Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

XXVIII edycja staży w Ordo Iuris - 1 lipca 2024 r. - 30 września 2024 r.

Centrum Analiz Prawnych i Prawa Międzynarodowego, Centrum Wolności Religijnej oraz Centrum Interwencji Procesowej

Do kogo kierujemy zaproszenie?


Do odbycia stażu merytorycznego w Instytucie Ordo Iuris zapraszamy studentów, doktorantów i absolwentów prawa oraz nauk społecznych. Osoby zainteresowane mogą aplikować do Centrum Analiz Prawnych i Prawa Międzynarodowego oraz Centrum Interwencji Procesowej.


Od stażystów wymagamy zdolności analitycznych, dobrej organizacji pracy oraz znajomości języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie w przypadku Centrum Analiz Prawnych i Prawa Międzynarodowego możliwość wykazania się dorobkiem naukowym, a w przypadku Centrum Interwencji Procesowej status aplikanta radcowskiego albo adwokackiego.

 

Jakie są zadania stażystów?


Stażyści współpracujący z Centrum Analiz Prawnych i Prawa Międzynarodowego biorą udział w przygotowaniu raportów i opinii kierowanych do organów władzy publicznej, instytucji unijnych oraz do organów innych organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, Rady Europy i OBWE. Stażyści są także zaangażowani w bieżący monitoring prac parlamentu i długoterminowe projekty analityczne.


Ci spośród stażystów, którzy współpracują z prawnikami Centrum Interwencji Procesowej, udzielają wsparcia w zakresie pomocy prawnej i przygotowania dokumentów wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach.


Każdy spośród stażystów posiada własnego opiekuna merytorycznego. Stałym elementem stażu są szkolenia i seminaria poświęcone problematyce działalności Instytutu.

 

Formuła stażu


Czas trwania stażu to 3 miesiące. Będzie się on odbywał w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. z możliwością uwzględnienia indywidualnych preferencji. Część obowiązków stażysta będzie wykonywał w biurze Instytutu Ordo Iuris, ale przewidujemy także możliwość współpracy zdalnej. Staż jest bezpłatny.

 

Rekrutacja


Osoby zainteresowane stażem prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym i wypełnionym kwestionariuszem na adres [email protected] do dnia 16 czerwca 2024 r. Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Dla najlepszych przewidujemy możliwość przedłużenia współpracy z Ordo Iuris oraz odbycia staży w instytucjach międzynarodowych.

XXVIII edycja staży w Ordo Iuris - 1 lipca 2024 r. - 30 września 2024 r.

Dział Komunikacji i Fundraisingu oraz Dział Administracji
Czytaj Więcej