fbpx Wątpliwości co do proporcjonalności zmian w Kodeksie karnym wykonawczym – analiza Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wątpliwości co do proporcjonalności zmian w Kodeksie karnym wykonawczym – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 28.06.2022

Adobe Stock

· Do Sejmu trafił przygotowany przez ministra sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

· Głównym celem projektowanych zmian, zgodnie z twierdzeniem ich autora, jest „poprawa warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, ochrona społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw, poprawa warunków wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz usprawnienie procedur związanych z wykonywaniem kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania”.

· Pozytywną stroną projektu jest samo podjęcie próby kompleksowej reformy przepisów prawa karnego wykonawczego, a także starań na rzecz poszerzenia stosowania systemu dozoru elektronicznego.

· Wątpliwości mogą budzić natomiast propozycje daleko idącej arbitralności postępowania, szczególnie w zakresie pozostawienia skarg skazanych bez rozpoznania czy też sposobów zwiększenia efektywności egzekwowania kary pozbawienia wolności.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

„Brak jest informacji, z jakich powodów projektodawca uznał, że konieczne jest kumulatywne zastosowanie obu proponowanych rozwiązań w zakresie zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Istnieją obiektywne podstawy, by sądzić, że wprowadzanie wszystkich postulowanych rozwiązań w obecnej formie jest zamierzeniem chybionym” – wskazał Przemysław Pietrzak, dyrektor Wydawnictwa Naukowego Instytutu Ordo Iuris.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że „spośród osób wezwanych do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym tylko niewielki odsetek skazanych wywiązuje się z tego obowiązku zgodnie z wezwaniem sądu”, jednak nie określono rzeczywistej liczby takich osób. Przedstawione liczby obejmują zarówno skazanych, którzy uchylają się od obowiązku stawienia się do odbycia kary pozbawienia wolności, jak i tych, którzy np. złożyli wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary, wstrzymanie wykonania kary, i co do których to decyzji sądu administracja jednostki penitencjarnej nie otrzymała informacji od właściwego sądu. Jak zauważa Instytut Ordo Iuris, statystyki pozostają niejednoznaczne, a wynik ich analizy nie jest przesądzający.

Określenie celów ustawy nowelizującej jest bardzo szerokie i może oznaczać właściwie każde zmiany w zakresie tych przepisów. Jednym aktem prawnym miałyby zostać zmienione przepisy często ze sobą niepowiązane, przez co trudne jest zwięzłe określenie czego projekt dokładnie dotyczy. Spora część nowych i zmienianych przepisów ma charakter raczej techniczny i nie są przez to kontrowersyjne. Jednakże jak wskazano w ramach Oceny Skutków Regulacji, „projektowana regulacja ma także na celu wprowadzenie regulacji poprawiających skuteczność wykonania kary pozbawienia wolności w zakresie osadzania prawomocnie skazanych w jednostkach penitencjarnych oraz poszerzenie stosowania systemu dozoru elektronicznego i usprawnienie postępowań w przedmiocie udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego”. W związku z tym, mogą pojawić się wątpliwości, czy wszystkie środki, jakie decyduje się wdrożyć Ministerstwo Sprawiedliwości, są na pewno proporcjonalne do celu, jakim jest poprawienie skuteczności wykonania kary pozbawienia wolności. Jak podkreśla Ordo Iuris, istnieją obiektywne podstawy by sądzić, że wprowadzanie wszystkich proponowanych rozwiązań w obecnej formie może nie tylko nie spełniać kryterium proporcjonalności, ale także uderzać w podstawową jednostkę społeczną – rodzinę – czy też prowadzić do dezorganizacji pracy Policji.

Wspieram
Wolności obywatelskie

05.08.2022

Nadciąga kolejna fala obostrzeń?

Pod koniec lipca Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że spodziewa się szczytu letniej fali epidemii Covid‑19 w „okolicach połowy sierpnia”. W tym kontekście coraz częściej w mediach pojawiają się zapowiedzi przywrócenia sanitarnych rygorów, które zniesiono zaledwie kilka miesięcy temu.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.08.2022

Wyrok ETPC w sprawie sędziego Żurka budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady równości

· Trwa dyskusja na temat zmian w ustroju Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.07.2022

Czy wygramy w walce z antychrześcijańską agresją?

Ostatnie dwa lata to czas prawdziwej erupcji nienawiści do chrześcijan w Polsce. Wulgarne i antykościelne demonstracje proaborcyjne, ataki na kościoły, miejsca kultu, a nawet fizyczne ataki na polskich księży i wiernych. Dziś możemy pochwalić się pierwszymi konkretnymi owocami tych działań. Naszego zaangażowania potrzebują kolejne sprawy, w których na sprawiedliwość czekają ofiary antychrześcijańskiej nienawiści.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.07.2022

Łukasz Bernaciński: Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w związku z COVID-19 niekonstytucyjne? Monografia Ordo Iuris

Ostatnie ponad dwa lata to czas dyskusji na temat zasadności i zgodności z prawem regulacji wprowadzanych w związku epidemią COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 roku oficjalnie uznała szerzenie się tej choroby za pandemię. Już dwa dni później w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego a tydzień później stan epidemii, który trwał nieprzerwanie do 16 maja 2022 roku.

Czytaj Więcej