Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Warszawska uchwała w sprawie opłat za wywóz odpadów budzi liczne wątpliwości prawne. Opinia Ordo Iuris

Data publikacji: 26.10.2020

Adobe Stock

Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty. Od 1 grudnia 2020 r. wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości zużytej wody. Uchwała Rady Miasta jest nie tylko niekorzystna dla rodzin z dziećmi, ale również budzi liczne wątpliwości prawne. Opinię w sprawie przygotowało Ordo Iuris. Została ona przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz wojewodzie.


PRZECZYTAJ OPINIĘ

 

W uzasadnieniu do uchwały podkreśla się gwarancyjny charakter wprowadzonych uregulowań, dzięki którym koszty gospodarki odpadami miałyby zostać rozłożone sprawiedliwie pomiędzy mieszkańców. Projektodawcy ponadto usprawiedliwiają nowe przepisy koniecznością zapewnia ochrony środowiska. Pomija się jednak przy tym dobro rodzin wieloosobowych, bowiem przyjęta uchwała spowoduje istotne obciążenie ich budżetów. Mieszkańcy nie są gotowi na wprowadzone zmiany w takim krótkim czasie, bowiem nowela miałyby wejść w życie już od 1 grudnia, w trakcie bieżącego roku rozliczeniowego.

W uchwale brak też przepisów przejściowych, przez co jej skutki rozciągną się wstecz. Dodatkowo podjęta uchwała przewiduje maksymalną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mimo że lokalne władze miały możliwość uchwalić stawkę w niższej wysokości. W uzasadnieniu brak jest również wyliczeń, które uzasadniałyby taką wysokość przyjętej stawki. Rodziny wieloosobowe już w następnym roku zapłacą istotnie więcej za odpady komunalne, co jest niesprawiedliwe społecznie i wymaga interwencji. Instytut Ordo Iuris złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opinię na temat przedmiotowej uchwały, jednocześnie rekomendując stwierdzenia nieważności uchwały. Opinia trafiła również do Wojewody Mazowieckiego.

Najbardziej poszkodowaną grupą społeczną, która zostanie w sposób nieproporcjonalny obciążona kosztami przyjętej w uchwale metody obliczania opłaty będą rodziny z dziećmi. Z uwagi na postanowienie w Konstytucji RP o zapewnieniu przez państwo szczególnej ochrony rodzinie, organy samorządowe powinny dołożyć należytej staranności w uchwalaniu takich postanowień aktów prawa miejscowego, które faktycznie będą chronić rodzinę. Szczególnie istotny problem w odniesieniu do opiniowanej uchwały stanowi również okres uwzględniany do ustalenia średniego miesięcznego zużycia wody. Z uwagi na brak rozwiązań przejściowych, wykracza on bowiem wstecz w stosunku do założonego momentu wejścia w życie uchwały. Mając na względzie wszystkie wskazane w opinii Instytutu uwagi konieczne wydaje się wszczęcie przez organ nadzorczy postępowania w celu stwierdzenia nieważności opiniowanej uchwały” – komentuje dr Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej