Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

WSA w Krakowie: uchwała wprowadzająca Strefę Czystego Transportu jest sprzeczna z prawem

Data publikacji: 11.01.2024

Adobe Stock

· Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, rozpoznając trzy skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa wprowadzającą Strefę Czystego Transportu, uznał, że jest ona niezgodna z prawem powszechnie obowiązującym.

· Skargi złożyły dwie osoby prywatne oraz Wojewoda Małopolski. Sąd odrzucił skargi osób prywatnych, natomiast uwzględnił skargę Wojewody Małopolskiego.

· Instytut Ordo Iuris brał udział w tym postępowaniu jako uczestnik na prawach strony i złożył stanowisko wskazujące na niezgodność z prawem powszechnie obowiązującym zaskarżonej uchwały.

 

STANOWISKO ORDO IURIS - LINK

 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała z 23 listopada 2022 r. (nr C/2707/22) nieprecyzyjnie określiła granice Strefy, które muszą być jasno skonkretyzowane. Zauważył, że powstała swego rodzaju subdelegacja, która wbrew przepisom ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dawała kompetencje ostatecznego ukształtowania granic Strefy organowi wykonującemu. Natomiast, zgodnie z ustawą, granice muszą zostać precyzyjnie określone w uchwale rady gminy (miasta). Jest to o tyle istotne, że przyjęte regulacje przewidywały sankcję w postaci grzywny za naruszenie przepisów przez mieszkańców, a w takim wypadku koniecznym jest precyzyjne uregulowanie zakresu obowiązku w przepisach uchwały.

Sąd ponadto stwierdził, że przyjęty kształt Strefy jest zbyt obszerny. Sąd wyraził wątpliwość, czy cały obszar gminy może zostać przekształcony w Strefę Czystego Transportu. Przyjęte rozwiązania naruszały uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z 28 września 2020 r. (nr XXV/373/20) w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, która zobowiązywała Miasto Kraków do wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. Naruszenie polegało właśnie na przekroczeniu granic obszaru Strefy przyjętych w uchwale Sejmiku. Co więcej, Sąd zauważył, że tak obszerna Strefa ogranicza dostęp do parkingów Park & Ride, będących właśnie elementem Programu ochrony powietrza.

Ostatnim argumentem przemawiającym za stwierdzeniem nieważności uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu było, zdaniem sądu, nieuregulowanie sposobu organizacji ruchu na terenie Strefy. Wymóg zawarcia sposobu organizacji ruchu według ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych musi zostać zawarty w uchwale (lub jej załącznikach), a nie jak zostało przyjęte w zaskarżonej uchwale, regulowane osobno przez organ wykonawczy, tutaj Prezydenta Miasta Krakowa.

Skargi osób prywatnych zostały odrzucone przez sąd, albowiem, jego zdaniem, nie wykazały interesu prawnego, będącego elementem koniecznym do wniesienia skargi na akt prawa miejscowego. Uzasadniając przyjęte stanowisko, sąd stwierdził, że dopiero naruszenie praw jednostki może stanowić legitymacje do złożenia takiej skargi, zaś potencjalne naruszenie w tym przypadku nie jest wystarczające.

W postępowaniu brał udział także, w charakterze uczestnika na prawach stron, Instytut Ordo Iuris. Instytut złożył stanowisko, w którym wskazywał, że zaskarżona uchwała narusza szereg praw i wolności obywatelskich gwarantowanych w ustawie zasadniczej, jest sprzeczna z regulacjami przyjętymi w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a także narusza uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego normującą Program Ochrony Powietrza.

„Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ma precedensowe znaczenie. Zawarte w nim rozstrzygnięcie jednoznacznie podkreśla wymóg właściwych uregulowań, które często są pomijane lub niewłaściwie regulowane, także w uchwałach lub projektach dotyczących Stref Czystego Transportu w innych miastach, mowa tutaj między innymi o sposobie organizacji ruchu czy wytyczaniu granic Stref. Niestety sąd w nieznacznym stopniu odniósł się do kwestii praw i wolności konstytucyjnych, tym samym nie przesądził jednoznacznie, czy Strefy Czystego Transportu w tak radykalnym kształcie nie stanowią naruszeń praw i wolności konstytucyjnych” - komentuje mec. Kamil Smulski, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris.

Wyrok nie jest prawomocny.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Zaczyna się epoka genderowej cenzury w Polsce

Stało się. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oficjalny projekt ustawy cenzorskiej. 3 lata więzienia mają grozić za prawdę niewygodną dla ideologów gender i aktywistów LGBT. Od kilku miesięcy szykowaliśmy się na ten dzień.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.04.2024

Pakt o azylu i migracji przyjęty przez Parlament Europejski

· Parlament Europejski przyjął Pakt o azylu i migracji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.04.2024

Prokurator Zapaśnik prawidłowo przywrócona ze stanu spoczynku. Opinia Odro Iuris dla Sądu w Szczecinie

· Instytut Ordo Iuris przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie opinię „przyjaciela sądu” w sprawie prokurator Bogusławy Zapaśnik.

Czytaj Więcej