Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma decydować, kto ocenzuruje obywateli. Opinia Ordo Iuris na temat projektu ustawy

Data publikacji: 25.04.2024

Adobe Stock

· Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę, w której wskazuje, że wdrożenie zmian może pociągnąć za sobą działania cenzorskie na platformach społecznościowych.

· Projekt przekazuje prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej kompetencje m.in. do przyznawania statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego, którego zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie mają być rozpatrywane priorytetowo przez dostawców.

· Prezes UKE będzie mógł też przyznawać status zweryfikowanego badacza uprawniającego do dostępu do niektórych danych posiadanych przez dostawców platform internetowych lub wyszukiwarek.

· Ordo Iuris podkreśla, że zmiany mogą znacznie ograniczyć swobodę wypowiedzi w Internecie, szczególnie w obliczu planów wprowadzenia kar za tzw. mowę nienawiści.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

W wykazie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (nr UC21), który ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.

 

Przewidziane w projekcie zmiany sprowadzają się w głównej mierze do przypisania uprawnień właściwych organów oraz koordynatora ds. usług cyfrowych odpowiednim krajowym organom administracji. Najważniejsze w projekcie ustawy są rozdziały 4b-4d, przewidujące nadawanie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej trzech rodzajów statusów:

  1. certyfikowania podmiotów do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów;
  2. przyznawania statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego, którego zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie mają być rozpatrywane priorytetowo przez dostawców;
  3. przyznawanie statusu zweryfikowanego badacza, uprawniającego do dostępu do niektórych danych posiadanych przez dostawców bardzo dużych platform internetowych lub bardzo dużych wyszukiwarek internetowych.

 

Ordo Iuris wskazuje, że zachowanie bezstronności przez podmiot nadający te statusy jest szczególnie istotne w kontekście planów wprowadzenia karalności tzw. mowy nienawiści, co może być wykorzystywane instrumentalnie w celu ograniczania wolności słowa oraz swobody debaty publicznej. Ponadto negatywnie należy ocenić rezygnację ze strony polskiego ustawodawcy z możliwości ustanowienia bezpośrednio przez państwo organu pozasądowego rozstrzygania sporów, który to organ mógłby wspomóc polskich obywateli w sporach z wielkimi platformami internetowymi. W tym aspekcie, w ocenie Ordo Iuris, zasadne jest uzupełnienie przepisów projektu.

 

Ponadto w projekcie przewidziano wyłączenie stosowania przepisów Działu IVA Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przepisy tego działu odnoszą się do stosowania kar administracyjnych i zawierają szereg rozwiązań korzystnych z punktu widzenia obywatela będącego stroną postępowania.

 

- Od prezesa UKE zależeć będzie profil ideowy organizacji, które ze względu na uzyskanie statusu „zaufanego podmiotu” będą miały pierwszeństwo w rozpatrywaniu ich zgłoszeń dotyczących rzeczywiście albo rzekomo nielegalnych treści w Internecie. Ujawnia się w tym wypadku scentralizowany, urzędniczy, totalny koncept walki z kontrowersyjnymi treściami w Internecie, jakże różny od zdecentralizowanego, demokratycznego systemu nadawania kontekstu wpisom na platformie X – wskazuje Łukasz Bernaciński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Nielegalni imigranci docierają do Polski. Ordo Iuris domaga się dokładnych informacji od władz wojewódzkich i Ambasady Niemiec

· W ostatnim czasie media obiegły informacje o imigrantach docierających do Polski z terytoriów Niemiec i Białorusi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Fiasko prac nad traktatem pandemicznym? Globalne zarządzanie zdrowiem oddala się

· W trakcie 77 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nie udało się uzgodnić i przyjąć tekstu umowy międzynarodowej określanej jako „traktat pandemiczny”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Spór o wolne niedziele, czyli o tym, komu służy państwo polskie

· Na ostatnim posiedzeniu Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy Polski 2050, który dotyczy ograniczenia prawa pracowników handlu do niedzielnego wypoczynku.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej