawie E.S. przeciwko Austrii. Oprócz tego, ochrona uczuć religijnych jest standardem prawnym w wielu krajach Unii Europejskiej, co pokazuje analiza przygotowana przez Ordo Iuris. We Włoszech czy Irlandii przewidziane są m.in. kary za bluźnierstwo. Natomiast w Hiszpanii zakazane jest obrażanie uczuć osób wierzących poprzez wyśmiewanie ich wierzeń, dogmatów lub ceremonii. Podobne przepisy obowiązują np. w Austrii czy Niemczech, gdzie za obrazę uczuć religijnych grozi do trzech lat więzienia.

Wolności obywatelskie

15.04.2024

Nie można zmienić unijnych traktatów bez akceptacji wszystkich państw członkowskich. Analiza Ordo Iuris

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Olsztynie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Olsztynie.

18 kwietnia, godz. 17:00

Centrum Św. Jakuba

ul. Pieniężnego 2A

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Zaczyna się epoka genderowej cenzury w Polsce

Stało się. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oficjalny projekt ustawy cenzorskiej. 3 lata więzienia mają grozić za prawdę niewygodną dla ideologów gender i aktywistów LGBT. Od kilku miesięcy szykowaliśmy się na ten dzień.

Czytaj Więcej