Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
analizy i opinie

analizy i opinie

17.03.2021

Wniosek o wystąpienie na podstawie art. 70 Prawa o prokuraturze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu o stwierdzenie nieważności § 2 i 3 uchwały nr 172/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2020 r.

Działając w imieniu Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, w trosce o zachowanie praworządności, zwracamy się do Prokuratury Rejonowej w Oleśnie z wnioskiem o wystąpienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu o stwierdzenie nieważności § 2 i 3 uchwały nr 172/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości (Dz. Urz. Woj. Opol.  2020 r., poz. 3609).

Czytaj Więcej
Edukacja

15.03.2021

CSE – kontrowersyjny przewodnik UNFPA

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), z udziałem innych organizacji międzynarodowych, wydał nowy przewodnik, dotyczący kontrowersyjnych założeń edukacji seksualnej. Dokument ten stanowi uzupełnienie przewodnika po tzw. „comprehensive sexuality education” (CSE), opublikowanego w 2018 roku przez UNESCO.

Czytaj Więcej

09.03.2021

Opinia amici curiae Fundacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie rozpatrywanej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygnaturą III SA/Wa 2589/20

Mając na uwadze wystąpienie ważnego interesu społecznego oraz działając w trosce o umacnianie praworządności w Polsce, Fundacja Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris uprzejmie przedstawia swoje stanowisko w sprawie uchwały Rady m. st.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

23.02.2021

Memorandum ws. mechanizmu transgranicznej ochrony życia i zdrowia człowieka

Niniejszy dokument przedstawia propozycję stworzenia mechanizmu ochrony obywatela Polski jak i człowieka niebędącego obywatelem, ale podlegającego ochronie prawa Rzeczypospolitej Polskiej (jak np.

Czytaj Więcej