Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jest skarga w sprawie rezolucji znieważającej Polskę. Ordo Iuris interweniuje w Trybunale Sprawiedliwości

Data publikacji: 26.01.2021

Adobe Stock

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wywołała wiele kontrowersji. Instytut Ordo Iuris wniósł do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności tego dokumentu. Rezolucja zawiera twierdzenia znieważające Polskę, jak i sam Instytut. Zdaniem Ordo Iuris, Parlament Europejski wykroczył poza przyznane mu kompetencje i uchwalił dokument na podstawie nierzetelnych informacji.

Jak wcześniej informował Instytut, tekst przyjętej rezolucji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie faktycznego zakazu aborcji w Polsce (2020/2876(RSP)), a nawet już sam jej tytuł, budzą poważne zastrzeżenia. Dotyczą one zarówno braku kompetencji UE do zajmowania się w kwestią prawa chroniącego życie w państwie członkowskim, jak i licznych odniesień ideologicznych oraz opinii świadczących o całkowitym niezrozumieniu nie tylko sytuacji politycznej, ale i prawnej w Polsce.

W rezolucji znalazło się też bezpośrednie odniesienie do Instytutu Ordo Iuris, który został nazwany „organizacją fundamentalistyczną”, „ściśle związana z koalicją rządzącą”. Instytut miałby też być „siłą napędową kampanii mających na celu podważenie praw człowieka i równości płci w Polsce” oraz wzywać do stworzenia „stref wolnych od LGBTI”. Ordo Iuris zarzuca więc w skardze, że Parlament Europejski uchwalając rezolucję  wykroczył poza swoje i Unii Europejskiej kompetencje, przyznane przez państwa członkowskie w traktatach założycielskich oraz naruszył przepisy tych traktatów, w tym przede wszystkim zasadę państwa prawnego. UE nie ma bowiem prawa do podejmowania, w aktach wywołujących skutki prawne, kwestii takich, jak „dostępność” aborcji w państwach członkowskich, uznawanie aborcji za prawo człowieka oraz weryfikowanie tego, czy systemy prawne krajów członkowskich gwarantują „prawo do aborcji” za pomocą instytucji państwa prawnego.

Ponadto, działający w pełni praworządnie Parlament Europejski, nie powinien uchwalać rezolucji na podstawie niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji na temat stanu faktycznego i prawnego w Polsce, a także nierzetelnie prezentować norm prawa międzynarodowego w kwestii „dostępności” aborcji. PE nie powinien również naruszać praw osób trzecich, takich jak Ordo Iuris. Dlatego Instytut w skardze zarzuca też naruszenie zasady państwa prawnego, uznawanej przez Traktat o Unii Europejskiej w art. 2 za jedną z jedną z podstawowych wartości na których opiera się Unia

„Niezależnie od tego, czy Trybunał zgodzi się z podniesionymi zarzutami, skarga Instytutu może okazać się testem dla całej Unii Europejskiej z praworządności i z zasadniczego prawa jakim jest prawo do sądu, które jest chronione przez prawo Unii art. 47 Karty Praw Podstawowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zanim zajmie się zarzutami wobec rezolucji, będzie musiał bowiem rozstrzygnąć, czy skarga Instytutu Ordo Iuris jest dopuszczalna w świetle art. 263 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czyli w praktyce będzie musiał zdecydować, czy osoby, fizyczne lub prawne – jak Fundacja Ordo Iuris, których prawa zostały naruszone aktem prawnym, wydanym przez instytucję UE, takim jak rezolucja, mogą przed najważniejszym organem sądowym w Unii Europejskiej bronić swoich praw. W tym wypadku obrona ta polega na domaganiu się stwierdzenia nieważności rezolucji” – podkreślił mec. Jakub Słoniowski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

14.06.2021

Nieudana próba cenzury akademickiej

Rzecznik Dyscyplinarny Akademii Pedagogiki Specjalnej umorzył postępowanie przeciwko dr Justynie Melonowskiej.

Czytaj Więcej

Międzynarodowa koalicja dla obrony wspólnych wartości

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z kilku krajów wzięli udział w spotkaniu inaugurującym międzynarodową sieć mającą na celu ochronę podstawowych praw i wartości w Europie Środkowej. Podczas wydarzenia wypracowano wspólną deklarację ideową, wokół której budowany ma być szeroki sojusz podobnych środowisk. Inicjatorami spotkania byli Instytut Ordo Iuris i węgierskie Centrum Praw Podstawowych. Konferencja miała związek z inauguracją uczelni Collegium Intermarium będącej platformą wspólnego działania organizacji z regionu.

Czytaj Więcej
Edukacja

31.05.2021

Ideologiczne zajęcia w Poznaniu wstrzymane po interwencji Ordo Iuris

Wojewoda wielkopolski unieważnił zarządzenie o wprowadzeniu do poznańskich szkół zajęć z tzw. edukacji antydyskryminacyjnej. Próbę ich wdrożenia władzę Poznania podjęły w lutym 2021 r.

Czytaj Więcej
Edukacja

28.05.2021

Przestrzeń wolności i ładu – inauguracja Collegium Intermarium

Przedstawiciele władz państwowych oraz wybitni akademicy i publicyści z kraju i zagranicy biorą udział w konferencji inaugurującej powstanie Collegium Intermarium. Uczelnia ma na celu stworzenie płaszczyzny współpracy między akademikami z regionu Międzymorza. Jej flagowym kierunkiem jest prawo, ale posiada ona także bogaty program studiów podyplomowych. Konferencję otworzyli m.in. wicepremier prof.

Czytaj Więcej